Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ VE KURSİYER ÜCRETLERİ TESPİT VE TAHSİL YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel öğretim kurumlarında öğrenci ve kursiyer ücretlerinin hangi esaslara göre tespit, ilan ve tahsil edileceğiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel öğretim kurumlarında öğrenci ve kursiyer ücretlerinin tespit, ilan ve tahsili ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,b) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan süreyi,c) Dönem: Öğretim programında belirtilen toplam öğretim süresini,ç) Kanun: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,d) Kurum: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,e) Ücret: Kurumların türüne göre ders saati, ay, dönem veya bir öğretim yılı için öğrenci ve kursiyer başına alacakları ücretiifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ücretlerin Tespit, İlan ve Tahsiliyle İlgili Esaslar

Ücret tespiti

MADDE 5 – (1) Kurumlar, Kanunun 12 nci maddesinde ifade edilen hükümlere uygun olarak ilköğretim birinci, ortaöğretimin hazırlık, dokuzuncu sınıfları ile diğer özel öğretim kurumlarının öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirtikleri eğitim ve öğretim imkânlarına,  gelişmelerine de imkân verecek yatırım ve hizmetlere ve diğer işletme giderlerine göre tespit ederler.(2) İlköğretim ve ortaöğretim okulları, ara sınıflarının öğrenci ücretlerini, bir önceki yılda gerçekleşen tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış oranını dikkate alarak artırabilir.(3) Kurumlar, öğrenci ve kursiyer ücret tespitlerini, istenildiğinde yetkili makamlara belgelendirirler.(4) Ücretlerin ilan edilmesi için verilen süreden sonra kurum açma izni verilen kurumların öğrenci ve kursiyer ücreti, bulundukları ilde aynı tür kurumların ilan ettikleri en düşük ücretten aşağı olamaz.

Ücretlerin ilanı

MADDE 6 – (1) Ücretler aşağıdaki esaslara göre ilan edilir.a) Kurumların öğrenim ve diğer ücretleri, kurumlarca her yıl tespit edilerek ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. Bu ilanlarda ders yılı, aylık veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek diğer indirimler belirtilir. Öğrenci ve kursiyerlere; yetiştirme kursu, yemek, servis, pansiyon, etüt ve benzeri hizmetleri verecek kurumlar, bu hizmetler için alacakları ücretleri de aynı tarihlerde tespit ve ilan ederler.b) Bu Yönetmelikte belirtilenlerin dışında öğrenci ve kursiyerlerden, bağış ve yardım da dâhil olmak üzere hiçbir ad altında ücret alınmaz.c) Kurumlar, ücretlerini ilân etmeden önce  öğrenci ve kursiyerlerden ücret tahsil edemez.ç) Kurumlar ücret ilanlarını, süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne verir ve Bakanlığın İLSİS programına işleyerek belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asar. Ayrıca, kurumca uygun bulunan diğer yollarla velilere duyurulmasını sağlayabilir.d) Kurumlar ilan ettikleri ücretleri bir sonraki ilan tarihine kadar artıramaz.(2) Süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar bir önceki yılın ücretini alır. Ayrıca, süresi içinde ücret ilanı yapmayan kurumlar hakkında Kanunun 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Ücretlerin alınma şekli

MADDE 7 – (1) Öğrenci ve kursiyer ücretleri;a) İlköğretim ve ortaöğretim okullarında bütün sınıflar için yıllık,b) Okullarda pansiyon hizmetleri sağlandığı takdirde aylık,c) Okul öncesi eğitim kurumlarında aylık,ç) Öğrenci etüt eğitim merkezleri için aylık,d) Dershaneler, kurslar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri ile özel, özel eğitim okullarının ilköğretim programı dışındaki kısımlarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ders saati ücretiolarak hesap edilir.

Ücretlerin tahsili

MADDE 8 – (1) Okullar, yıllık öğrenci ücretlerini en az beş eşit taksitte tahsil eder. Ancak isteyen öğrenci velileri ücretleri peşin veya beşten az sayıda taksitte de ödeyebilir. Diğer kurumlar ücretlerini peşin veya belirleyecekleri sayıda taksitte tahsil eder.(2) Yeni kayıtlarda ücretin ilk taksiti kesin kayıt esnasında alınır. Ara sınıflarda ise bir sonraki öğretim yılının ilk taksiti, haziran ayı içinde alınır.(3) Okullar, çalışma takviminde belirtilen tarihte yeni ders yılına ait ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir.

Ücretlerin iadesi

MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumdan ayrılanların, ayrılış tarihinden sonraki aylara, günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.(2) Ücretlerin iade edilebilmesi için;a) Okullarda, öğrencinin başka bir kuruma nakli,b) Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,c) Kurumun kapanması,ç) Kurumun eğitim-öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin tespit edilmesi,d) Kurumların öğretime başlamasından önceki bir tarihte veya öğretim süresi altı aydan fazla olan kurumlarda öğretime başlanmasından bir ay sonra öğrenci ve kursiyerin herhangi bir sebeple kurumdan ayrılması ve ayrılmak için müracaat etmesi,e) Kursiyer ve öğrenci velisinin, öğrenci ve kursiyerin kurumda okutamayacak duruma düştüğünün, resmî kurumlarca belgelendirilmesigerekir.(3) Kurumlara yeni kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden; ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğretim yılı, diğer kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara, ödemiş oldukları ücretin yüzde sekseni iade edilir.(4) Eğitim-öğretim başladıktan bir ay sonra ayrılanlardan bir aylık ücreti alınır, ücretin geri kalan kısmı iade edilir.

Sınıf tekrar eden ve naklen gelenlerin ücreti

MADDE10 – (1) Sınıf tekrar edenlerle hazırlık sınıfını okumadan doğrudan dokuzuncu sınıfa kayıt olan veya herhangi bir sınıfa naklen gelen öğrencilerden, devam ettikleri sınıftaki diğer öğrencilerin ödedikleri kadar ücret alınır.(2) Öğretim yılı içinde naklen gelen öğrencilerin ücreti, ders yılının tamamlanacağı süreye göre hesaplanır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE11 – (1) 4/6/1988 tarihli ve 19832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Resmî Gazete : 11.2.2009/ 27138