KAMUOYUNA SAYGIYLA SUNULUR.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2018/4435 E. sayılı ve 2019/4109 K. sayılı kararıyla Daha önce Danıştay Onbeşinci Dairesinin 06/02/2018 tarih ve E:2014/9570, K:2018/1194 sayılı kararı ile verilen “hesap işletim ücretinin iptali” kararı Bankalar lehine tüketiciler aleyhine olacak şekilde bozulmuştur. Kararın hukuki değerlendirmesi ve sonuç kısmı aşağıdaki gibi olup hukuki süreç tarafımızca takip edilmeye devam edilecektir. Bu karar çerçevesinde Bankaların yeniden hesap işletim ücreti almasının ne yazık ki önü açılmıştır.
KAMUOYUNA SAYGIYLA SUNULUR.

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNUN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ:

Bir banka veya finans kuruluşu nezdinde hesap açıldığında; müşterilere parasının muhafaza edilmesi, para yatırma veya çekme gibi hesap işlemlerini, hesap özeti temin etme, bakiye görüntüleme, müşteri hesaplarına ait bilgilerin en güncel haliyle ve aynı zamanda tarihsel olarak sistemlerde ve yasal düzenlemeler çerçevesinde belge ve dokümanların fiziki arşivlerde saklanmasının ve gerektiğinde ilgili makamlara ve müşterilere iletilmesinin sağlanması gibi birden çok finansal hizmetin ücretsiz sağlandığı, ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında olan hesaplar için prim ödendiği hususları da göz önüne alındığında; ekonomik hayatta önemli bir yere sahip olan bankalar ve finans kuruluşları, ekonomik büyümeyi finanse etmekte ve sürdürülebilir sağlıklı ekonomilerin temelini oluşturmaktadırlar. Bu nedenle, kamusal gözetim ve denetim altında bulunan bankalar ve finans kuruluşlarının tüketici kredilerinden kaynaklanan bir takım masraflarını, sadece faiz kalemi içerisinde yansıtmasının beklenemeyeceği, Yönetmelik’te belirlenen sınırlar içerisinde makul, haklı ve belgeli olmak koşullarını sağlamak şartıyla bir takım masraf ve ücretleri tüketicilerden talep edebilecekleri açık olup, bu kapsamda bir kısım masrafları karşılamak amacıyla “hesap işletim ücreti” adı altında ücret alınmasında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu nedenle, Daire kararının iptale ilişkin kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;
1.  Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;
2. Davanın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinin 1. fıkrası ve Ek-1 listesinde bulunan “2.1 Hesap İşletim Ücreti”ne yönelik kısmının iptaline, dava konusu diğer düzenlemeler yönünden ise davanın reddine ilişkin Danıştay Onbeşinci Dairesinin 06/02/2018 tarih ve E:2014/9570, K:2018/1194 sayılı kararının temyize konu  iptale ilişkin kısmının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın kapatılan Danıştay Onbeşinci Dairesi yerine 07/03/2019 tarih ve 2019/25 sayılı Başkanlık Kurulu kararıyla yeniden belirlenen iş bölümü kararı uyarınca Danıştay Onuncu  Dairesine gönderilmesine,
4. Kesin olarak, 07/10/2019 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Paylaş

Bir cevap yazın

*