KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA TÜKETİCİ OLARAK BİLİNMESİ GEREKENLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016’da yürürlüğe girdi. Kanun, 07.04.2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerin işlenme prosedürlerinin de 07.04.2018’e kadar sürecek bir uyum dönemi içinde Kanun hükümlerine uygun hâle getirilmesi için süre tanımıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kurulmuş ve 9 üyesinin 12.01.2017 tarihinde yemin etmesi ile faaliyetlerine başlamıştır.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Ayrıca, kişilere ait özel bilgiler, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep bilgileri yahut diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel eğilim veya hayat hakkında bilgiler yahut ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler “özel nitelikli kişisel veri” olarak kabul ediliyor ve bunların işlenmeleri daha zor şartlara tabi tutuluyor.

Kişisel verilerin korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkının özel bir biçimi olarak kişinin onur ve şahsiyetinin korunması ile kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi için bireyin temel hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı, kişisel verilerin işlenmesi disiplin altına alınarak sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi kişisel verilerin korunması kanunun temel amacıdır.

Kanun tüm gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendiriyor; hem kendi çalışanlarına hem müşterilerine ait kişisel verileri toplayıp muhafaza ettikleri, kullandıkları veya işledikleri için veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. Kanuni bir sebep yoksa ancak kişisel veriler açık rıza ile işlenebilir.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler, tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin özünde bulunmalı ve tüm kişisel veri işleme faaliyetleri bu ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu ilkelerden bazıları:  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmedir.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydedenler 1 yıldan 3 yıla kadar, hukuka aykırı olarak veren veya ele geçirenler 2 yıldan 4 yıla kadar, verileri yok etmeleri gerektiği halde yok etmeyenler 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceklerdir. Kanuna aykırılık halinde artık şirketlere yüksek tutarlı idari para cezaları uygulanabilecek. Kurul’un 5.000,00 TL den 1.000.000,00 TL’ye kadar varan idari para cezası verme yetkisi de bulunuyor.

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili kuruma/şirkete yazılı olarak başvurabilirsiniz.  Başvurular 30 gün içerisinde sonuçlandırılmamış ise  veya talebiniz red edilmiş ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ na şikayette bulunabilirsiniz. Bunun dışında açık rızanız olmadan veya kanuni bir dayanak bulunmadan verilerinizin işlenmesi veya işlenme amacı ortadan kalktığında yok edilmediği şartları varsa tazminat davası açabilir veya suç duyurusunda da bulunma hakkınız mevcuttur.

 Av. Nesrin ÖZKAYA

TÜSODER Hukuk Komisyonu Üyesi

 [email protected]

Paylaş

Bir cevap yazın

*