Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği

27 Kasım 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29188   YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyeti raportörlerinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – […]