Kredi Kartı Üyelik Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneği

Olayın Özeti: Tüketici, ……bank’ın (*********************** 4269) No’lu kredi kartı hamili olduğunu, kendisinden dilekçesi ekinde ekstrelerde toplam  ,00 TL kart üyelik aidat bedeli talep edildiğini ve hesabından kesildiğini beyan ile şikayette bulunarak, yasal olmayan ve kendisinden haksız olarak  alınan bu ücretin iadesini arz ve talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: tarih ve  sayılı savunma yazımıza istinaden verilen savunmada; yapılan kesintinin bankalarının vadesiz mevduat hesapları üzerinde sunduğu hizmete yönelik olarak düzenlendiğini, bu uygulamanın uzun yıllardan beri uygulandığını ve barkalarında Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere 2 kez tahsil edildiğini, 5411 sayılı Bankacılık kanunun 144. maddesinde yer alan düzenlemede bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları azami faiz oranları ile sağlayacakları diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar yada oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılındığını, Bakanlar Kurulunun ise bu yetkisini Merkez Bankasına devredebileceğini ifade ettiğini, bu düzenleme gereğince 2006/3707 sayılı kararın 4. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme gereğince bankaların tahsil olunacak masrafların nitelikleri ile azami miktar, bunların kısmen veya tamamen serbest bırakılması Merkez Bankasınca yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir hükmü getirildiğini, bu hüküm gereğince ise bu tür masrafların bankalar tarafından serbestçe belirleneceğini kararlaştırdığını, TTK”nun Ücret İsteme Hakkı başlıklı 22. maddesinde düzenlendiğini ve bu konuda Yargıtay kararlarında da yer verildiği üzere bankalarının ticari işletmesiyle ilgili olarak bir iş veya hizmet görmesi durumunda ücret isteme hakkı bulunduğunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 4822 sayılı yasa ile eklenen fiyat etiketi başlıklı 12. maddenin II. Fıkrası gereğince bankalarının vadesiz mevduat hesapları üzerinde sundukları hizmete yönelik hesaplardan alınacak hesap işletim ücretine ilişkin duyuruların tüm şubelerinde müşteriler tarafından görülebilecek yerlerde ve internet sitelerinde ilan edildiğini, ayrıca bankanın ve müşteri arasında imzalanan Bireysel bankacılık hizmet Sözleşmesinin 168. maddesinde de hesap işleminin ücretinin alınacağı hükmü yer aldığını  belirtilerek tüketicinin talebinin reddini talep etmektedir

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası ve ekleri ile Şikayetlinin savunması ve ekindeki kredi kartı üyelik sözleşmesi incelenmiştir, 5464 Sayılı Kanunun 24. mad. 4. fıkrada “…kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz SÖZLEŞMEDE KREDİ KART HAMİLİNİN HAKLARINI ZEDELEYİCİ ve KART ÇIKARAN KURULUŞ LEHİNE TEK TARAFLI HAKSIZ ŞARTLAR SAĞLAYAN HÜKÜMLERE YER VERİLEMEZ ” hükmü uyarınca şikayetlinin eylemi gerek bu yasa gerekse 4077 Sayılı Kanunun 6. maddesinde ifadesini bulan düzenlemeye aykırıdır. Genellikle son zamanlarda banka vb. kuruluşların aynı şekilde hesap işletim bedeli yada yıllık kredi kartı aidatı adı altında mudi ve müşterilerden çok farklı biçim ve miktarlarda ücret almaya başladıkları toplumumuzda öne çıkmış işlemler haline gelmiştir. Kaldı ki alınan ücretin, verilen hizmetin karşılığını bulduğu veya hizmete göre makul, hak ve nesafete uygun olduğu tartışmalıdır. Ayrıca 4077 Sayılı yasanın 6/1 maddesi; tüketici ile müzakere edilmeden herhangi bir konunun sözleşmede yer almasını haksız şart olarak düzenlemiştir.

Yine Kanunun 6. maddesi gereğince Bakanlık tarafından çıkarılmış olan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in “Haksız Şart” başlıklı 5. maddesinde “Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.”hükmüne yer verilmektedir. Bu bağlamda,tüketici akitlerinde yer alan haksız akit şartlarına ilişkin Avrupa Birliği direktifi de tarafların pazarlık gücünün eşit olmamasıyla değil, mal ve hizmetleri üreten ya da tedarik eden kişinin tüketiciye nazaran sahip olduğu yüksek ekonomik gücü kötüye kullanması ile ilgilenmiştir. Söz konusu direktifte, bir akit şartının taraflarca münferiden müzakere edilmiş olduğu hallerde de, eğer akdin genel olarak değerlendirilmesi neticesinde o şartın önceden formüle edilmiş standart bir şart olduğu anlaşılıyorsa, bu şart haksız olarak nitelendirilerek yasaklanması yoluna gidilmiştir.Son zamanlarda özellikle bankaların kredi sözleşmelerini PTT veya Kargo şirketleriyle müşterilere gönderdikleri adeta kapıda, içeriği okunmaksızın alelacele imzalanıp geri alındığı uygulaması karşısında sözleşme içeriğinin tüketici ile müzakere edilmesi bir yana tüketiciye okunması için fırsat dahi verilmeden imzalatıldığı hatta yasa ve yönetmeliğe aykırı olarak bir suretinin tüketiciye bırakılmadığı yolundaki uygulamalar karşısında, şikayetlinin savunmasındaki işin veya tüketiciden alınan ücretin sözleşmeye uygun olduğu ve kendilerine verilen bedeli belirleme yetkisi sınırlarında kalınarak istendiği savunmasına itibar edilmeyerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin kabulüne; “Kredi Kartı Aidatı ” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan ,00 TL’nin ……bank  tarafından tüketiciye iade edilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22. maddesi uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

Kaynak: http://tuketicikararlari.net/kredi-karti-uyelik-ucreti-tuketici-hakem-heyeti-karar-ornegi/

Bir cevap yazın

*