Devlet Planlama Teşkilatı İle Türk Patent Enstitüsünün Yeniden Teşkilatlanmasına, Kuruluş, Görev Ve Yetkilerinin Belirlenmesine, 29 Nisan 1969 Tarihli ve 1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu İle 13 Aralık 1983 Tarihli ve 178 Sayılı, 2 Temmuz 1993 Tarihli Ve 485 Sayılı, 30.9.1983 Tarihli Ve 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Çıkartılması Amacıyla Yetki Verilmesine Dair Kanun

7393-7395

DEVLET PLANLAMA-TEŞKİLATI İLE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNÜN YENİDEN TEŞKİLATLANMASINA, KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE, 29 NİSAN 1969 TARİHLİ VE 1164 SAYILI ARSA OFİSİ KANUNU İLE 13 ARALIK 1983 TARİHLİ VE 178 SAYILI, 2 TEMMUZ 1993 TARİHLİ VE 485 SAYILI, 30.9.1983 TARİHLİ VE 90 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ÇIKARILMASI AMACIYLA YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN

Kanun Numarası                : 4004
Kabul Tarihi                       : 16/6/1994
Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 19.6.1994   Sayı : 21965
Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5   Cilt : 33   Sayfa :

Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı,kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandırılması için ülkenin ekonomik,sosyal ve kültürel planlama hizmetleri ile maliye politikalarının hazırlanması ve uygulanması,uygulamanın takibi ve denetlenmesi hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, gümrük ve gümrük muhafaza hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, kaçakçılık fiil ve teşebbüsleri ile mücadele etmek, arsaların aşırı fiyat artışlarının önlenmesi için tanzim alış ve satışını yapmak; konut, sanayi, eğitim, ikrazatçılar, tüketici kredi şirketleri ve faktöring şirketlerini düzenlemek, ekonomi ve mali hukuk alanında boşluk doğmasını önlemek üzere ivedi ve zorunlu düzenlemeleri yapılması için Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarma yetkisi vermektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Kanuna göre çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler;
a) Devlet Planlama Teşkilatı ile Türk Patent Enstitüsünün yeniden teşkilat-lanmalarına, kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesine,
b) Gerektiğinde madde eklenmesi ile madde ve bölüm başlıkları da dahil olmak üzere, 20.8.1993 tarihli ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13 Aralık 1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 29, 34, 35/A, 37 ve 43 üncü maddeleri ile bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1,2 ve 3 sayılı cetveller, 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesiyle eklenen Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7, Ek 8, Ek 9, Ek 10, Ek 11, Ek 12, Ek 13, Ek 14, Ek 15, Ek 16, Ek 17, Ek 18, Ek 19, Ek 20, Ek 21, Ek 22, Ek 23, Ek 24 ve Ek 25 inci maddeleri ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16, 17, 18 ve 19 uncu

7394-7412

maddelerinde, 7 Eylül 1993 tarihli ve 521 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilen Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 2 Temmuz 1993 tarihli ve 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 6, 8, 9, 12, 20, 22, 28 ve 29 uncu maddeleri ile bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvel ve 521 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen ek 1 ve ek 2 nci maddelerinde, 18 Ağustos 1993 tarihli ve 517 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 29 Nisan 1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 1, 2, 5, 6, 9, 10 ve 16 ncı maddeleri ile bu Kanuna 517 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesiyle eklenen ek 1, ek 2, ve ek 3 üncü maddeleri, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinde, 30.9.1983 tarihli ve 90 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde yapılacak değişikliklere ve bunlara ilişkin geçici hükümlerle bu düzenlemelerin sonucu olarak kaldırılacak hükümlere,
İlişkin düzenlemeleri kapsar.
İlkeler
Madde 3 – Bakanlar Kurulu bu Kanunla verilen yetkiyi kullanırken;
a) Kamu hizmetlerinin verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesini, ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu dikkate alarak hizmetin özelliği ve gereklerine uygun düzenlemeler yapmayı,
b) Genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinde işbölümü ve koordinasyonun sağlanmasını,bir hizmetin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın önlenmesini,
c) Teşkilatların,hizmetlerin özelliğinden kaynaklanan zorunlu farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, hiyerarşik bağlılık ve ünvan standardizasyonu sağlıyacak şekilde düzenlenmesini, zorunlu olmadıkça yeni birim kurulmamasını, kadro ihdasında azami tasarrufa riayet edilmesini,
d) Kaynakların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun ve rasyonel kullanılmasını ve ekonomik istikrarın sağlanmasını,
Gözönünde bulundurur.
Süre
Madde 4 – Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 ay süre için geçerlidir.Bu süre içerisinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname çıkartabilir.
Yürürlük
Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir cevap yazın

*