Ticari Kredilerde Dosya Masrafının İade Alınabileceği

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi
ESAS: 2012/9742
KARAR: 2013/7945

Taraflar arasında görülen davada İzmir 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 07/03/2012 tarih ve 2012/378-2012/33 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Duygu Koçyiğitoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankadan ticari kredi kullandığını, aldığı bu kredinin tamamını ödediğini, ancak kredi hesabı üzerinde yaptığı incelemede toplam 26.629,54 TL’nin mesnetsiz, mükerrer ve haksız olarak 14644 sayılı hesabına borç yazılarak davalı bankaca tahsil edildiğini, ileri sürerek kredi sözleşmesine aykırı olarak yapılan tahsilatların işlem tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili banka ile davacı arasında düzenlenen 08.07.2008 tarihli, 300.000,00 TL’lik Genel Kredi Sözleşmesi uyarınca davacı firmaya 2 adet rotatif kredi açıldığını ve kullandırıldığını, 14796 ve 15133 numaralı hesapların, borçlu cari hesap şeklinde işlediğini, 3 aylık devreler halinde devre sonu faiz, BSMV ve diğer masrafları tahakkuk ettirilerek müşterisinin 14644 sayılı vadesiz hesabında bulunan mevduattan virman suretiyle tahsilatının yapıldığını, TTK.nun 22. maddesi ile Bankalar Kanunu ve buna dayanak mesleki tanzim kararı gereğince kredi hesaplarının açılışı sırasında sözleşmenin 6.1, 6.2, 6.6 maddeleri uyarınca bazı ücret ve komisyonların sözleşmeye konulan, anılan bu madde hükümlerine göre tahsil edildiğini, fazla yada mükerrer bir tahsilat bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporu uyarınca davalı bankanın kullandırılan kredi nedeniyle davacı hesabından fazla alınan faiz ve bsmv’si, kredi tahsis komisyonu, dosya masrafı ve istihbarat ücreti toplamının 23.899,54 TL olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile; 4.725,00 TL’nin 15/07/2008 tarihinden, 630,00 TL’nin 28/08/2008 tarihinden, 2.446,42 TL’nin 29/09/2008 tarihinden, 2.498,03 TL’nin 29/09/2008 tarihinden, 5.495,64 TL’nin 31/12/2008 tarihinden, 5.066,25 TL’nin 31/03/2009 tarihinden 3.038,20 TL’nin 30/06/2009 tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı banka vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA,aşağıda yazılı bakiye 1.277,60 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 22.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C. YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas:  2014/5758

Karar: 2014/11529

Karar Tarihi: 16.06.2014

TAZMİNAT DAVASI – BANKACILIK İŞLEMLERİNDE YAPILAN HAKSIZ ÖDEMELER – BANKANIN KREDİ VERİRKEN GEREKLİ DEĞERLENDİRMELERİ YAPMASI İÇİN MASRAF ALABİLECEĞİ – DEĞERLENDİRME MASRAFI DIŞINDAKİ MASRAF TAHSİLATLARININ YERİNDE OLMADIĞININ KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Bankanın kredi verirken gerekli değerlendirmeleri yapması gerektiği ve bunun için alacağı masrafların mevzuata uygun olduğu, bunun dışında raporda belirtilen değişik isimler altındaki masraf tahsilatlarının yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığının kabulü gerekir.

(1086 S. K. m. 436) (6100 S. K. m. 370)

Dava: Taraflar arasında görülen davada İzmir 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 03/02/2014 tarih ve 03/02/2014 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Fatma Karaman Odabaşı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkili şirketin davalı banka nezdinde yapmış olduğu bankacılık işlemlerinden operasyon masrafı, tahsis masrafı, teslim masrafı, mesaj gönderme komisyonu, komisyon ücreti, devre sonu operasyon ve bankacılık hizmet masrafı, operasyon komisyon masrafı gibi isimler altında haksız ödemeler tahsil edildiğini belirterek şimdilik 10.000 TL’nin ticari temerrüt faiz ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, alınan masraflar ve yapılan kesintilerin davacı şirketçe imzalanan bankacılık hizmet sözleşmesi kapsamında uygun olduğunu, davacının bilgilendirildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve toplanan delillere göre, bilirkişi raporunda gösterildiği şekilde davalı bankaca yapılan bir kısım tahsilatların hukuki dayanağının bulunmadığı, bankanın kredi verirken gerekli değerlendirmeleri yapması gerektiği ve bunun için alacağı masrafların mevzuata uygun olduğu, bunun dışında raporda belirtilen değişik isimler altındaki masraf tahsilatlarının yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 10.000 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 512,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 16.06.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.