FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: FİYAT ETİKETİNDE YERLİ ÜRETİM LOGOSU KULLANIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, perakende olarak satışa sunulan malların […]

KATMA DEĞERLİ ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç MADDE 1 – (1) Bu düzenlemenin amacı, katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar, katm a değerli elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin tüketici hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik hususlar ile işletmecilerin yükümlülüklerini kapsar. (2) Kampanya/paketler kapsamında […]

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik ticarette güven damgasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait […]

Nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası’nın bulunup bulunmayacağı hk.

Konu: Nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası’nın bulunup bulunmayacağı hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı:B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-672 08/06/2011 Konu: Nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası’nın bulunup bulunmayacağı hk. İlgide kayıtlı  dilekçenizde, tekstil sektöründe toptan ve perakende satış işi […]

29568 Tebliğ : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri YÖnetmeliğinin 6 ıncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ

20 Aralık 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29568 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında […]

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

TEBLİĞ Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’ndan: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A.1. AMAÇ Bu Genel Şartların amacı,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlerine yüklenen hukuki sorumluluk için düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına yönelik ilgililerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. Bu Genel […]

Ev Tipi Fırınların ve Aspiratörlerin Enerji Etiketlenmesine Dair Tebliğ

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EV TİPİ FIRINLARIN VE ASPİRATÖRLERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/8) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri […]

Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlenmesine Dair Tebliğ

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236   TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/5) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında […]

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236   TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN TEHLİKELİ KİMYASAL MADDE İÇERİĞİNE YÖNELİK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün olarak arz edilen bazı tüketici ürünlerinde kullanılan ve bu Tebliğin ek-1’inde yer alan tehlikeli kimyasal […]

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77nci Maddesine Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

20 Aralık 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29568   TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci […]

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6ıncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırların, 10/11/2015 tarihli […]