Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik

25 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29337

 

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ

YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN

ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketicilere satış amacıyla üretilen ayakkabıların temel unsurlarının yapımında kullanılan malzemelerin etiketlenmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, dağıtıcı tarafından tüketiciye perakende satış amacıyla sunulan tüm ayakkabı çeşitlerine uygulanır. Ek-3’teki listede yer alan ayakkabı çeşitleri sınırlayıcı değildir.

(2) Aşağıda yer alan ayakkabılar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:

a) İkinci el veya eskimiş ayakkabılar,

b) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına giren ayakkabılar,

c) 27/7/1976 tarihli ve 76/769/EEC sayılı “Belirli Tehlikeli Maddelerin ve Preparatların Pazarlanmasındaki Kısıtlamalara İlişkin Direktif” kapsamına giren ayakkabılar,

ç) Oyuncak ayakkabılar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ayakkabı: Ek-1 ve ek-2’de belirtilen ayrı ayrı pazarlanan parçaları da içeren, ayağı kapatmak veya korumak amacıyla tasarlanmış, tabanı olan tüm nesneleri,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Etiket: Ayakkabı yapımında kullanılan malzemeler ve ayırıcı özellikler konusunda, tüketicileri bilgilendirmek amacıyla kullanılan çeşitli boyut ve şekildeki tanıtma materyalini,

d) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; bunların farklı kişiler olması halinde öncelikli olarak ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Etiketlemeye İlişkin Genel Hükümler

Etiket bulundurma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ayakkabı çiftinin birinde veya her ikisinde, aşağıda yer alan ayakkabı parçalarını oluşturan ve ayakkabıların temel unsurlarının yapımında kullanılan malzemelere ilişkin bilgileri, ek-1 ve ek-2’de yer alan şekil veya yazılı açıklamalar kullanılarak 6 ncı maddede belirtilen biçimde içeren etiketin bulundurulması zorunludur.

a) Ayakkabı yüzü,

b) İç astar ve taban,

c) Dış taban.

(2) Ayakkabı yüzünün yapımında kullanılan malzemelerin sınıflandırılmasının belirtilmesinde, 6 ncı maddenin ikinci fıkra hükümleri ve ek-2’de yer alan tanım ve şekiller kullanılır. Bu sınıflandırmada, bilek yaması, şerit, süs, toka, kopça, brit veya benzer türdeki eklemeler şeklindeki aksesuarlar veya pekiştirme malzemeleri dikkate alınmaz. Dış tabanın sınıflandırılması ise, 6 ncı madde hükümleri uyarınca tabanda kullanılan malzemenin hacmine göre yapılır.

Etiketin konuluş biçimi

MADDE 6 – (1) Etiket, ayakkabı çiftinin birinde veya her ikisinde baskı, yapıştırma, kabartma veya iliştirme suretiyle konulur.

(2) Etiket, ek-1 ve ek-2’de belirtilen biçimde, ayakkabının üst yüzünün ve iç astar ve tabanının en az % 80’ini oluşturan malzeme ve dış taban hacminin en az % 80’ini oluşturan malzemeye dair bilgileri içerir. Ayakkabı yapımında kullanılan malzemelerden hiçbiri % 80 oranına ulaşmıyorsa, ayakkabıyı meydana getiren en yüksek orandaki iki malzemeye ilişkin bilgi etikette yer alır.

(3) Ayakkabı yapımında kullanılan malzemelere ilişkin bilgiler, ayakkabıda yer alır. Üretici tarafından, bu bilgileri belirtmek için, ek-1 ve ek-2’de yer alan şekiller veya yazılı ifadeler kullanılır.

(4) Etiket, görülebilir, güvenli şekilde iliştirilmiş, erişilebilir olmalıdır. Etiketin üzerindeki şekillerin boyutlarının içerikteki bilgilerin anlaşılmasını sağlayacak büyüklükte olması zorunludur.

(5) Etiket tüketiciyi yanıltıcı olamaz.

(6) Etikette, gerekli görüldüğü takdirde, bu Yönetmelikte öngörülen bilgilerin yanı sıra ek bilgiler de yer alabilir. Ancak, ek bilgileri taşımaması gerekçe gösterilerek ayakkabıların piyasaya arzı yasaklanamaz.

Tüketicinin bilgilendirilmesi

MADDE 7 – (1) Ayakkabı üzerine konulan şekil ve sembollerin anlamları hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesini sağlamak amacı ile ayakkabıların satışa arz edildiği yerlerde tüketicilerce kolayca görülebilecek ve okunabilecek şekilde ve en az (297mm x 210mm) A4 boyutunda hazırlanmış bir poster veya tablo işyerinin uygun bir yerine asılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 8 – (1) Üretici, ayakkabının bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde etiketlenmesinden ve etikette yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Üreticiye ulaşılamadığı takdirde bu sorumluluk dağıtıcıya aittir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik, Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesi Hakkındaki 23/3/1994 tarihli ve 1994/11/AT sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi, 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlıkça yapılır.

Yaptırım

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca düzeltme süresi verilir. Verilen süre sonunda uygunsuzluğun giderilmemesi halinde 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.