4054 Sayılı Kanun Hakkında Basın Duyurusu

Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimler neticesinde, mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri yönünden rekabet ihlali yaptıkları gerekçesiyle, 12 banka hakkında yaklaşık 1,1 milyar TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu kararın ardından muhtelif basın yayın organlarında 4054 sayılı Kanun’un “Tazminat Hakkı” başlıklı 57 nci ve […]

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27281 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5915                                                                                               Kabul Tarihi: 24/6/2009              MADDE 1 – 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Sözleşmede belirtilen asgari tutar, dönem borcunun yüzde […]

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Kanun No. 5464  Kabul Tarihi : 23.2.2006     Amaç MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye işyerleri ve […]

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kanun No. 4982                                                                                                                      Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2. — Bu Kanun; kamu kurum […]

Elektrik Piyasası Kanunu

Anayasa Mah.’nin 27/9/2012 tarihli ve E.: 2012/6, K.: 2012/131 sayılı Kararı ile değişik hali ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun Numarası        : 4628 Kabul Tarihi             : 20/2/2001 Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 3/3/2001 Sayı : 24335 Mük. Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5   Cilt : 40 BİRİNCİ KISIM Genel […]

Elektronik Haberleşme Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin 9/4/2014 tarihli ve E.: 2013/22, K.: 2014/74 sayılı Kararı ile değişik hali ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU Kanun Numarası                : 5809 Kabul Tarihi                      : 5/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete       : Tarih: 10/11/2008     Sayı : 27050 (Mük.) Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5  Cilt : 48 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE […]

Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)

6552 sayılı Kanun ile değişik hali DOĞAL GAZ  PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ  PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası        : 4646 Kabul Tarihi             : 18/4/2001 Yayımlandığı R. Gazete        : Tarih : 2/5/2001 Sayı : 24390 Yayımlandığı Düstur        : Tertip : 5,   Cilt : 40 BİRİNCİ […]

Devlet Planlama Teşkilatı İle Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına, Kuruluş, Görev Ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu İle 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı, 2 Temmuz 1993 Tarihli Ve 485 Sayılı, 30.9.1983 Tarihli Ve 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkartılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun

7393-7395 DEVLET PLANLAMA-TEŞKİLATI İLE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN YENİDEN TEŞKİLATLANMASINA, KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE, 29 NİSAN 1969 TARİHLİ VE 1164 SAYILI ARSA OFİSİ KANUNU İLE 13 ARALIK 1983 TARİHLİ VE 178 SAYILI, 2 TEMMUZ 1993 TARİHLİ VE 485 SAYILI, 30.9.1983 TARİHLİ VE 90 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ÇIKARILMASI AMACIYLA YETKİ […]

Devlet Memurları Kanunu

6639 sayılı Kanun ile değişik hali DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası    : 657 Kabul Tarihi    : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 23/7/1965   Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5   Cilt : 4   Sayfa : 3044 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı” Cilt:2      Sayfa: 805 […]

Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetleme Hakkında Kanun

661 sayılı KHK ile değişik hali DEVLET DESTEKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası    : 6015 Kabul Tarihi    : 13/10/2010 Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih: 23/10/2010 Sayı : 27738 Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5  Cilt : 50 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, devlet desteklerinin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki […]

Damga Vergisi Kanunu

6322 sayılı Kanun ile değişik hali DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası                : 488 Kabul Tarihi                       : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 11/7/1964       Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5   Cilt : 3   Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı” Cilt: 2              Sayfa: 721 […]

Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun

5568 sayılı Kanun ile değişik hali ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞVİK HESABININ TASFİYESİ VE BU HESAPTAN YAPILACAK ÖDEMELERE DAİR KANUN Kanun Numarası              : 4853 Kabul Tarihi                     : 24/4/2003 Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih :  29/4/2003   Sayı : 29053 Yayımlandığı Düstur        : Tertip : 5  Cilt : 42 Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı […]