3300 TL’nin Altında Şirketlerin Doğrudan İcra Takibine Başlayamayacağına İlişkin Karar

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2015/10571 Karar: 2015/8738 Karar Tarihi: 18.03.2015 ALACAK DAVASI – KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ – KANUNDA BELİRLENEN MİKTARIN ALTINDA KALAN UYUŞMAZLIKLAR İÇİN İCRA TAKİBİ YAPILMADAN VEYA DAVA AÇILMADAN ÖNCE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE MÜRACAAT EDİLMESİ ZORUNLULUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Dava, Tüketici Hakem Heyeti Kararının iptali istemine ilişkindir. Tüketici sorunları hakem […]

Tüketici İşlemlerinde Faizin Üst Sınırı Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas: 2013/9 Karar: 2013/10102 İçtihat “Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: Davacı banka, davalının kredi kartı borcunu ödemediği gibi, kat ihtarına rağmen de ödememesi üzerine davalı hakkında […]

Ticari Kredilerde Dosya Masrafının İade Alınabileceği

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS: 2012/9742 KARAR: 2013/7945 Taraflar arasında görülen davada İzmir 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 07/03/2012 tarih ve 2012/378-2012/33 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Duygu Koçyiğitoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, […]

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

  KANUN BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU   Kanun No. 5464                                                                                               Kabul Tarihi : 23.2.2006              Amaç              MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır.              Kapsam              MADDE 2 – Kartlı […]

TBB Duran Hesaplar Tebliği

Türkiye Bankalar Birliği’nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasındaİmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken AsgariHususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ   Dökümana ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız. TBB Duran Hesaplar Tebliği

Taahütten Cayma Bedeli

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 03.01.2013 Karar No : 2013/DK-THD/14 Gündem Konusu : Taahhütlerde Yer Alan Cayma Bedelleri. KARAR : Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı sayılı takrir incelenmiştir. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 7’nci maddesinin birinci fıkrası, 12’nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi, 47, 48, […]

Ticari Reklam ve Haksız Tcari Uygulamalar Yönetmeliği

10 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29232   YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada […]

Borca İtiraz Dilekçesinin Havalesiz Olarak Dosyaya Konulması

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/15938 KARAR: 2014/17396 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Alacaklı tarafından borçlular […]

Su Abonmanlığı İçin Önceki Abonenin Borçlarının Ödenmesi

 T.C.YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2003/17444 K. 2004/7862 T. 24.5.2004 • MUARAZANIN MEN’İ TALEBİ ( Su Tekelini Elinde Bulunduran Kamu Kurumunun Borcu Bulunmayan Kişiyle Abonelik Sözleşmesi Yapması Mecburiyeti – Önceki Kiracının Su Borcunun Bulunmasının Yeni Kiracıyla Sözleşme Yapılmasına Engel Olamayacağı) • SU ABONELİK SÖZLEŞMESİNİ YAPMA MECBURİYETİ ( Su Dağıtım Tekelini Elinde Bulunduran Kamu Kurumunun Önceki […]