Reklam Konseyi Yönetmeliği

24 Aralık 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29215

 

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

REKLAM KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Reklam Konseyinin kuruluş ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 65 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakan Yardımcısı: Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısını,

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Başkan: Konsey Başkanını,

d) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

f) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

g) Konsey: Reklam Konseyini,

ğ) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,

h) Üye: Reklam Konseyi üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Reklam Konseyinin Kuruluş ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 4 (1) Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak; çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla Reklam Konseyi oluşturulur.

Başkan ve üyeler

MADDE 5 (1) Konsey, Bakanın veya görevlendireceği Bakan Yardımcısı veya Müsteşarın başkanlığında aşağıda sayılan üyelerden oluşur:

a) Bakanlıktan dokuz temsilci,

b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bir temsilci,

c) Ekonomi Bakanlığından bir temsilci,

ç) İçişleri Bakanlığından bir temsilci,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden bir temsilci,

e) Maliye Bakanlığından bir temsilci,

f) Milli Eğitim Bakanlığından bir temsilci,

g) Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan bir temsilci,

ğ) Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünden bir temsilci,

h) Rekabet Kurumundan bir temsilci,

ı) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bir temsilci,

i) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan bir temsilci,

j) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan bir temsilci,

k) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan bir temsilci,

l) Basın İlan Kurumundan bir temsilci,

m) Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin iletişim, reklam veya ticaret hukuku alanlarında görev yapan akademisyenler arasından belirlenen bir temsilci,

n) Reklam Kurulu üyeleri,

o) Reklam Özdenetim Kurulundan en az biri medya temsilcisi olmak üzere toplam beş temsilci,

ö) Reklamcılar derneklerinden beş temsilci,

p) Reklam verenler derneklerinden üç temsilci,

r) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden üç temsilci,

s) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan üç temsilci,

ş) Türkiye Katılım Bankaları Birliğinden bir temsilci,

t) Finansal Kurumlar Birliğinden bir temsilci,

u) Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden bir temsilci,

ü) Tüketici Derneği üst kuruluşlarından birer temsilci,

v) Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden bir temsilci,

y) Türkiye Bankalar Birliğinden bir temsilci,

z) Basın Konseyinden bir temsilci.

(2) Bir üye, birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemez.

Dernek temsilcilerinin belirlenmesi

MADDE 6 (1) Konseye katılacak dernekler tarafından aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur:

a) Dernek kurucuları tarafından imzalanmış, ilgili kurumlarca onaylı dernek tüzüğü ve kuruluş bildirimi,

b) Yazışma yapmaya ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, yerleşim yerleri ve tatbiki imzalarını gösteren yazı ve belgeler.

(2) İlgili dernekler, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine konu bilgi ve belgelerdeki değişiklikleri, değişiklik tarihini izleyen otuz gün içinde; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak olan dernekler ise birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeleri ilk genel kurul toplantısının yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

(3) Konseye katılacak derneklerin, merkez ve şubelerine kayıtlı üye sayılarını gösteren listeler ile il veya ilçe mülki idare amirliği dernekler birimi tarafından kütüğe kaydedildiğini gösteren belgelerin aslı veya onaylı örneklerini, her yıl Ocak ayının son iş gününe kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.

(4) Derneklerin Konseye katılabilmeleri için Konseyin düzenlendiği yıldan bir önceki yılın sonu itibariyle en az bir yılını doldurmuş olmaları ve faal dernek vasfını taşımaları gerekir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen koşulları taşıyan reklamcılar derneklerinden, kayıtlı üye sayısı en fazla olan ilk iki dernekten ikişer, üçüncü dernekten ise bir temsilci Konseye katılır.

(6) Dördüncü fıkrada belirtilen koşulları taşıyan reklam verenler derneklerinden, kayıtlı üye sayısı en fazla olan ilk üç dernekten birer temsilci Konseye katılır. Yeterli sayıda dernek olmaması durumunda mevcut derneklerden üç temsilci belirlenir.

Konseyin görevleri

MADDE 7 (1) Konseyin görevleri şunlardır:

a) Reklam ve pazarlama iletişimi alanlarına ilişkin çağdaş ve uluslararası gelişmeleri ve yargı kararlarını izleyerek, bu alanlarda düzenleme ve denetim işlevinin geliştirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

b) İhtiyaç halinde çalışma grupları kurmak ve çalışma gruplarına başkanlık edecek üyeleri belirlemek.

c) Çalışma gruplarının raporlarını incelemek ve görüşmek.

ç) Reklam ile ilgili konularda kamuoyunda farkındalığın arttırılmasına yönelik önerilerde bulunmak.

d) Tüm mecra ölçümlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması amacıyla öneriler geliştirmek.

e) Yukarıdaki hususlarda belirlenen görüş ve önerilerle ilgili olarak yapılan çalışmaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek, gerektiğinde bu çalışmaları yayınlamak ve kılavuzlar oluşturmak.

Başkanın görevleri

MADDE 8 (1) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Konseye ve divana başkanlık yapmak.

b) Konseyin toplantı tarihi, yeri ve gündemini tespit etmek.

c) Başkanlığa gönderilen rapor, tebliğ ve önerileri değerlendirerek uygun görülenleri görüşülmek üzere Konsey gündemine almak.

ç) Konsey çalışmalarının gündeme uygun olarak verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Sekretarya

MADDE 9 (1) Konseyin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Sekretaryanın görevleri

MADDE 10 (1) Sekretaryanın görevleri şunlardır:

a) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak.

b) Konseyin raportörlük, dosyalama, evrak işlemleri ve arşiv faaliyetlerini yürütmek.

c) Konseyin toplantı tarihi, yeri ve gündemini üyelere bildirmek.

ç) Konsey çalışmalarına ait tutanak, rapor ile diğer bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi veya dağıtılması, dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak.

d) İlgili kurum ve kuruluşlarla haberleşme ve bilgi akışını sağlamak.

e) Çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili işleri yapmak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Reklam Konseyinin Çalışma Usul ve Esasları

Toplantı

MADDE 11 (1) Reklam Konseyi yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde toplanır.

(2) Toplantının tarihi, yeri ve gündemi üyelere toplantı gününden en az on beş gün önce yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

Toplantı yeter sayısı

MADDE 12 (1) Konsey, üye sayısının en az yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, toplantı iki ay içinde yapılır ve toplantı yeter sayısı aranmaz.

Karar yeter sayısı ve oylama

MADDE 13 (1) Konsey, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar, oylama anında hazır bulunanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.

(2) Kararların alınmasında açık oylama yapılır. Oylama sonucu alınan kararlar divan başkanlığınca toplantı tutanağına geçirilir.

Gündem

MADDE 14 (1) Konsey gündemi Başkan tarafından belirlenir. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce; Konseyde temsil edilen kurum veya kuruluşlardan en az beşinin başkanlığa yapılan yazılı ve gerekçeli başvurusu üzerine, Konsey üyelerinin kabul etmesi halinde gündeme madde eklenir.

(2) Gündemde yer verilecek hususlar şunlardır:

a) Toplantı divanının oluşması için bir başkan yardımcısı ile toplantı tutanaklarını düzenleyecek iki katip üyenin seçilmesi.

b) Toplantı tutanaklarının yazılması ve imzalanmasına ilişkin yetkinin divana verilmesi.

c) Konsey gündemiyle ilgili rapor, tebliğ ve diğer belgelerin okunması, tartışılması ve kararların alınması.

ç) Konseyin faaliyet alanı ile ilgili diğer hususlar.

Divanın kuruluşu ve görevleri

MADDE 15 (1) Divan, Başkan ile Konseye katılan temsilciler arasından Konsey tarafından seçilen bir başkan yardımcısı ve iki katip üyeden oluşur.

(2) Divan; Konseyi gündeme uygun olarak yönetmek, oy sayımı yapmak, görüş ve öneriler ile alınan kararları açıklamak ve bunların tutanağa kaydedilmesini sağlamakla görevlidir.

Çalışma gruplarının oluşturulması

MADDE 16 (1) Konsey, gerekli görülen konularda araştırma yaparak sonuçları hakkında rapor hazırlamak amacıyla, kendi üyeleri arasından veya konuyla ilgili uzmanlardan oluşan çalışma grupları kurabilir. Çalışma gruplarında koordinasyonu sağlamak üzere Genel Müdürlükten bir temsilci belirlenir. Çalışma gruplarının faaliyetleriyle ilgili toplantıların sonuçları tutanakla tespit edilir. Çalışma grupları, hazırladıkları raporları Genel Müdürlüğe sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 17 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan giderler, Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Yürürlük

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.