Çin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25136

ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ MALLARIN İTHALATINDA

GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BÖLÜM I

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik 2/5/2003 tarihli ve 2003/5567 sayılı Karar uyarınca, ülke yararının gerektirdiği durumlarda;

a) Çin Halk Cumhuriyeti (Ç.H.C.) menşeli malların ithalatında, ileriye yönelik veya geçmişe dönük olarak izlenmesi amacıyla gözetim uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile,

b) Ç.H.C. menşeli malların ithalatında meydana gelen artışların veya bu malların ithalatının gerçekleşme koşullarının benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde pazar bozulmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması halinde veya;

Ç.H.C. veya Dünya Ticaret Örgütü (D.T.Ö.) üyesi bir ülke tarafından, Ç.H.C. menşeli malların neden olduğu pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın önemli ticaret sapmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması halinde,

uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

BÖLÜM II

 

Tanımlar

Madde 2- Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) Kurul: 30/4/1995 tarihli ve 95/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunu,

d) Pazar bozulması: Yerli üreticilerin ürettiği ürüne benzer veya doğrudan rakip bir ürünün ithalatının maddi zarar veya maddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde mutlak veya nisbi olarak hızla artması durumunu,

e) Önemli ticaret sapması: D.T.Ö. üyesi bir ülke piyasasında ortaya çıkan pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere, sözkonusu ülke veya Ç.H.C. tarafından yapılan bir uygulamanın Ç.H.C. menşeli malın ithalatının artışına veya artış tehdidine yol açma durumunu,

f) Yerli üreticiler: Yurtiçinde faaliyet gösteren ve benzer veya doğrudan rakip ürünlerin tamamını veya önemli bir kısmını üreten üreticileri,

g) İlgili taraf: Ç.H.C. Hükümeti yetkili temsilcileri, yerli üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar/üreticiler, tüketiciler, kullanıcılar ile bunların bağlı olduğu kuruluşlar vb.’ni,

h) Gözetim belgesi: Gözetime tabi malların ithali için Genel Müdürlükçe verilen veya onaylanan belgeyi,

ı) (Değişik: RG-24/04/2004-25446) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini,”

i) İthal lisansı: Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe verilen belgeyi veya Ç.H.C. makamlarınca düzenlenen belgeye istinaden Genel Müdürlükçe verilen belgeyi,

ifade eder.

 

BÖLÜM III

 

Ön inceleme

Madde 3- Pazar bozulması veya önemli ticaret sapmasının olup olmadığına ilişkin ön inceleme, ilgili gerçek ve tüzel kişilerin veya bağlı bulundukları Meslek Kuruluşları ya da Odaların yazılı talebi üzerine veya Genel Müdürlük tarafından res’en başlatılabilir. Başvuruların Genel Müdürlükten temin edilecek başvuru formunun tam ve usülüne uygun şekilde doldurularak yapılması gerekmektedir.

Genel Müdürlük, gerekli gördüğü takdirde, ön inceleme sırasında ilave bilgi ve belge isteyebilir. Gerekli görülmesi halinde bu aşamada Ç.H.C. tarafı ile karşılıklı tatmin edici bir çözüme ulaşmak üzere danışma görüşmesi yapılabilir.

Ön inceleme aşamasında, başvurunun geri çekilmesi halinde, Genel Müdürlükçe işlemlere son verilir.

Yapılan ön inceleme sonuçları Kurul’un değerlendirmesine sunulur. Kurul, yapacağı değerlendirmede soruşturma açılmasını gerekli görmediği takdirde, keyfiyet, başvuru sahiplerine Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak bildirilir.

Soruşturma

Madde 4 — (Değişik: RG-24/04/2004-25446)

Kurul, soruşturma açılmasına karar verirse, durum Resmî Gazete’de ilan edilir. Bu ilanda, ilgili tarafların kendilerini tanıtmaları, görüşlerini yazılı olarak sunmaları ve bilgi vermeleri için öngörülen süre ile 5 inci madde çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından sözlü olarak dinlenebilme talebinin yapılabileceği süre belirtilir. Bu süreler soruşturmanın açılmasına ilişkin kararın Resmî Gazete’de ilan tarihinden itibaren 30 gün ile sınırlıdır.

Madde 5– Genel Müdürlük, soruşturma için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ilgili taraflardan isteyebilir.

İlgili taraflar Resmi Gazete’deki ilanda belirtilen süre içinde yazılı talepte bulunarak soruşturmanın sonucundan etkileneceklerini ve dinlenmeleri için özel nedenleri olduğunu kanıtladıkları takdirde Genel Müdürlük tarafından sözlü olarak dinlenebilirler.

Genel Müdürlük ilgili tarafları tek tek veya birarada dinleyebilir. İlgili taraflarca sözlü olarak verilen bilgiler, yazılı olarak da sunulmaları halinde Genel Müdürlükçe dikkate alınır. Ayrıca, ilanda belirtilen süre içinde kendini tanıtan ilgili taraflar yazılı başvurarak mevcut bilgileri incelemeyi talep edebilir ve Genel Müdürlükçe talebin haklı görülmesi halinde 7 nci madde hükümlerine göre gizli sayılmayan bilgileri inceleyebilirler.

Soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde, soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgili tarafların yanlış bilgi sağladıkları tesbit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturma sırasında, başvurunun geri çekilmesi halinde, Kurul tarafından konu incelenerek soruşturmanın önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verilebilir.

Soruşturma kapsamında nihai bir karar alınmadan önce, kesin önlemle ilgili karara esas teşkil edecek nitelikteki önemli bilgi ve bulgular, gizlilik ilkesi gözetilerek, makul bir sürede görüşlerini vermek üzere ilgili taraflara bildirilir.

Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre iki ay uzatılabilir.

Haklı sebeplerin varlığı durumu hariç, soruşturma sonucunun Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra 1 (bir) yıl geçmedikçe, soruşturma konusu malın ithalatında meydana gelen artışların pazar bozulmasına yol açtığı veya yol açma tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle yeni bir soruşturma başlatılamaz.

Yerinde doğrulama incelemesi

Madde 6– Eldeki bilgilerin doğrulanması ve/veya ek bilgi sağlanması amacıyla, ilgili taraflar nezdinde yerinde doğrulama incelemesi ve üçüncü ülkelerde inceleme yapılabilir. Bu incelemeler, ilgili tarafların kabul etmesi, menşe veya ihracatçı ülke ile üçüncü ülkeye bildirimde bulunulması ve ilgili ülkenin itiraz etmemesi durumunda gerçekleştirilir.

Yerinde doğrulama incelemesi yapılmadan önce ilgili taraflara incelenecek bilginin ve/veya istenilen ek bilginin mahiyeti hakkında bilgi verilir. Ancak bu durum yerinde inceleme sırasında daha ayrıntılı bilgi istenmesini engellemez.

Gizlilik

Madde 7– Bu Yönetmelik kapsamında elde edilen bilgi talep ediliş amacı dışında kullanılamaz. Toplanan gizli nitelikteki bilgi veya gizli olduğu belirtilerek verilen bilgi, bunları verenlerin yazılı izni olmadan açıklanamaz.

Açıklanması rakiplere önemli bir fayda sağlayabilecek veya bilgiyi temin eden şahıs veya bu şahsın bilgiyi elde ettiği şahıs üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki yaratabilecek nitelikte olan bilgi ile, haklı bir neden gösterilmek koşuluyla, ilgili taraflarca gizlilik kaydıyla verilen bilgi gizli addedilir.

Gizlilik kaydıyla bilgi veren tarafın, bu bilginin gizli olmayan bir özetini vermesi gerekir. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. Sözkonusu taraflar, istisnai hallerde, bu bilginin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilginin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin yazılı olarak belirtilmesi gerekir.

Ancak, bir bilginin gizli tutulması talebinin haklı olmadığının anlaşılması ve bu bilgiyi veren tarafın sözkonusu bilginin herhangi bir şekilde açıklanmasını istememesi durumunda sözkonusu bilgi, başka kaynaklardan doğrulanmadıkça, soruşturmada dikkate alınmayabilir.

Yukarıdaki hükümler, toplanan bilginin, genel bilgilere ve özellikle bu Yönetmelik kapsamında alınan kararların gerekçelerine referans olarak kullanılmasını engellemez.

Pazar bozulmasının tesbiti

Madde 8- Ç.H.C. menşeli artan ithalatın pazar bozulmasına yol açtığı veya yol açma tehdidi oluşturduğu hususunun tesbitinde;

a) Soruşturma konusu ithalatın hacmi,

b) Bu ithalatın benzer veya doğrudan rakip malların fiyatları üzerindeki etkisi,

c) Bu ithalatın benzer veya doğrudan rakip malları üreten yerli üreticiler üzerindeki etkisi,

gibi objektif faktörler dikkate alınır.

Önemli ticaret sapmasının tesbiti

Madde 9- Ç.H.C. veya D.T.Ö. üyesi ülke tarafından pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın önemli ticaret sapmasına yol açtığı veya yol açma tehdidi oluşturduğu hususunun tesbitinde;

a) Ç.H.C. veya D.T.Ö. üyesi diğer ülkeler tarafından alınan veya alınması önerilen önlemin niteliği ve/veya boyutu,

b) Ç.H.C. veya D.T.Ö. üyesi diğer ülkeler tarafından alınan veya alınması önerilen önlem sebebi ile Ç.H.C. menşeli ilgili malın ithalatının hacmindeki fiili veya olası artış,

c) Ç.H.C. menşeli ilgili mal ithalatının pazar payında fiili veya olası artış,

d) Ç.H.C. menşeli ilgili mal bakımından yurtiçi pazardaki arz ve talep koşulları,

e) Ç.H.C. menşeli ilgili malın geçici önlem veya korunma önlemi uygulayan ilgili D.T.Ö. üyesi ülke/ülkelere yapılan ihracatının boyutu,

gibi objektif faktörler dikkate alınır.

 

BÖLÜM IV

 

Soruşturmanın önlemsiz kapatılması

Madde 10– Soruşturmanın tamamlanmasını müteakip Genel Müdürlük, önerileri ile birlikte soruşturma sonuçlarını Kurul’a sunar.

Kurul’un yapacağı değerlendirmede korunma önlemine gerek olmadığı sonucuna varılırsa soruşturma kapatılır ve kapatma kararı özet gerekçesiyle birlikte Resmi Gazete’de yayımlanır.

 

BÖLÜM V

Danışma görüşmeleri

Madde 11- Soruşturma sonucunda 1, 8 ve 9 uncu maddelerdeki şartların gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde, nihai karar alınmadan önce, kesin önlem kararına esas teşkil edecek nitelikteki önemli bilgi ve bulgular, gizlilik ilkesi gözetilerek, Ç.H.C. tarafına ve/veya ilgili D.T.Ö. üyesi ülkeye bildirilerek aşağıda belirtilen süre içerisinde karşılıklı tatmin edici bir çözüme ulaşmak üzere danışma görüşmelerine çağrılabilir.

Danışma görüşmeleri için öngörülen süreler;

a) Pazar bozulması nedeniyle korunma önlemine gerek duyulması halinde, danışma görüşmesi yapılması için öngörülen süre görüşmeye çağrı yazısı tarihinden itibaren 60 gündür.

b) Ticaret sapması nedeniyle korunma önlemine gerek duyulması halinde, danışma görüşmesi yapılması için öngörülen süre görüşmeye çağrı yazısı tarihinden itibaren 30 gündür.

Görüşmeye çağrı yazısının tarihinden itibaren 60 gün içerisinde karşılıklı tatmin edici bir çözüme ulaşılamaması halinde, korunma önlemi kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Toplantılar sonucunda karşılıklı tatmin edici bir çözüme ulaşılması halinde, danışma sonuçları nihai karara yansıtılır.

Ayrıca, 3 üncü ve 16 ncı maddede belirtilen hallerde de Ç.H.C. tarafı  danışma görüşmelerine çağrılabilir.

 

BÖLÜM VI

 

İthalatın gözetime alınması

Madde 12- Gözetimin amacı, bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin yakından izlenmesidir. Kurulca gerekli görülmesi halinde “gözetim belgesi” düzenlenmesi yoluyla uygulanan “ileriye yönelik” gözetimin yanısıra, gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere “geçmişe dönük” gözetim de uygulanabilir.

Bir malın ithali geçmişe dönük gözetime tabi tutulduğunda bu malın fiili ithali sırasında menşe ülke, ihracatçı ülke, üretici firma, birim fiyatlar gibi hususları içeren bir kayıt tutulur.

Gözetim uygulaması geçici olup, Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, gözetim uygulaması, alındığı 6 (altı) aylık dönemi izleyen ikinci 6 (altı) aylık dönemin sonunda kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Gözetim Belgelerinin geçerlilik süresini ve kullanım esaslarını belirlemeye Kurul yetkilidir.

Madde 13– İleriye yönelik gözetime tâbi bir malın ithalinde gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanısıra “Gözetim Belgesi” de aranır. Gözetim Belgesi, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer koşullara halel getirmeksizin, bu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, ithalatçının usulüne uygun başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaşmasından itibaren 5 (beş) işgünü içinde talep edilen tüm miktar üzerinden, Müsteşarlıkça ücretsiz olarak verilir.

Ç.H.C. menşeli ithal mallar ile ilgili incelemeleri yapmaya/yaptırmaya, bu Karar kapsamında yapılan beyanın doğruluğunu araştırmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli görülen her türlü tedbiri almaya Müsteşarlık yetkilidir

Gözetime tâbi tutma kararında öngörülen farklı bir hüküm olmadıkça, Gözetim Belgesi taleplerinde;

a) İthalatçıya ait bilgiler,

b) Beyan sahibine ait bilgiler,

c) İthal edilecek mala ait bilgiler,

d) Menşe ülke, ihracatçı ülke bilgileri,

e) İhracatçı ve üretici firma bilgileri,

f) Malın değeri (mal bedeli, sigorta, navlun) ve ilgili mal için geçerli miktar birimi cinsinden miktarı (adet, ton, metre, litre, vs.)

g) İthalat için öngörülen tarih ve gümrük kapısı hakkında bilgiler,

bulunur. Ayrıca Gözetim Belgesi talebine ithal edilecek mala ait proforma fatura da eklenir (proforma faturada; satıcının ismi, adresi, telefon ve faks numaraları ile imza ve kaşesi; alıcının ismi, adresi, telefon ve faks numaraları; proforma faturanın düzenlenme tarihi ve numarası; malın ticari tanımı, birim fiyatı, değeri, miktarı; teslim ve ödeme şekli; banka detayları; teklifin geçerlilik süresi, teklifin kabul edildiğine dair alıcı imza ve kaşesi gibi bilgiler bulunur).

Genel Müdürlük gerekli görürse ek bilgi ve belge isteyebilir.

Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte, malın birim fiyatının, toplam değerinin ve miktarının, Gözetim Belgesinde kayıtlı birim fiyatını veya malın değerini veya miktarını, toplam %5′ den daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak, Genel Müdürlük, malın ve işlemlerin özelliklerini dikkate alarak, normalde %10’u aşmamak üzere farklı bir oran da tesbit edebilir.

Gözetim Belgesi, aksine bir hüküm olmadıkça gözetime ilişkin düzenleme yürürlükte olduğu sürece geçerlidir.

12 nci madde uyarınca alınan kararda öngörülmesi halinde, gözetime tabi bir malın menşei menşe şahadetnamesi ile belgelenir. Menşe şahadetnamesi ibrazını gerektiren diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Madde 14- Gözetim belgeleri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu aşamada ilgili gümrük idaresince aranır.

Madde 15- Gözetim belgesine tâbi bir malın ithalatıyla ilgili veriler (gözetim belgesinin tarih ve numarası, gümrük giriş beyannamesinin tarih ve numarası, malın ticarî tanımı, GTİP’i, miktarı, fiyatı, ithalatçı ve ihracatçı firma, menşe veya ihracatçı ülkesi vs.),

a) İlgili gümrük idaresi tarafından, ithalatın gerçekleştiği ayı izleyen ayın ilk 10 (on) günü içinde,

b) Belge sahibi kişi ve firmalarca belgenin alınış tarihinden itibaren her 2 (iki) ayda bir ve her halükârda belgenin kullanım süresinin bitiminde,

Genel Müdürlüğe bildirilir.

 

BÖLÜM VII

Geçici korunma önlemi

Madde 16 — (Değişik: RG-24/04/2004-25446)

Ç.H.C. menşeli ithalatın yerli sanayide pazar bozulmasına yol açması veya yol açma tehdidi oluşturması ve gecikmenin telafisi güç zarara yol açabileceği kritik durumlarda, ülke yararının gerektirmesi halinde, geçici korunma önlemi alınabilir. Bu durumda geçici korunma önleminin yürürlüğe girmesinden sonra Ç.H.C. tarafı danışma görüşmelerine çağrılabilir.

Geçici korunma önlemi, gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması (kota), tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir.

Geçici korunma önleminin gümrük vergilerinde artış yapılması şeklinde uygulanması halinde, İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen gümrük vergisi oranı arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

Geçici korunma önleminin ek mali mükellefiyet getirilmesi şeklinde uygulanması halinde, varsa İthalat Rejimi Kararı kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet ile geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyet arasındaki farka tekabül eden tutar gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır. İthalat Rejimi Kararı kapsamında tespit edilmiş ek mali mükellefiyetin bulunmaması halinde ise, geçici korunma önlemi kapsamında belirlenen ek mali mükellefiyetin tamamı gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgiliye iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

Korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi durumunda, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Geçici korunma önlemlerinin süresi 200 günü aşamaz.

 

BÖLÜM VIII

 

Korunma önlemi

Madde 17– Aşağıda belirtilen hallerde, ülke menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda, uluslararası yükümlülükler dikkate alınarak korunma önlemi uygulanabilir:

a) Soruşturma sonucunda, Ç.H.C. menşeli ürünlerin ithalatında meydana gelen artışların veya bu malların ithalatının gerçekleşme koşullarının benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli sanayi üzerinde pazar bozulmasına yol açtığının veya yol açma tehdidi oluşturduğunun tespiti halinde.

b) Soruşturma sonucunda, Ç.H.C. veya D.T.Ö. üyesi bir ülke tarafından, bu üye ülkedeki  pazar bozulmasını önlemek veya gidermek üzere yapılan bir uygulamanın, önemli ticaret sapmasına yol açtığının veya yol açma tehdidinde bulunduğunun tespiti halinde.

Korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması (kota), tarife kontenjanı uygulaması veya bunların bileşimi şeklinde uygulanabilir.

Korunma önleminin uygulama süresi

Madde 18- Pazar bozulması nedeniyle uygulamaya konulan korunma önlemi, pazar bozulmasını önlemek veya gidermek için gerekli süre kadar uygulamada kalır. Bu süre 19 uncu madde çerçevesinde uzatılmadığı takdirde, geçici önlemin uygulama süresi dahil, dört yılı geçemez.

Önemli ticaret sapması nedeniyle uygulamaya konulan korunma önlemi, D.T.Ö. üyesi ilgili ülkenin veya Ç.H.C.’nin ticaret sapmasına neden olan uygulamasına son vermesine bağlı olarak yürürlükten kaldırılır.

Korunma önleminin  gözden geçirilmesi

Madde 19- Mevcut korunma önlemi, soruşturma usül ve esasları çerçevesinde gözden geçirilebilir.

Gözden geçirme işlemi, mevcut korunma önleminin uygulama süresi içerisinde, Genel Müdürlük tarafından res’en veya başvuru halinde;

– Önlemin etkilerini incelemek,

– Uygulanmasının hâlâ gerekli olup olmadığını gözden geçirmek,

– Önlemin niteliğinde değişikliğe gitmek, veya,

– Önlemin süresini uzatmak,

amacıyla yapılır.

Önemli ticaret sapması nedeniyle uygulamaya konulan korunma önlemi, D.T.Ö. üyesi ülke veya Ç.H.C.’nin önemli ticaret sapmasına neden olan uygulamasında yapacağı herhangi bir değişikliğin D.T.Ö.’ye bildirilmesini takiben gözden geçirilir.

Bu Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin uygulama süresi, pazar bozulmasını önlemek veya gidermek için korunma önlemi uygulamasının devamının gerekmesi halinde uzatılabilir. Uzatılan bir önlem ilk uygulama süresinin sonundaki seviyesinden daha kısıtlayıcı olamaz.

Ç.H.C.’ne karşı uygulanan kotalar

Madde 20- 1/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği’nin 20/6/1998 tarihli ve 23378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik Ek V’inde yer alan Ç.H.C. menşeli ürünler için uygulanan kotalar 1/1/2005 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.

BÖLÜM IX

 

Diğer hükümler

Madde 21- 16 ncı ve 17 nci maddeler çerçevesinde ithalatta miktar ve/veya değer kısıtlaması (kota) veya tarife kontenjanı uygulanmasına karar verilmesi halinde, Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği çerçevesinde, bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından Resmi Gazete’de yayımlanır.

Madde 22- 11 inci madde uyarınca yapılan görüşmeler sonucu sağlanacak ortak çözümün uygulamasının ihracatçı ülke tarafından üstlenilmesi durumunda, ithalatçı; ihracatçı ile anlaşarak belgelendirdiği miktar ve/veya değer üzerinden Genel Müdürlükden ithal lisansı alabilir.

Madde 23- (Mülga: RG-24/04/2004-25446)

Madde 24– Kurul’un çalışması aşağıdaki esas ve usüllere göre yürütülür.

Kurul, ithalatta gözetim ve korunma önlemleri konusunda Genel Müdürlüğün teklifi üzerine karar alır.

Kurul, başkanın çağrısı üzerine, çağrıda belirtilen yer ve tarihte toplanır.

Kurul, salt çoğunluk ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ertesi gün yapılacak toplantıda çoğunluk aranmaz.

Kurul kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının oy vermiş olduğu taraf çoğunluğu sağlamış olarak kabul edilir.

Kurul üyeleri, soruşturma tarafları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 245 inci maddesinde belirtilen tür ilişkide bulunduklarının tesbiti halinde toplantılara katılamazlar.

Kurul üyesi meslek kuruluşu temsilcilerinin, soruşturma konusu aynı veya doğrudan rakip malın üreticisi, ihracatçısı ve ithalatçısı olmaması ve bu malların herhangi bir şekilde ticaretiyle iştigal etmemesi zorunludur. Aksi takdirde yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

Kurul’un sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Madde 25– Bu Yönetmelik;

a) Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliğinin; insan, hayvan ve bitki sağlığının;  sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde getirilen yasakların, miktar kısıtlamalarının veya denetim zorunluluklarının,

b) Kambiyo ile ilgili işlemlerin,

c) Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin,

d) İthalat Rejimi Kararı ve Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın bu mevzuata aykırı olmayan hükümlerinin,

uygulanmasını engellemez.

Madde 26– Bu Yönetmelikte yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik Tebliğ çıkarmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Değişiklik

Madde 27- 1/11/1995 tarihli ve 22450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği Ek:I’de yer alan ülke listesinden Çin Halk Cumhuriyeti çıkarılmıştır.

Geçici Madde: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri mevzuatı çerçevesinde Ç.H.C. menşeli malların ithalatına yönelik olarak başlatılmış soruşturmalar ve tatbik edilmekte olan gözetim uygulamaları ve korunma önlemlerine ilişkin işlemlerin uygulanmasına bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde devam olunur.

Yürürlük

Madde 28– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29– Bu Yönetmeliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.