1211 Sayılı Tükiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 7/11/1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun

6885

1211 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU, 3182 SAYILI BANKALAR KANUNU, 2983 SAYILI TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN, 2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU, 7/11/1985 TARİHLİ VE 3238 SAYILI KANUN, 2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE 1177 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN TEKELİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası                 : 3291
Kabul Tarihi                        : 28/5/1986
Yayımlandığı R.Gazete        : Tarih : 3/6/1986   Sayısı : 19126
Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5   Cilt : 25   Sayfa : 243

BİRİNCİ BÖLÜM

14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kanunu ile ilgili değişiklikler
Madde 1 – 5 – (Bu maddeler, 14/1/1970 tarih ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanunu’nun 4, 41, 48, 52 ve 68 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bazı hükümlerin eklenmesine dair olup, bu değişiklik ve ilaveler mezkür Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
İKİNCİ BÖLÜM
25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile ilgili değişiklikler
Madde 6 – 9 – (Bu maddeler, 25/4/1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 3, 33, 63, 66 ve 67 nci maddelerinin değiştirilmesine dair olup, bu değişiklikler mezkür Kanundaki yerlerine işlenmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
2983, 2985 ve 3238 sayılı Kanunlarla ilgili değişiklikler
Madde 10 – (Bu madde, 29/2/1984 tarih ve 2983 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin sonuna, 2/3/1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 3 üncü, 7/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddelerine bazı hükümler ilavesine dair olup, bu eklemeler mezkür kanunlardaki yerlerine işlenmiştir.)

6886

Madde 11 – Çeşitli Kanun ve Kararnamelere dayanılarak kurulmuş fonlar arasında aktarma yapmaya,Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine, Başbakan yetkilidir.
Başbakan bu yetkiyi kısmen veya tamamen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana devredebilir.(1)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
2499 sayılı Kanunla ilgili değişiklik

Madde 12 – (Bu madde, 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 ncü maddesine bir fıkra ilavesine dair olup, bu ilave mezkür kanundaki yerine işlenmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Hükümler (2)

Madde 13 – (Değişik: 30/5/1994 – KHK – 531/2 md.;İptal:Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64,K.1994/61-2 sayılı Kararı ile ) (3)
Madde 14 – (Birinci fıkra mülga: 24/11/1994 – 4046/42 md.)
(Değişik ikinci ve üçüncü fıkralar: 30/5/1994 -KHK-531/3 md.; İptal: Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61 – 2 sayılı Kararı ile.) (3)
(Dördüncü fıkra mülga: 24/11/1994 – 4046/42 md.)
(Beş ve altıncı fıkralar ek: 30/5/1994 – KHK – 531/3 md.; İptal: Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61 – 2 sayılı Kararı ile.)
Madde 15 – (Değişik: 30/5/1994 – KHK – 531/4 md.; İptal Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)
Madde 16 – (Değişik: 30/5/1994 – KHK- 531/5 md.; İptal: Ana. Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/64, K.1994/61-2 sayılı Kararı ile.)
Madde 17 – (Birinci fıkra mülga: 24/11/1994 – 4046/42 md.)
(İkinci fıkra mülga: 3/1/2002 – 4733/10 md.)
( … ) Bakanlar Kurulunca tespit edilir.(4)

——————————
(1)  Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak, 31/12/2005 tarihli ve 26040 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 32 nci  maddesine bakınız.
(2)   Bölüm başlığı “Kamu Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi ile ilgili hükümler” iken 30/5/1994 tarih ve 531 sayılı KHK’nin 1 inci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmişse de ilgili KHK Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.
(3)     531 sayılı KHK ile değişik hükümlerde 546 sayılı KHK ile değişiklik yapılmış ise de Ana.Mah.nin 21/7/1994 tarih ve E.1994/67,K.1994/64-2 sayılı Kararı ile 546 sayılı KHK de iptal edilmiştir.
(4)    Bu hüküm dışındaki üçüncü fıkra hükümleri;21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ve     3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 10/D maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

6887/6888-1

Ek Madde 1 – (Ek: 13/8/1993 – KHK – 513/1 md.; Aynen Kabul: 22/2/1994 – 3974/1 md.; Mülga: 20/2/2001 – 4628/17 md.)
Ek Madde 2 – (Ek: 13/8/1993 – KHK – 513/1 md.; Aynen Kabul: 22/2/1994 – 3974/1 md.
(Mülga: 20/2/2001 – 4628/17 md.)
(Mülga: 20/2/2001 – 4628/17 md.)
(Mülga: 20/2/2001 – 4628/17 md.)
Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı paylarını, bunların enerji satış tarifelerinin % 10’unu geçmeyecek şekilde tesbite, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilidir. (Ek cümleler: 9/7/2008-5784/13 md.) Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere belirlenir. Tedarikçiler bu bedeli faturalarında ayrıca gösterir ve tahakkuku takip eden ikinci ayın yirmisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına intikal ettirirler. Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak ayrıca katkı payı yatırmaz. (1)
Ek Madde 3 – (Ek: 13/8/1993 – KHK- 513/1 md.; Aynen Kabul: 22/2/1994 – 3974/1 md.; Mülga: 20/2/2001 – 4628/17 md.)
Ek Madde 4 – (Ek: 13/8/1993-KHK-513/1 md.; Aynen Kabul: 22/2/1994 – 3974/1 md. İptal: Ana Mah.’nin 9/12/1994 tarih ve E.1994/43, K.1994/42 – 2 sayılı Kararı ile.)
Ek Madde 5 – (Ek: 22/2/1994 – 3974/1 md. İptal: Ana Mah.’nin 9/12/1994 tarih ve E.1994/43, K.1994/42 – 2 sayılı Kararı ile.)
Ek Madde 6 – 10 – (Ek:30/5/1994 – KHK- 531/6 md.; İptal:Ana.Mah.’nin 21/7/1994 tarih ve E. 1994/64, K. 1994/61 – 2 sayılı Kararı ile.)
Madde 18 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 19 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

——————————
(1)  9/7/2008 tarihli ve 5784 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan “Elektrik enerjisi dağıtımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının” ibaresi “Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

6888-2

3291 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun                                                                                                                            Yürürlüğe
No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                            giriş tarihi
__________ _______________________________________________________ ____________

KHK/513                                                        –                                                               13/9/1993
3974                                                           –                                                                 1/3/1994
KHK/531                                                        –                                                                 6/6/1994
KHK/546                                                        –                                                                 7/7/1994
4046                                                           –                                                             27/11/1994
4628                                                           –                                                                 3/3/2001
4629                                                           –                                                            1/1/2002 ta-
rihinden geçerli
olmak üzere
3/3/2001 tarihinde
4733                                                          —                                                                 9/1/2002

Değiştiren Kanun                                                                                                          Yürürlüğe
No.                               3291 sayılı Kanunun değişen maddeleri                            giriş tarihi
_________ _______________________________________________________ ____________
5784                                                                       Ek Madde 2                                               26/7/2008

Bir cevap yazın

*