Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği

27 Kasım 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29188

 

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyeti raportörlerinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, tüketici hakem heyetlerinde görev yapan tüketici hakem heyeti raportörlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 72 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,

ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

d) İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,

e) İl Müdürü: Bakanlık İl Müdürünü,

f) Raportör: Tüketici hakem heyeti raportörü kadrosunda bulunan veya raportör olarak görevlendirilen personeli,

g) Tüketici Hakem Heyeti: Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il veya ilçe merkezlerinde oluşturulan heyeti,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Raportörlerin Nitelikleri ve Atanması

Raportörlerin nitelikleri ve atanmaları

MADDE 5 – (1) Raportör kadrosuna atanabilmek için,

a) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet, bankacılık ve sigortacılık programları, adalet ön lisans programı ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumları ile en az iki yıllık yüksekokulların Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

şartı aranır.

(2) İl ve ilçe merkezlerine atanacak raportörlerin sayısı Genel Müdürlük tarafından belirlenerek Başkanlığa bildirilir.

Raportör olarak görevlendirilme

MADDE 6 – (1) Raportör sayısının yeterli olmadığı illerde il müdürü tarafından il müdürlüğü personeli arasından, ilçelerde ise kaymakam tarafından ilçede görevli devlet memurları arasından yeterli sayıda raportör görevlendirilir.

(2) Raportör olarak görevlendirilen personele ilişkin bilgiler ve değişiklikler tüketici hakem heyeti başkanlığınca İl Müdürlüğüne derhal bildirilir.

(3) Raportörler yükseköğrenim görmüş kişiler arasından görevlendirilir. Yükseköğrenim görmüş kişinin bulunmaması halinde lise veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen eğitim kurumlarından birini bitirmiş kişiler arasından görevlendirilir.

İdari bağlılık ve raportörlerin görev yerleri

MADDE 7 – (1) Raportörler il ve ilçe merkezlerinde kurulu bulunan tüketici hakem heyetlerinde istihdam edilebilirler.

(2) İlçe tüketici hakem heyetlerinde raportör olarak görevlendirilenler, kaymakamlığa bağlı olarak çalışır.

(3) Raportör kadrosuna atananlara hakem heyetlerinin görevi ve yetkisinde olmayan işler verilemez.

Raportörlerin görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Raportörlerin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruları almak,

b) Başvurulara ilişkin gerekli yazışmaları yapmak ve başvuruya ilişkin dosyayı hazırlamak,

c) Toplantıya ilişkin gerekli hazırlıkları yapmak,

ç) Toplantılarda hazır bulunmak,

d) Toplantı tutanaklarını tutmak,

e) Evrak, dosyalama ve arşiv işlerini yürütmek,

f) Tüketici hakem heyetinin faaliyet raporunu ve istatistiklerini hazırlamak,

g) Tüketici hakem heyetinde başkan, üye ve raportör olarak görevlendirilen diğer kamu personeline ödenecek huzur hakkı ve ücretlerine ilişkin işlemleri yapmak,

ğ) Tüketici hakem heyetlerinin ödenek, demirbaş gibi mali işlemlerini yapmak,

h) Tüketici hakem heyetlerinin işleyişine ilişkin diğer işleri yapmak.

(2) Toplantılarda raportörler oy kullanamaz.

Raportörlerin sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Raportörlerin sorumlulukları şunlardır:

a) İlgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmek,

b) Uyuşmazlığa ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gizliliğine riayet etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Raportörlerin Yetiştirilmesi

Yetiştirilme ilkeleri

MADDE 10 – (1) Raportör olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla mesleki temel eğitimden geçirilir.

(2) Mesleki temel eğitim;

a) Tüketici mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi edinilmesini,

b) Rapor yazma, araştırma ve inceleme teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

sağlamaya yönelik çalışmaları kapsar.

Raportörlerin eğitimi

MADDE 11 – (1) Raportör olarak atananların adaylık eğitimi, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) Eğitimin içeriği, Genel Müdürlüğün görüşü alınarak Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenir.

Hizmet içi eğitim

MADDE 12 – (1) Raportörler, Genel Müdürlükçe uygun görülecek zamanlarda hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.

(2) Raportörlerin hizmet içi eğitimleri Genel Müdürlük koordinasyonunda gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Huzur hakkı

MADDE 13 – (1) Raportör olarak görevlendirilen diğer kamu personeline ödenecek huzur hakkı ile bu ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(2) Raportör kadrosuna atananlara huzur hakkı ödenmez.

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile 15/3/2012 tarihli ve 28234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.