Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Ağustos 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26617

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “üç yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesinin başındaki “Sertifikalı bir sorumlu tabip ve sertifikalı hemşire” ibaresi “Sertifikalı bir sorumlu tabip ve diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire ” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hemodiyaliz merkezleri için ilgili mevzuata ve alınacağı tarihteki standartlara uygun üretilmiş, orijin ülkede üretimi ve kullanımı devam eden ve üretici veya yetkili temsilci firma tarafından performans yeterliliği kanıtlanmış olan, en az beş adet faal ve bir yedek olmak üzere toplam altı hemodiyaliz cihazı,”

“Diyaliz merkezi, hastalarına acil durumda hizmet vermek üzere bir ambulans bulundurabilir”

“Diyaliz merkezi sadece diyaliz hastalarına yönelik olmak ve bu Yönetmeliğin EK-13’ündeki tetkikleri yapmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ruhsatlandırılmış bir laboratuvar kurması veya bu nitelikleri haiz bir laboratuvar ile anlaşması zorunludur. Diyaliz merkezinin kendi bünyesinde kuracağı laboratuvar ile diyaliz hastaları haricindeki hastalara laboratuvar hizmeti vermek istemesi halinde müstakil girişli laboratuvar oluşturmak ve diyaliz hastaları ile doğrudan teması engellemek zorundadır.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi eklenmiştir.

“a) Sorumlu Uzman: Her diyaliz merkezinde, Türkiye’de tababet icrasına engel hali olmayan, hastaların yaş grubuna göre nefroloji uzmanı veya çocuk nefrolojisi uzmanı bir tabibin tam veya kısmi zamanlı olarak bulunması şarttır.

Hemodiyaliz merkezi için sorumlu uzmanlık görevini yürütecek Nefroloji Uzmanı veya çocuk nefrolojisi uzmanı bulunamadığı hallerde sorumlu uzmanlık görevi, on sekiz yaş ve üzeri yaş grubu hastalar için sertifikalı iç hastalıkları uzmanı; on yedi yaş ve altı yaş grubu hastalar için sertifikalı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından yürütülür.

Bu Yönetmelik kapsamında olan merkezlerin, 31/12/2014 tarihinden sonra herhangi bir şekilde sorumlu uzman değişikliğine gitmesi halinde veya bu tarihten sonra açılacak merkezlerde ise merkezin türüne göre sorumlu uzmanlarının, Nefroloji Uzmanı veya Çocuk Nefrolojisi Uzmanı olması gereklidir.

Hem hemodiyaliz ve hem de periton diyalizi merkezi olarak faaliyet gösterecek merkezlerde görev yapan nefroloji uzmanları, her ikisinin de sorumlu uzmanlık görevini yürütebilirler.

Sorumlu uzman sertifikası; Bakanlıkça yetkilendirilmiş diyaliz eğitim merkezlerinde en az üç ay süre ile eğitim görmüş, eğitim sonunda bu merkezde yapılan teorik ve pratik sınavlarda başarılı olmuş iç hastalıkları ile çocuk sağlığı ve hastalıkları dallarında uzman olanlara Bakanlık tarafından verilir.

Erişkin hemodiyaliz merkezlerinde ondan fazla pediatrik yaş grubu hasta tedavi görüyor ise, bu merkezde bir çocuk nefrolojisi uzmanının veya sertifikalı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının konsültan olarak bulunması gerekir. Pediatrik diyaliz merkezlerinde ondan fazla erişkin yaş grubu hasta tedavi görüyor ise, bu merkezde de bir Nefroloji Uzmanının veya sertifikalı İç Hastalıkları Uzmanının konsültan olarak bulunması gerekir.

Sorumlu uzman, tam gün çalışmak şartı ile aynı merkezde sorumlu tabip olarak da çalışabilir. Bu durumda, birden fazla özel diyaliz merkezinin sorumlu uzmanlık görevini üstlenemez. Merkezde ayrıca sorumlu tabibin bulunması halinde, sorumlu uzman en fazla bir diğer diyaliz merkezinin sorumluluğunu üstlenebilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 2368 sayılı Sağlık Personeli Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanuna veya özel kanunlarına göre çalışıp, ayrıca serbest meslek icra etmek hakkı ve sorumlu uzmanlık yetkisini haiz tabipler, sadece bir özel diyaliz merkezinin sorumlu uzmanlık görevini üstlenebilirler. Ancak Bakanlık ya da Valilik makamının onayı ile, il sınırları içinde ya da ihtiyaç duyulan illerde, kamuya ait diyaliz ünitelerinde konsültan uzman olarak ve her diyaliz hastasını ayda en az bir kez görüp tedavisini düzenleyecek şekilde görevlendirilebilir.

Sorumlu uzmanın izinli veya hasta olması gibi kabul edilebilir bir mazeretinin bulunması hallerinde, sorumlu uzman sertifikasını haiz bir uzman, en çok altı aylık süreyle ve müdürlüğe bildirilmek suretiyle çalıştırılabilir. Bu sürenin sonunda sorumlu uzmanın görevine dönmemesi halinde merkez, yeni bir sorumlu uzman ile sözleşme yaparak müdürlüğe bildirmek zorundadır.”

“c) Diyaliz teknikeri veya hemşiresi: Diyaliz merkezlerinde diyaliz işlemini uygulayacak; üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu diyaliz bölümlerinden mezun diyaliz teknikeri veya sertifika sahibi bir hemşire olacak şekilde en az iki personel bulunması zorunludur. Bu personelden birisi sorumlu olarak seçilir.

Diyaliz hemşireliği sertifikası; diyaliz eğitim merkezinde üç ay süreyle hemodiyaliz veya periton diyalizi eğitimi görmüş hemşire veya hemşirelik yetkisine haiz sağlık hizmetleri sınıfı personele eğitim merkezlerinde yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı olmak kaydıyla Bakanlıkça verilir.

Hemodiyaliz merkezlerinde Açılma İzin Belgesi için diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire sayısı, merkezdeki hemodiyaliz cihazının sayısına göre belirlenir. İlk kaç cihazla açılırsa açılsın on cihaza kadar iki, bu sayının üzerinde ilâve her beş cihaz için ilâve bir hemşire veya diyaliz teknikeri bulunması zorunludur.

Açılma izin belgesi almış diyaliz merkezlerinde her tedavi seansında on hastaya kadar en az iki diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire; daha sonraki her beş hasta için ilâve bir diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire bulunması gereklidir. Ancak, ilk on cihaz için gerekli olan ruhsata esas personel haricinde, diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire bulunmaması hallerinde, her tedavi seansında öngörülen diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire sayısının yarısını aşmayacak şekilde ve tam gün süreyle çalışmak kaydıyla sertifikasız hemşire çalıştırılabilir. Bu durumda çalışacak personelin gözetiminden sorumlu, o seans için en az bir diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire bulunması gerekir. Bu şekilde çalıştırılan hemşireler için, merkez tarafından işe başladığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde eğitim için başvuru yapılması zorunludur.

Periton diyalizi merkezi diyaliz hemşiresi sayısı, merkezdeki hasta sayısına göre belirlenir. İlk yirmi beş hasta için bir; ilâve her elli hasta için bir periton diyaliz hemşiresi çalıştırılır.

d) Teknisyen veya Tekniker: Her hemodiyaliz merkezinde diyaliz cihazları ile müştemilatı ve su sistemi konusunda en az üç ay süre ile eğitim gördüğüne dair belge veya diplomayı haiz en az bir teknisyen veya tekniker bulunması gereklidir.

e) Yardımcı personel: Hemodiyaliz merkezlerinde her beş hemodiyaliz cihazı için bir yardımcı personel; periton diyalizi merkezlerinde ise, en az bir yardımcı personel bulunması gereklidir. ”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 14 – Hemodiyaliz merkezlerinde bulundurulacak diğer personel;

a) Diyetisyen: Her hemodiyaliz merkezinin, bir diyetisyenle danışmanlık hizmeti alınmasına dair sözleşme yapması ve belgelendirmesi gereklidir. Diyetisyen her hastayı ayda en az bir kere ya da hasta veya sorumlu hekim tarafından istendiği zamanda görebilecek şekilde danışmanlık hizmetini yürütür, hastaların beslenme sorunlarını dinler ve diyet rejimini belirler.

b) Psikiyatri Uzmanı: Hastaların talebi ve/veya sorumlu tabibin gerek görmesi halinde bir psikiyatri uzmanından danışmanlık hizmeti alınır.

c) Sosyal Hizmet Uzmanı: Sorumlu tabibin gerek görmesi halinde bir sosyal hizmet uzmanından danışmanlık hizmeti alınır.

Diyaliz merkezi (b) ve (c) bendinde belirtilen uzmanların isim, adres ve her an ulaşılabilecek telefon numaralarını merkezde ve dosyasında bulundurmak zorundadır.

Bu madde kapsamındaki personel, mesai ve ulaşım imkânları uygun olmak kaydıyla, aynı il veya ilçelerdeki hemodiyaliz merkezlerinden en çok beş tanesinde bu şekilde görev yapabilir ve çalışmalarına dair tüm bilgileri hasta dosyasına kayıt edip tarih atarak imzalamakla yükümlüdür.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (j) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (l) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Merkezin her katı için ayrı olmak üzere mimar tarafından düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösteren 1/100 ölçekli planlar,”

“j) Yeterli nitelikte ve kapasitedeki su sisteminin yaptığı arıtma sonrasında elde edilen suyun, bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarının Avrupa Birliği Farmakopesisindeki standartlara uygun olduğunu gösterir belge,”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastaneleri bünyesinde açılacak diyaliz merkezi veya üniteleri için bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde hazırlanan dosya, başvuru dilekçesi ile birlikte doğrudan Bakanlığa sunulur ve gerekli iş ve işlemler yapılarak diyaliz merkezleri için açılma izin belgesi ile üniteler için uygunluk belgesi Bakanlıkça düzenlenir.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 18 – Diyaliz merkezlerinde diyaliz tedavisi gören her hasta için ayrı bir hasta takip dosyası tutulur. Hastalara, Yönetmeliğin eki (EK-13)’de sayılan laboratuvar tetkikleri belirtilen periyotlarda yaptırılır.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin madde başlığı “Diyaliz teknikeri ve hemşiresinin görevleri ” olarak, birinci fıkrasında geçen     “Diyaliz hemşiresi” ibaresi “Diyaliz teknikeri ve hemşiresi” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin madde başlığı ” Teknisyen veya teknikerin görev ve yetkileri” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 25 – Özel diyaliz merkezlerinde sorumlu uzman veya sorumlu tabibin ayrılma talebinde bulunması, hastalık hali ve izin durumlarında bu görev, en fazla altı aylık süre için sorumlu uzman veya sorumlu tabip niteliklerini haiz başka bir tabip tarafından yürütülür. Altı aylık sürenin sonunda sorumlu uzman veya sorumlu tabip bulunamaz ise, diyaliz merkezinin faaliyetine son verilerek, açılma izin belgesi Valilikçe iptal edilir. Bu durumda, hastaların mağdur edilmemesi için Müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.

Merkezde sertifika sahibi hemşire veya diyaliz teknikeri sayısı, Yönetmelikte seans başına belirlenen asgarî sayının altına düştüğü takdirde, merkez tam gün çalıştırmak kaydıyla sertifikasız hemşire çalıştırabilir. Merkez, eksilen sayı kadar personeli bulmak, sertifikasız çalışan hemşirenin sertifikasyon eğitimi için ilk eğitim döneminde başvurusunu yapmak zorundadır. Buna uymayan diyaliz merkezine, Müdürlük tarafından kırk beş günlük süre verilerek yazılı olarak ihtar edilir ve bu süre sonunda sertifikalı hemşire veya diyaliz teknikeri eksikliğini gidermeyen merkezin hasta sayısı mevcut personel sayısına uygun olacak şekilde azaltılır. Buna uygun davranmayan merkezin açılma izin belgesi Valilikçe iptal edilir.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Eğitim yetkisi verilecek diyaliz merkezlerinin aktif olarak kullanılmakta olan en az on adet, pediatrik diyaliz merkezlerinin ise beş adet hemodiyaliz cihazına sahip olması,”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yukarıda sayılanlar dışında, kamu personeli olup da diyaliz eğitim başvurusu yapanlardan ihtiyaç halinde Bakanlığın uygun göreceği ve ihtiyaç duyulan diyaliz merkezlerinde iki yıl süre ile görev yapmayı kabul ettiği taahhütname veya ihtiyaç halinde Bakanlık tarafından daha önce açıklanmış olan merkezlere tayin edilerek iki yıl çalışmayı taahhüt etmesi ve müdürlüğün uygun görüşü aranır.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diyaliz eğitim başvuruları, ilgili müdürlüğe yapılır. Müdürlük tarafından başvurusu uygun olanların adı, soyadı, unvanı, çalıştığı kurumunun belirtildiği liste 29 uncu maddede belirtilen dönemlerde Bakanlığa intikal ettirilir. Eğitime başvuran personelin evrakları daha sonraki işlemlere esas olmak üzere müdürlükte muhafaza edilir.”

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diyaliz eğitim merkezlerinde yapılan sınavlar sonucunda düzenlenen sınav komisyonu raporu, eğitime alınan personelin kursa başlayış ve kurstan ayrılış evrakı ile sınav sonuç belgeleri Bakanlığa gönderilir ve sınavlarda başarılı olanlara Bakanlıkça diyaliz sertifikası düzenlenir. Bakanlıkça düzenlenen sertifika, Yönetmeliğin 28 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ve 30 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde istenen taahhütnamenin süresi sonunda sahibine teslim edilir. Bu süre zarfında gerekli hallerde ilgili personel için eğitim belgesi düzenlenebilir.”

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 35 – Sorumlu uzmanlık, sorumlu tabiplik ve diyaliz hemşireliği sertifikaları, düzenlenme tarihinden itibaren beş yılda bir Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendireceği üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili kamu kurum kuruluşları tarafından resertifikasyona tabi tutulur. Bu kuruluşlar resertifikasyon sonucunu her yıl Bakanlığa rapor olarak bildirmek zorundadır. Resertifikasyon değerlendirmesinde iki defa üst üste başarılı olamayanların sertifikaları, altıncı yılın sonunda hükümsüz hale gelir. Resertifikasyon değerlendirmesinde başarılı olamayanlar, Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara göre tekrar diyaliz eğitim programına başvurabilirler. Bu başvurular öncelikli olarak değerlendirilir.

Resertifikasyonun nasıl yapılacağı, değerlendirilmesi ve sair konuları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.”

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

             “MADDE 42 – Bütün diyaliz merkezlerinin; kendisine en yakın organ nakli merkezi ve Bakanlık ile koordinasyon kurarak, böbrek nakline aday hastalarının, kan ve doku grupları tayinlerini yaptırıp, Ulusal Bekleme Listesi’ne kaydettirmeleri gereklidir.

Diyaliz merkezleri; hastalarını her yıl kendisine en yakın organ nakli merkezi sorumlusu veya uzmanı ile konsulte ederek organ nakline uygun hastaları birlikte belirlemek ve bu konsültasyon raporlarını hasta dosyasında muhafaza etmek, nakil için uygun görülenler listesine ilave olan hastaların bilgilerini ve kayıt olmuşlarsa nakil merkezi isimlerini her yıl Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.”

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümlerine göre 1/1/2002 tarihinden önce diyaliz eğitimi görerek sertifika alanlar, Resertifikasyon Tebliğinin yayımını izleyen yılın Nisan ayında yapılacak olan ilk resertifikasyona tâbidirler.

Bu hükme göre resertifikasyona tâbi olacak olanlarla ilgili usul ve esaslar 35 inci maddede belirtilen Tebliğ ile düzenlenir.”

             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1), (EK-5), (EK-6) ve (Ek-8) ekteki şekilde değiştirilmiş, Yönetmeliğe (EK-13) eklenmiştir.

             MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK-1

T.C.
 
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KAMU VE ÖZEL DİYALİZ MERKEZLERİ ASGARİ PERSONEL STANDARTLARI
PERSONELİN UNVAN VE NİTELİKLERİ. 0-5 Cihaz 6-10 Cihaz 11-15 Cihaz 16-20 Cihaz 21-25 Cihaz 26-30 Cihaz
Personel SINIFI Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı
Sorumlu Uzman; Nefroloji Uzmanı

Yoksa Sertifikalı İç Has.Uz – Çoc.Has.Uz.)

SHS 1 1 1 1 1 1
Sorumlu Tabib (Sertifikalı) SHS 1 1 1 1 2 2
Diyaliz Teknikeri veya Diyaliz Hemşiresi (Sertifikalı) SHS 2 2 3 4 5 6
Tekniker veya Teknisyen SHS 1 1 1 1 1 1
Yardımcı Personel YHS 1 2 3 4 5 6
 

EK-5

HEMODİYALİZ EĞİTİM MERKEZİ
ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA ETLİK İHTİSAS HASTANESİ
ANKARA FATİH ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANKARA GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA T.YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ
ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ
İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL HAYDARPAŞAPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İZMİR ALSANCAK DEVLET HASTANESİ
İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TRABZON NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
VAN YÜZÜNÜCÜYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 

EK-6

PERİTON DİYALİZİ EĞİTİM MERKEZİ    
ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ( PEDİATRİ )
İZMİR ALSANCAK DEVLET HASTANESİ
İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ( PEDİATRİ )
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TRABZON NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

                                                                     DİYALİZ EĞİTİMİ BAŞVURU FORMU                                                     EK:8

 

 

ADI:

 
SOYADI:  
BABA ADI:  
DOĞUM TARİHİ:  
DOĞUM YERİ:  
MEZUN OLDUĞU OKUL:  
MEZUN OLDUĞU YIL:  
ÇALIŞTIĞI KURUM:  
ADRES:

 

 

 

EĞİTİM ALMAK İSTEDİĞİ İL/EĞİTİM MERKEZİ                        

                                                                                                                                                         Tasdik Olur

1.Tercih  
2.Tercih  
3.Tercih  

Başvuru Sahibi (Paraf):                                                                                                           Kurum Yetkilisinin

                                                                                                                                                          Adı Soyadı

                                                                                                                                                       İmza / Mühür

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME

 

Eğitimi takiben uygun görülen diyaliz merkezinde en az 2 yıl çalışacağımı, bu süre dolmadan ayrılmam halinde eğitim süresince tarafıma yapılan tüm ödemeler ile adıma yatırılan sosyal güvenlik ve sağlık primlerinin bedelini geri ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Başvuru Sahibinin
                                                                                                                                                          Adı Soyadı
                                                                                                                                                        Tarih ve İmza

 

 

 

EK-13

 

 

DİYALİZ HASTALARINA YAPILMASI GEREKEN LABORATUVAR TETKİKLERİ

Diyaliz tedavisine ilk defa alınacak hastalarda kan grubu bilinmiyorsa kan grubu tayini ve son bir ay içinde bakılmamışsa HIV ve Hepatit testleri (HBsAg, Anti HBs ve Anti HCV) yapılır. Daha sonra kronik hemodiyaliz ve periton diyalizi hastaların takibinde;

Hemodiyaliz hastalarında;

a) Ayda bir defa yapılması gereken tetkikler;

1) Kan üre veya üre nitrojeni (giriş ve çıkış),

2) Serum kreatinini (giriş ve çıkış),

3) Serum Potasyumu (giriş ve çıkış),

4) Serum Na, Ca ve P seviyesi,

5) Alanin aminotransferaz (ALT),

6) Kan şekeri,

7) Serum total protein ve albümin,

8) Hemogram (6-12 parametre),

Merkezler ayrıca diyaliz yeterliliğini belirleyen parametreleri (Kt/V ve URR) aylık olarak hesaplayarak istendiğinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

b) Üç ayda bir defa yapılması gereken tetkikler;

1) Hepatit göstergeleri negatif olan hastalarda ELISA 2, 3 veya Mikropartikül İmmün Assay (MEIA) veya kemiluminesans yöntemiyle tayin edilmek kaydıyla HBsAg, HBsAb, Anti-HCV,

2) Serum demiri, total demir bağlama kapasitesi, ferritin,

3) Ürik asit,

4) CRP,

5) Bikarbonat (total karbondioksit).

6) Alkalen fosfataz,

7) İntact PTH,

8) Diabetik hastalarda HbA1c,

c) Altı ayda bir defa yapılması gereken tetkikler;

1) Lipitler (total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid),

2) Anti-HIV tetkikleri (ELİSA 2-3, Mikropartikül İmmünassay-MEIA veya kemiluminesans),

3) Tele kardiyogram,

4) Elektro kardiyogram,

d) Yılda bir defa yapılması gereken tetkikler;

1) Hepatit göstergeleri pozitif olan hastalarda ELISA 2, 3 veya Mikropartikül İmmün Assay (MEIA) veya kemiluminesans) yöntemiyle tayin edilmek kaydıyla HBsAg, HBsAb, Anti-HCV,

Bu periyodlarda tetkikleri yapılan hastalar başka merkezde diyalize girdiğinde HBsAg, HCV ve Anti-HIV tetkikleri dışındaki tetkiklerin yeniden yapılmasına gerek yoktur.

Periton diyalizi hastalarında ise;

Takip sıklığı: Tedavi ile ilgili bir tıbbi komplikasyon veya sorun olmadığı sürece periton diyalizi tedavisine başlayan hastaların ilk üç ayda on beş günde bir, takip eden aylarda bir kez periton diyalizi merkezi tarafından kontrolü yapılır. Tedavinin birinci yılını tamamlamış olan hastalar, klinik durumları stabil ise merkez tarafından iki ayda bir izlenebilir.

Periton diyalizine yeni başlayan veya periton diyalizi merkezine ilk kez gelen hastaların kan grubu tayini, HIV ve hepatit testleri öncelikle yapılır.

a) Her kontrolde yapılması gereken tetkikler;

1) Kan üre veya üre nitrojeni

2)       Serum kreatinin

3)       Serum sodyum

4)       Serum potasyum

5)       Serum klor

6)       Kalsiyum

7)       İnorganik fosfor

8)       Kan şekeri

9)       Total protein ve albümin

10)    Alanin aminotransferaz

11)    Hemogram (6-12 parametre)

b) Dört ayda bir defa yapılması gereken tetkikler;

1)       Ürik asit,

2)       Lipid profili (total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid),

3)       Venöz bikarbonat,

4)       Serum demiri ve total demir bağlama kapasitesi,

5)       Ferritin,

6)       C-reaktif protein,

7)       İntakt parathormon,

8)       Alkalen fosfataz,

9)       HbA1c (diyabetik hastalarda),

c) Altı ayda bir defa yapılması gereken tetkikler,

1)       Elektrokardiyogram,

2)       Telekardiyogram ,

3)       Peritoneal eşitlenme testi (PET) ( İlk test periton diyalizine başlandıktan sonra 2-4. haftalarda yapılır ve daha sonra 6 ayda bir tekrarlanır. Klinik gereklilik halinde daha sık yapılabilir.),

4)       Diyaliz yeterlilik göstergeleri (Kt/Vüre ve kreatinin klirens) (İlk test periton diyalizine başlandıktan sonra 2-4. haftalarda yapılır ve daha sonra 6 ayda bir tekrarlanır. Klinik gereklilik halinde daha sık yapılabilir.),

d)Yılda bir defa yapılması gereken tetkikler;

1)       HBsAg, HBsAb, Anti-HCV, Anti-HIV (ELISA 2,3 veya mikropartikül immünassay veya kemiluminesans yöntemiyle; klinik gereklilik durumunda daha sık yapılabilir),

2)       Kateter kontrolü için direkt grafi (klinik gereklilik halinde daha sık yapılabilir),

3)       Burun kültürü (klinik gereklilik halinde daha sık yapılabilir),

e) Diğer uygulamalar;

1) Bağlantı seti değişimi: Altı ayda bir yapılır. Sık peritonit geçiren hastalarda bağlantı seti 3-4 ayda bir değiştirilebilir.

2) Ev ziyaretleri: İlk yıl altı ayda bir, daha sonra yılda bir kez yapılır. Hastanın durumuna göre sıklığı arttırılabilir.

3) Hasta eğitimi: Altı ayda bir tekrarlanır. Klinik gereklilik durumunda her kontrolde yapılabilir.”