Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Tüketici Hakem Heyetleri ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti kararı verebilirmi?Tüketici mevzuatından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarla ilgili ihtiyati tedbir, ihtiyatihaciz ve delil tespiti talepleri hakkında Tüketici Hakem Heyetleri karar veremez. Sözkonusu talepler, parasal değerine bakılmaksızın, Tüketici Mahkemelerince incelenir ve yineTüketici Mahkemelerince karara bağlanır.
 • Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükteyken TüketiciHakem Heyetlerince verilen ve delil niteliğinde olan kararlara konu uyuşmazlıklar6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun bağlamında tekrar görüşülüp karara bağlanabilir mi?Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükteyken Tüketici Hakem Heyetlerince verilen ve uyuşmazlık konusunun parasal sınırı nedeniyle delilniteliğinde olan kararlara konu uyuşmazlıklardan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. maddesi uyarınca her yıl belirlenen parasal sınırların altında kalanları hakkında, görevli ve yetkili Tüketici Hakem Heyetleri tekraren görüşüp, bağlayıcıkararlar alabilir.
 • Görevli Tüketici Hakem Heyetinin tespitinde, il hakem heyetinin mi ilçe hakem heyetinin mi görevli Tüketici Hakem Heyeti olduğunun belirlenmesinde başvuruda belirtilen asıl alacağa fer’i alacak miktarı eklenir mi?
  Tüketici Hakem Heyetlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun göreve ilişkin 68. maddesinin emredici hükümlerine uygun karar verebilmelerini teminen, görevli Tüketici Hakem Heyetinin il hakem heyetinin mi ilçe tüketici hakem heyetinin mi olduğunun tespitinde başvuruda miktar olarak açıkça talep edilmiş olması halinde asıl alacak ile birlikte asıl alacağa bağlı fer’i alacaklarının toplamının da dikkate alınmasıgerekir.
 • Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvuruda belirtilen meblağ il Tüketici Hakem Heyetinin görev alanına girmekle birlikte başvurunun incelenmesi sırasında uyuşmazlık konusunun ilçe Tüketici Hakem Heyetinin görev alanına girdiği anlaşılması durumunda il Tüketici Hakem Heyeti başvuruya konu uyuşmazlık hakkında karar verebilir mi?Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvuruda belirtilen meblağ il Tüketici Hakem Heyetinin görev alanına girmekle birlikte başvurunun incelenmesi sırasında uyuşmazlık konusunun ilçe Tüketici Hakem Heyetinin görev alanına girdiği anlaşılması durumunda, il TüketiciHakem Heyeti tarafından uyuşmazlığın esası hakkında karar verilebilir.
 • İdarenin özel hukuk sözleşmelerinden kaynaklanan bir uyuşmazlık hakkında TüketiciHakem Heyetleri karar verebilir mi?
  İdarenin özel hukuk sözleşmelerinden kaynaklanmakla birlikte, sözleşmenin imzalanmasından önceki hazırlık aşamasında ve sözleşmenin sona ermesinden sonraki aşamada çıkacak uyuşmazlıklarda görevli yargı yeri kural olarak idari yargıdır ve bunedenle bu tip uyuşmazlıklar Tüketici Hakem Heyetlerinin görev alanına girmemektedir. Öte yandan idarenin özel hukuk sözleşmelerinin yürürlükte bulunduğu aşamada bir uyuşmazlık çıkması durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68.maddesinde belirtilen parasal sınırların altında kalan uyuşmazlıklar Tüketici Hakem Heyetlerinin görev alanına girmektedir.
 • Banka promosyonları hakkında Tüketici Hakem Heyetleri karar verebilir mi?
  Banka promosyonlarının başvuru konusu yapıldığı uyuşmazlıklar Tüketici HakemHeyetlerinin görev alanına girmemektedir. Banka promosyonlarının başvuru konusu yapıldığı uyuşmazlıklar genel mahkemelerde çözümlenmelidir.
 • Alacaklı tüketici tarafından satıcı-sağlayıcı hakkında veyahut alacaklı satıcı-sağlayıcı tarafından tüketici hakkında ilamsız icra takibi açılması ve açılan icra takibine itiraz edilmesi nedeniyle söz konusu takibin durması durumunda Tüketici Hakem Heyetleri, icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkâr tazminatınakarar verebilir mi?Alacaklı tüketici tarafından satıcı-sağlayıcı hakkında veya alacaklı satıcı-sağlayıcı tarafından tüketici hakkında ilamsız icra takibi açılması ve açılan icra takibine itiraz edilmesi nedeniyle söz konusu takibin durması durumunda alacaklı tarafından somut uyuşmazlığın esastan çözümlenmesinin yanı sıra ilamsız icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesi talebiyle Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunulması durumunda; Tüketici Hakem Heyetlerinin kendilerinesunulan belgeler üzerinden inceleme yaparak gerekirse dosyayı uzman bilirkişiye tevdi ederek alacağın varlığı ve miktarı yönünden uyuşmazlığın esası hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar vermesi gerekir. Öte yandan Tüketici Hakem Heyetleri mahkemedeğildir. Bu nedenle itirazın iptali ile icra takibinin devamına ve icra inkâr tazminatına karar verilmesi hususları Tüketici Hakem Heyetlerinin görev alanına girmemektedir.
 • Tüketici işleminin yapıldığı yer ile tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerin birbirinden farklı olması durumunda görevli Tüketici Hakem Heyeti hangi yerdekiTüketici Hakem Heyetidir?
  Tüketici işlemin yapıldığı yer ile tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerin birbirinden farklı olması durumunda tüketici, ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunabileceği gibi tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine de başvurabilir. Başvurunun tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılması durumunda, Tüketici Hakem Heyeti tarafından başvurununkabul edilmesi yasal bir zorunluluktur.
 • Kooperatifler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici midir?
  Kooperatifler kural olarak tüketici tanımı içine girmemekle birlikte, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 39. maddesi uyarınca, söz konusu kanunun “Konut Finansmanı” başlıklı bölümünün hükümlerinin uygulanmasında, konut yapıkooperatiflerinin gerçek kişi ortakları tüketici olarak kabul edilmektedir.
 • Paket tur hizmetinden ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde faydalanan kişiler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici midir?

            6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Paket Tur Sözleşmeleri” başlıklı 51/9 düzenlemesi uyarınca, ticari         veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişiler de tüketici olarak kabul edilmelidir.

 • Sosyal amaçlı olup ticaretle uğraşmayan, kâr amacı gütmeyen dernek, vakıf gibi tüzel kişiler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketicimidir?
  Sosyal amaçlı olup ticaretle uğraşmayan, kâr amacı gütmeyen dernek, vakıf gibi tüzel kişiler, yargı kararları doğrultusunda, tüketici olarak kabul edilmelidir.
 • Apartman ve Site Yöneticilikleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici midir?
  Apartman ve Site Yöneticilikleri, yargı kararları doğrultusunda, tüketici olarak kabuledilmelidir.
 • Tarafları aynı olan birden fazla tüketici işlemi nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıklar hakkında Tüketici Hakem Heyetleri tek bir karar verebilir mi? 
 • Tüketici işlemlerinin farklı olması nedeniyle tarafları aynı olsa bile birden fazla tüketici işlemi nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıklar hakkında Tüketici Hakem Heyetleri tek bir karar veremez. Uyuşmazlıkların Tüketici Hakem Heyetlerince ayrı ayrı karara bağlanmasıgerekir.
 • Tek bir dilekçe ile birden fazla tüketicinin aynı satıcı veya sağlayıcı hakkında başvuruda bulunması durumunda Tüketici Hakem Heyetleri tek bir karar verebilirmi?
  Tek bir dilekçe ile birden fazla tüketicinin aynı satıcı veya sağlayıcı hakkında başvuruda bulunması durumunda uyuşmazlığın taraflarının farklı olması nedeniyle her bir tüketici uyuşmazlığı için ayrı ayrı karar verilmesi gerekmektedir.
 • Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilmiş bir kararın tek başına emsal karar olarakkabul edilebilir mi?
  Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilmiş bir karar tek başına emsal karar olarak kabuledilemez.
 • Tüketici Hakem Heyetleri tarafından verilen bir kararda yapılan maddi hata düzeltilebilir mi?
  Tüketici Hakem Heyetleri tarafından verilen bir kararda maddi hata olması durumunda, kararı veren Tüketici Hakem Heyetine hitaben yazılacak bir dilekçe ile karardaki maddi hatanın düzeltilebilmesi mümkündür. Tüketici Hakem Heyeti tarafından alınan düzeltme kararının taraflara tebliği için yapılacak tebligat masrafı Ticaret Bakanlığınca karşılanmaktadır.
 • Tüketici Hakem Heyetlerine avukat vasıtasıyla yapılan başvuruların ekinde bulunan vekaletnamelerin vekalet pulu bulundurması veyahut harçlandırılması gerekir mi?
 • Tüketici Hakem Heyetlerine avukat vasıtasıyla yapılan müracaatların ekinde bulunan vekaletnamelerde, vekalet pulunun bulunması zorunludur. Öte yandan Tüketici Hakem Heyetleri yargı mercii olmamaları nedeniyle vekaletnameler için vekaletname harcının ödenmesine gerek bulunmamaktadır.

  Av. Yağız GÜNDOĞDU

  TÜSODER Hukuk Komisyonu Üyesi

  [email protected] / www.yagizgundogdu.com

Paylaş

Bir cevap yazın

*