Uzmanlar tatil dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyarıyor

Okulların kapanmasıyla birlikte tatil dolandırıcıları da işbaşı yaptı. Denetim ordusu kuran TÜRSAB, sahte vaatlerle vatandaşı kandıranlar için 80 ayrı şikayette bulundu.

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gelen tatil önerilerinin çoğunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Murat GÜLDEREN- BUGÜN GAZETESİ

Ağaoğlu “Derneğimize bu yönde binlerce şikayet geliyor. Erken Rezervasyon bağlantısı yapan binlerce mağduru ortaya çıktı“ dedi. Ağaoğlu yapılan oyunları şöyle anlattı: “Genellikle üç çeşit mağduriyet yaşanıyor. Ya direk dolandırıyorlar, ya vaat ettikleri kalitenin çok altında hizmet sunuyorlar ya da erken rezervazyonu indirimli diye pahalı satıyorlar.

TÜRSAB üyesi olmalı

İşletmeci duruma göre otel programını daha sonra gelen tatilcilere indirimli satıyor. Yani her halukarda 5 yıldızlı maduriyet yaşanıyor.” Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla bu yönde de erken rezervasyonda cazip tatil önerilerinin telefonlara mesaj olarak gelmeye başladığına dikkat çeken Ağaoğlu, tatiltuzaklarına düşmemek için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi olmayan firmalarla bağlantıya geçilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Deniz kenarı dağ başı çıktı

Ağaoğlu yaşanan şikayetlerle ilgili şu örneği verdi: “Beş yıldızlı, denize sıfır, her şey dahil reklamlarına kanıp ücret ödedikten sonra gittikleri otelin dağ başında, üstelik inşaatının sürdüğünü söyleyen bir tatilci, yanında genç kızının olduğunu, otelin sıvasını yapan iskeledeki işçilerin kendi pencerelerinin önünde çalışmasından ötürü
perdeyi bile açamadıklarından yakınıyordu.”

Üç aşamalı yol haritası

Ta­til pla­nı ya­pan­la­rın ken­di­le­ri­ni gü­ven­ce­ye al­ma­la­rı için üç aşa­ma­lı ey­lem pla­nı yap­ma­la­rı­nı öne­ren Ağa­oğ­lu, “İlk aşa­ma­da cep te­le­fon­la­rı­na ge­len çok ucu­za, 5 yıl­dız­lı te­sis­ler­de her şey da­hil ilan­la­rı cid­di­ye alın­ma­ma­lı­dır. Tu­rizm fir­ma­sı­nın TÜR­SAB kay­dı ve hak­kın­da­ki şi­ka­yet­ler in­ce­len­me­li­dir. İkin­ci aşa­ma­da ka­lı­nan te­sis­te­ki hiz­met ve ka­li­te­nin va­at edi­len­le ay­nı ol­ma­ma­sı du­ru­mun­da ya­zı­lı tu­ta­nak tu­tul­ma­lı. Üçün­cü aşa­ma ise, evi­ne dö­nen ta­til­ci pa­ra öde­di­ği fir­ma­ya  ya­zı­lı ih­tar gön­de­re­rek ya­şa­dı­ğı mağ­du­ri­ye­tin gi­de­ril­me­si­ni ta­lep et­me­li” di­ye ko­nuş­tu.

Danışmanlara dikkat

Tü­ke­ti­ci Gü­ven­li­ği Der­ne­ği de te­le­fon, SMS ve ma­il ile ‘k­re­di mas­raf­la­rı­nı­zı ya da kart ai­dat­la­rı­nı­zı ge­ri alı­yo­ru­z’ ta­ah­hü­dün­de bu­lu­nan şir­ket­le­re iti­bar edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni açık­la­dı. Ge­nel Baş­kan Mu­rat Kö­se, Kre­di mas­raf­la­rı­nı ve kart ai­dat­la­rı­nı ge­ri
al­mak için ban­ka­la­ra de­kont ve di­lek­çe sun­mak ge­re­ki­yo­r” de­di.

Ulusoy da uyardı

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ise sahtekarlıkların önüne geçmek için denetim ordusu kurduklarını kaydetti. Ulusoy, “İnsanları kandırıp fırsatçılık yapan 80’e yakın kişi ve kuruluşu savcılığa şikayet ettik” dedi.

 

Diğer Kaynaklar;

http://www.bugun.com.tr/ekonomi/5-yildizli-sahtekarlik-haberi/1701506

 

Paylaş