Borca İtiraz Dilekçesinin Havalesiz Olarak Dosyaya Konulması

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/15938 KARAR: 2014/17396 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Alacaklı tarafından borçlular […]