Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29546

 

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/7/2009 tarihli ve 27276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Yönetmelikte geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanım ve kısaltmalar geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Abonenin numarasını taşıma talebi, aynı zamanda abone için, verici işletmeci ile olan abonelik sözleşmesini fesih talebi anlamını taşır. Abonenin alıcı işletmeci ile olan abonelik sözleşmesi, numaranın ilgili mevzuata uygun olacak şekilde alıcı işletmecide aktif olması ile yürürlüğe girer ve bu tarih itibarı ile hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar. Söz konusu abonenin verici işletmeci ile olan abonelik sözleşmesi de aynı tarih itibarı ile fesholunmuş sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Verici işletmeci, numaranın taşınmasına yönelik talebi almasını müteakip, aboneye ait numara ve kimlik bilgilerinin doğruluğunu kendi kayıtlarıyla karşılaştırır ve talep edilen taşıma tarihi ve zamanını kontrol ederek taşıma talebinin kontrol süresi içinde taleple ilgili cevabını numara taşınabilirliği sistemi aracılığı ile alıcı işletmeciye bildirir. Cevap verilmeyen taşıma taleplerinin, ilgili işletmeciye gelen toplam taşıma taleplerine oranı, bir takvim yılı içerisinde yılbaşından itibaren altışar aylık dönemler için yapılan hesaplamada %0.1’i (bindebir) geçemez. Aynı dönem için, işletmeciye gelen toplam taşıma talebi sayısının 10.000’den küçük olduğu durumlarda ise cevap verilmeyen taşıma talebi sayısı 10’u geçemez. Söz konusu doğrulama işlemi başvuru sahibi ile taşınması talep edilen numaranın doğrulanmasına yönelik olup, abone veya alıcı işletmeciden bunun ötesinde işlemi zorlaştırıcı nitelikte bilgi ve belge talep edilemez. Doğrulama sürecinde abonenin kimliği konusunda tereddüt yaratmayan kayıt farklılıkları ret gerekçesi oluşturmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Verici işletmeci tarafından yapılan bilgilerin doğrulanması ve taşıma işleminin gerçekleşme zamanının, mümkün olduğu ölçüde abone tercihi de dikkate alınarak belirlenmesini müteakip, belirlenen tarih ve saat alıcı işletmeci tarafından aboneye, numara taşınabilirliği sistemi tarafından da ilgili tüm işletmecilere duyurulur. Numara taşıma duyuru zamanı, numaranın taşınması için belirlenen tarihten asgari bir gün öncesidir. Taşıma işleminin gerçekleşmesine kadar, işletmeciler taşımanın gerçekleşeceği zaman ve yönlendirme bilgilerini alarak taşımanın gerçekleşeceği tarih ve saatte hazır olacak şekilde sistemlerinde gerekli değişiklikleri yapar. Taşıma işlemi, belirlenen zaman aralığında, abonenin haberleşme kesintisini asgaride tutacak şekilde gerçekleştirilir.

(2) Taşıma işleminin gerçekleşmesi ile numarası taşınan abone ile alıcı işletmeci arasında abonelik sözleşmesi yürürlüğe girer. Verici işletmeci, son tahakkuk döneminde numaranın ilgili mevzuata uygun olacak şekilde alıcı işletmecide aktif olmasına kadar olan süre için tahakkuk eden borcundan dolayı aboneye fatura gönderir. Söz konusu fatura, abonenin depozito veya avans gibi alacakları düşülerek düzenlenir.”

“(3) Numaranın alıcı işletmecide aktif olması akabinde, deaktivasyon işlemi gerçekleştirilmemesi nedeniyle, hizmet alımı olsa dahi verici işletmeci, aboneden herhangi bir bedel tahsil edemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Mobil numara taşınabilirliğinde, devir yoluyla yapılan abonelikler hariç olmak üzere, taşınma talebinde bulunan abonenin numaranın tahsisli olduğu işletmeci ile ilk abonelik sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren üç ay geçmemiş olması.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşletmeci numara taşınabilirliği kapsamında, işletmecilerin uymakla yükümlü olduğu süreler aşağıdaki şekildedir:

a) Taşıma talebinin iletim süresi azami bir gündür. Bu yükümlülüğün uygulanmasına ilişkin kriterler Kurum tarafından belirlenebilir.

b) Taşıma talebi kontrol süresi azami bir gündür. Bu yükümlülüğün uygulanmasına ilişkin kriterler Kurum tarafından belirlenebilir.

c) Numara taşıma işleminin gerçekleşme tarihi, verici işletmecinin numaranın taşınması talebine ilişkin cevabını gönderdiği tarihten asgari bir, azami iki gün sonrasıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.

İstisnalar

MADDE 13/A – (1) Verici işletmecinin, bir başka işletmecinin altyapısını kullanarak hizmet sunduğu durumlarda (Sanal Mobil Şebeke Hizmeti, Toptan Hat Kiralama Hizmeti, Yalın DSL, YAPA ve benzeri) numara taşıma sürecinin farklılık arz ettiği hususlar, Kurum tarafından ayrıca belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşletmeci, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere tarife şeffaflığına ilişkin Kurum tarafından belirlenen her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

a) Mobil numara taşınabilirliğinde arayan aboneler için ayırt edici olacak şekilde Kurum tarafından belirlenen uyarı tonu verilir. Abonelerden isteyenler, numara taşınabilirliğine ilişkin olarak uyarı tonunu almama hakkına sahiptir.

b) Coğrafi numara taşınabilirliği ve coğrafi olmayan numara taşınabilirliğinde, arayan tüm aboneler için ayırt edici olacak şekilde Kurum tarafından belirlenen uyarı tonu verilir.

c) Mobil numara taşınabilirliğinde, abonelerin bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca uyarı tonu alma konusundaki tercihlerinin alınması, Kurum tarafından belirlenen usulle yapılır.”

MADDE 10 –     Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/A maddesi eklenmiştir.

Diğer yükümlülükler

MADDE 19/A – (1) İşletmeci kaynaklı sebeplerle abonenin talebi olmaksızın numarasının taşındığı durumlarda; abonenin ödemek zorunda kaldığı cayma bedeli, fatura ve benzeri ücretler ilgili işletmeci/işletmeciler tarafından karşılanır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2, 4 ve 6 ncı maddeleri yayımından dokuz ay sonra,

b) 3 üncü maddesi 1/1/2016 tarihinde,

c) 5 ve 8 inci maddeleri yayımından iki ay sonra,

ç) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/7/2009 27276
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/1/2015 29238