Avans Faizi Kararları

T.C. ANKARA 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ ve T.C. YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ Avans Faizi Kararı T.C. YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ Esas no: 2013/4374 Karar no: 2013/5267 Karar Tarihi: 05.03.2013 ÖZET: Bankanın sözleşmedeki hükme dayanarak haklı ve makul olmayan ayrıca belgelendirilmeyen dava konusu giderleri talep etme hakkı bulunmadığı, talep edilen bu giderlerin ödeme tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte […]

Ölen Kişinin Kredi Borcunu Sigorta Şirketi Öder

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2013/7007 Karar: 2014/6591 Karar Tarihi: 29.04.2014 TAZMİNAT DAVASI – HAYAT SİGORTA SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ – SİGORTALININ HANGİ YAPTIRIMLARA MARUZ KALACAĞININ KENDİSİNE BİLDİRİLMEMESİNİN BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK TEŞKİL ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKSİZİN KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ ÖZET: Somut olayda Tüketici kredi sözleşmesinde müteveffanın hayat sigorta yaptıracağının düzenlenmiş olması ve kredi sözleşmesinin yapıldığı banka şubesi […]

3300 TL’nin Altında Şirketlerin Doğrudan İcra Takibine Başlayamayacağına İlişkin Karar

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2015/10571 Karar: 2015/8738 Karar Tarihi: 18.03.2015 ALACAK DAVASI – KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ – KANUNDA BELİRLENEN MİKTARIN ALTINDA KALAN UYUŞMAZLIKLAR İÇİN İCRA TAKİBİ YAPILMADAN VEYA DAVA AÇILMADAN ÖNCE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE MÜRACAAT EDİLMESİ ZORUNLULUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Dava, Tüketici Hakem Heyeti Kararının iptali istemine ilişkindir. Tüketici sorunları hakem […]

Tüketici İşlemlerinde Faizin Üst Sınırı Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas: 2013/9 Karar: 2013/10102 İçtihat “Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: Davacı banka, davalının kredi kartı borcunu ödemediği gibi, kat ihtarına rağmen de ödememesi üzerine davalı hakkında […]

Ticari Kredilerde Dosya Masrafının İade Alınabileceği

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS: 2012/9742 KARAR: 2013/7945 Taraflar arasında görülen davada İzmir 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 07/03/2012 tarih ve 2012/378-2012/33 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Duygu Koçyiğitoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, […]

Taahütten Cayma Bedeli

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 03.01.2013 Karar No : 2013/DK-THD/14 Gündem Konusu : Taahhütlerde Yer Alan Cayma Bedelleri. KARAR : Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı sayılı takrir incelenmiştir. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 7’nci maddesinin birinci fıkrası, 12’nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 47, 48, […]

Borca İtiraz Dilekçesinin Havalesiz Olarak Dosyaya Konulması

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/15938 KARAR: 2014/17396 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Alacaklı tarafından borçlular […]

Su Abonmanlığı İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesi

 T.C.YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2003/17444 K. 2004/7862 T. 24.5.2004 • MUARAZANIN MEN’İ TALEBİ ( Su Tekelini Elinde Bulunduran Kamu Kurumunun Borcu Bulunmayan Kişiyle Abonelik Sözleşmesi Yapması Mecburiyeti – Önceki Kiracının Su Borcunun Bulunmasının Yeni Kiracıyla Sözleşme Yapılmasına Engel Olamayacağı) • SU ABONELİK SÖZLEŞMESİNİ YAPMA MECBURİYETİ ( Su Dağıtım Tekelini Elinde Bulunduran Kamu Kurumunun Önceki […]