Altyapı Bulunmayan Kablolu TV ve İnternet Taahhüt’ünün İptal Edilmesi

Tüketicinin talebinin kabulüne, Sözleşmenin iptal edilerek, 31.12.2014 tarihinden sonra gelen tüm faturaların şikayet edilen firma tarafından iptal edilmesine, 6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikâyet dosyası için yapılan 27,00 TL tebligat ücretinin şikâyet edilen tarafından ödenmesine, şikâyet edilenden işbu 27,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikâyet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin ……. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 02.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28809 ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasındaki önlisans ve lisanslandırma uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile önlisans ve lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; elektrik […]

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27281 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5915                                                                                               Kabul Tarihi: 24/6/2009              MADDE 1 – 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Sözleşmede belirtilen asgari tutar, dönem borcunun yüzde […]

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Kanun No. 5464  Kabul Tarihi : 23.2.2006     Amaç MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile üye işyerleri ve […]

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kanun No. 4982                                                                                                                      Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2. — Bu Kanun; kamu kurum […]

Nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası’nın bulunup bulunmayacağı hk.

Konu: Nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası’nın bulunup bulunmayacağı hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı:B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-672 08/06/2011 Konu: Nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda T.C. Kimlik Numarası’nın bulunup bulunmayacağı hk. İlgide kayıtlı  dilekçenizde, tekstil sektöründe toptan ve perakende satış işi […]

29568 Tebliğ : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri YÖnetmeliğinin 6 ıncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ

20 Aralık 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29568 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında […]