Kredi Kartında Aidattan Kurtulmak Mümkün

Tüsoder Başkanı Aydın Ağaoğlu, aidatsız kredi kartı zorunluluğunun mevcut kartlara kolayca uyarlanabileceğini söyledi. Tü­ke­ti­ci Sorunları Der­ne­ği (TÜSODER) Genel Baş­ka­nı Ay­dın Ağa­oğ­lu, ban­ka­la­rın kre­di kar­tı ai­da­tı al­mak için her yo­lu de­ne­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yak, bu alan­da­ki gün­cel ge­liş­me­le­re iliş­kin önem­li açık­la­ma­lar yap­tı. Bu kap­sam­da ye­ni Tü­ke­ti­ci Ka­nu­nu’nun, ban­ka­la­ra yıl­lık ai­da­tı ol­ma­yan kre­di kar­tı sun­ma zo­run­lu­lu­ğu ge­tir­di­ği­ni ha­tır­la­tan Ağa­oğ­lu, şöy­le de­vam et­ti: “Tüke­ti­ci­ler, kre­di kar­tı­nı kul­lan­dık­la­rı ban­ka­nın müş­te­ri hiz­met­le­ri­ni ara­ya­rak kart­la­rın ai­dat­sız ol­ma­sı­nı ta­lep et­me­li. Ban­ka, tek­nik ola­rak ye­ni bir kart düzenleme­si­ne ge­rek kal­mak­sı­zın mev­cut kar­tı sis­te­mi­ne gi­re­ce­ği not­la ai­dat­sız ha­le ge­ti­re­bi­lir.”

TÜSODER Baş­ka­nı Ağa­oğ­lu, ay­rı­ca ban­ka­lar­la im­za­la­nan ba­zı söz­leş­me­ler­de yer alan “2 oto­ma­tik öde­me ta­li­ma­tı­na kar­şı­lık kart ai­da­tı alın­ma­z” iba­re­si­ne rağ­men bir­çok kre­di kar­tı kul­la­nı­cı­sın­dan ai­dat alın­dı­ğı da id­di­a et­ti. Aydın Ağaoğlu’na gö­re bu tah­si­lat, va­tan­daş ban­ka­nın müş­te­ri hiz­met­le­ri­ni ara­ma­sı ve şi­ka­ye­ti­ni belirtme­si ha­lin­de ko­şul­suz ia­de edi­li­yor.

Ara­ma­yan­lar ise hak­sız ye­re yıl­lık kart üc­re­ti öde­me­ye de­vam edi­yor. Bu uy­gu­la­ma­nın dı­şın­da, mil­yon­lar­ca kre­di kar­tı kul­la­nı­cı­sı­nın yak­la­şık yüz­de 1’i­nin ha­kem heyet­le­ri­ne iti­raz edip ia­de al­dı­ğı­nı da ifa­de eden Ağa­oğ­lu, şun­la­rı an­lat­tı: “Ama bu ia­de o yıl için ge­çer­li. Er­te­si yıl tek­rar ban­ka tek ta­raf­lı ola­rak izin­siz­ce tah­sil edilme­ye de­vam edi­yor. BDDK bu ko­nu­ya el at­ma­lı. Tü­ke­ti­ci­ler de her yıl mut­la­ka ban­ka­yı ara­ya­rak hak­la­rı­nı ara­ma­lı.” TÜ­SODER Ge­nel Baş­ka­nı Ay­dın Ağa­oğ­lu, ban­ka müş­te­ri­le­ri­nin elin­de olan top­lam 57 mil­yon kre­di kar­tın­dan or­ta­la­ma 70-80 li­ra yıl­lık kart ai­da­tı alın­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu da ban­ka­lar için yak­la­şık 4 mil­yar li­ra­nın üze­rin­de bir meb­la­ğ” de­di.

Paylaş