Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Notu

Mevzuatımıza göre satıcı/sağlayıcı statüsünde olan kişi veya kurumlar ediminde bulundukları mal/hizmetleri ifa ettikleri andan itibaren ileriye dönük olarak sorumsuz hale gelmezler.

Mevzuatımız tüketicinin korunması maksadı ile satış sonrası hizmetleri tüketici lehine olacak şekilde bir yönetmelikle düzenlemiştir.

Hukuk doktrinindeki değişiklik ve uygulamada oluşan farklılıklar bu düzenlemelerin güncellenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu kapsamda “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği” 12 Şubat 2020 tarihinde Resmî Gazete’nin 31037 numaralı sayısında yayımlanan “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile güncellenmiştir.

İşbu bilgi notunun konusu “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile getirilen değişikliklerdir. Aşağıda bu değişiklikler “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği”nin madde numaraları esas alınarak sıralanacaktır.

 

  1. Madde 7: Değişiklikle satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi iki yıl olarak belirlenmiştir ve süre bitmeden bu belgenin yenilenmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Ayrıca satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi başvurusunda bildirilen servislerde değişiklik olması durumunda bu değişikliğin otuz gün içerisinde Ticaret Bakanlığı’na bildirilmesi zorunlu tutulmuştur.
  2. Madde 9: Değişiklikle yetkili servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Ticaret Bakanlığı veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen düzenleme veya standartlarda yer alan özellikleri taşıması gerektiği ve Bakanlığa bildirilmesi zorunlu olmayan yetkili servis istasyonlarında da yapılan iş ve işlemlerin mezkûr Yönetmelik hükümlerine uygun olmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.
  3. Madde 10: Değişiklikle tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere, yetkili servis istasyonları, garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemeyeceği ve kullanım ömrü süresince, malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemeyeceği, tüketicinin bildirme yükümlülüğü ile ilgili olarak bildirime ilişkin ispat yükümlülüğünün tüketiciye ait olduğu ve nihayetinde satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için üretici veya ithalatçı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemeyeceği, bu doğrultuda fahiş telefon ücretlerinin tüketicilere yansıtılamayacağı düzenlenmiştir.
  4. Geçici Madde 1 ile getirilen düzenleme ile yürürlük tarihinden önce onaylanan satış sonrası hizmet yeterlilik belgelerinin onay tarihinden itibaren iki yıl geçerli olduğu getirilmiş ve yönetmeliğin ekli listesinde yer alan yeni ürünlerden standartı ortaya konulmamış ürünler için TSE tarafından hazırlanacak standardın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin alınmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Av. Yağız GÜNDOĞDU

Hukuk Komisyonu Üyesi

Paylaş

Bir cevap yazın

*