Vergi Komisyonunun Vergi Borç Yapılandırma Kanunu Ödeme Sürelerinin Uzatılması

TÜSODER VERGİ KOMİSYONUNUN VERGİ BORÇ YAPILANDIRMA KANUNU ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI.

Vergi Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Kanunun Ödeme Sürelerinin Her Bir Taksidine 4 Ay süre İlave Edilmiş ve İlk Taksit Ödeme Süresi 31 Mayıs 2017 Olarak Belirlenmiştir.

6736 sayılı Kanun kapsamında borç yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 27.01.2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırma hükümlerini ihlâl edenler, ihlâle neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten 27.01.2017 tarihine kadar geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla yapılandırma hükümlerinden faydalandırılacaktır.

6736 Sayılı Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme sürelerine dörder ay süre ilave edilmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 29 Ocak 2017 tarih ve 29963 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğine istinaden uzayan ödeme süreleri kanunun getirdiği imkanlara ve maddelerine göre aşağıda açıklanmıştır.

I-Taksit sürelerinin uzatılması

Anılan tebliğ açıklamalarına göre yapılandırma kanununun;

1-Kesinleşmiş alacaklara ilişkin 2 nci maddesi,

2-Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin 3 üncü maddesi,

3-İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere ilişkin 4 üncü maddesi,

4-Matrah ve vergi artırımına ilişkin 5 inci maddesi,

5-Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilmesine ilişkin 6 ıncı maddesi kapsamında taksitlendirilen borçların taksit süreleri 4’er ay uzatılmıştır.

Bu kapsamda 31 Ocak 2017 tarihindeki ödeme süreleri 31 Mayıs 2017 tarihine ertelenmiştir.

Taksitlerin ödeme süreleri vergi dairelerince re’sen uzatılacak olup  borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan tebliğde yer alan 3 Nolu Örneğe aşağıda aynen yer verilmiştir.

Örnek 3- Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında 12 taksit seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve ilk taksitini Kasım 2016 ayında ödeyen borçlunun, geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken diğer taksitlerinin ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

TAKSİTLER    MEVCUT ÖDEME SÜRELERİ    YENİ ÖDEME SÜRELERİ
2.Taksit         31 Ocak 2017           31 Mayıs 2017
3. Taksit        31 Mart 2017           31 Temmuz 2017
4. Taksit        31 Mayıs 2017         30 Eylül 2017
5. Taksit        31 Temmuz 2017    30 Kasım 2017
6. Taksit        30 Eylül 2017          31 Ocak 2018
7. Taksit       30 Kasım 2017         31 Mart 2018
8. Taksit       31 Ocak 2018          31 Mayıs 2018
9. Taksit       31 Mart 2018          31 Temmuz 2018
10. Taksit     31 Mayıs 2018        30 Eylül 2018
11. Taksit     31 Temmuz 2018    30 Kasım 2018
12. Taksit     30 Eylül 2018         31 Ocak 2019

(4) Fıkra kapsamında uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

(5) Fıkra kapsamında ödeme süresi uzayan taksitlerin, uzayan süre içerisinde ödenmemesi durumunda Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmünün tatbik edileceği tabiidir.
Dolayısıyla, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;

– İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
– Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
– Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Bu durumda kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi Kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iki taksiti tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

II-Yapılandırma hakkını kaybedenler

6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır.

Bu hükümden yararlanabilmek için;

1-6736 sayılı Kanunun 2, 3 veya 4 üncü maddeleri ile 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrası kapsamında borçların yapılandırılmış olması,

2-27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi nedeniyle Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması,

3-İhlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir.

Torba yasanın getirdiği imkandan yararlanılabilmesi için mükelleflerden ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır.

Kısaca açıklamak gerekirse; 6736 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca borçlarını yapılandıran ve 12 taksit ödeme seçeneğini tercih eden bir borçlu, 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemesi gereken ilk taksiti ödemediğinden, Kanundan yararlanma hakkını kaybetmiş olsa bile, ödemediği taksit tutarını, 30 Kasım 2016 tarihinden (bu tarih hariç) 27/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemesi halinde, Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edecektir.

III-Diğer Bazı Hususlar

Yapılandırma hükümlerini ihlal ettikten sonra, ihlale konu borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde tecil ve taksitlendirme hükümlerine göre ödemekte olan borçluların, 6736 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri halinde borçlu oldukları vergi dairelerine başvurmaları ve yapılandırmanın yenilenmesini talep etmeleri gerekmektedir. Bu durumda, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında yapılan ödemeler (tecil faizi dâhil) yapılandırılan borçlara karşılık bu Tebliğin 8 inci maddesinde yapılan açıklamalar dikkate alınarak mahsup edilecektir.

6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkrası kapsamında peşin ödeme seçeneğine göre borçlarını yapılandıran ve ödeme süresi 31/12/2016 tarihi (2/1/2017) olan borçluların, bu süre içerisinde borcunu ödememesi halinde 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31/1/2017 tarihine kadar yapılandırılan borcunu ödeme imkanı bulunması nedeniyle, torba yasanın geçici 2 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla 6736 sayılı Kanun hükümleri ihlal edilmediğinden, bu durumda olan borçluların geçici 2 nci madde hükümlerinden yararlanması mümkün değildir.

6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında, “(5) Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm ile peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara talep etmeleri halinde yapılandırılan borçlarını taksitler halinde ödeme imkânı getirilmektedir. Bu yönde talepleri olan mükelleflerin borçlu oldukları vergi dairesine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran borçluların, geçici 2 nci madde kapsamında yenilenen ödeme planlarını ilgili vergi dairelerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) öğrenmeleri mümkündür.

Ayrıca yeni getirilen imkanlardan faydalanmak isteyen mükelleflerin anılan tebliğ ve ekindeki dilekçe örnekleri için aşağıdaki linkten faydalanmaları mümkün bulunmaktadır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170129-8.htm

 

Paylaş

Bir cevap yazın

*