Tüketici Hakem Heyetleri’ne Başvuru Sınırı Değişti

Geçtiğimiz günlerde Tüketicileri ilgilendiren bir değişiklik yapıldı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unda değişiklik yapılmasına dair Kanun 20 Aralık Çarşamba günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önceki düzenlemeye göre Tüketiciler, Hakem Heyetlerine 3.610 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda başvuru yapabilirken yeni düzenleme ile beraber bu rakam 6.000TL’ye kadar yükseltilmiştir. Değeri 4 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 6 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 4 bin-6 bin lira olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketicilerin, Tüketici Mahkemelerinde dava açarak hak arama yoluna gitmeleri gerekmektedir.

Bu düzenlemeyle birlikte Tüketici Mahkemelerindeki yoğunluk azalacak, Tüketiciler dava sürecine girmeden daha kısa sürede sonuca ulaşacaktır.

Ayrıca yeni düzenlemeyle  “Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiş olup Tüketicinin taraf olduğu uyuşmazlıklarda İcra ve İflas Kanunu hükümlerinin uygulanabilmesinin yolu açılmıştır.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2015/10571 Esas sayılı, 2015/8738 Karar sayılı, 18.03.2015 tarihli kararıyla ortaya çıkanİcra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğunun olduğu, doğrudan İcra ve İflas Kanunu hükümlerinin uygulanabilmesinin mümkün olmadığı” şeklindeki içtihat yapılan bu düzenlemeye göre ortadan kalkmış olup tüketiciler ile şirketler arasındaki fatura vb sebeplerden doğan alacaklar bakımından doğrudan icra takibi yoluna gitmenin yolu açılmıştır. Şirketler tüketiciye icra takibi yapabileceği gibi, tüketiciler de şirketlere icra takibi yapabilirler.

Şirketlerin tüketici aleyhine icra takibine girişmeleri tüketiciye maddi anlamda büyük külfet yükleyebilir; tüketiciye ait borç dışında, faiz, dosya masrafı, vekalet ücreti gibi kalemler de tüketiciye yükletilerek, tüketicinin asıl borcunun 2-3 katı gibi bir ödeme yapması söz konusu olabilir. Bu durumla karşılaşmamak için, tüketiciler haklarında icra takibi açılıp açılmadığını e-devlet üzerinden en azından haftada bir kontrol etmeli ve adreslerini güncel tutmalıdır. Haksız bir icra takibi durumunda, kendilerine yapılacak ödeme emri tebliğinden itibaren 7 gün içinde tüketiciler icra takibine itiraz da bulunmalıdır.

Tüketiciler süresinde itiraz ettikleri takdirde, şirketler dava açmadan tüketiciye haciz ya da başkaca bir işlem yapamazlar. Yine vatandaşların haklarında açılmış hukuk ve ceza davası olup olmadığını da e-devlet üzerinden görmeleri mümkündür.

                                                                                                             Av. Aybüke TAŞDEMİR

                                                                                               TÜSODER Yönetim Kurulu Üyesi

Paylaş

Bir cevap yazın

*