Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlenmesine Dair Tebliğ

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29236

 

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM-2015/5)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, elektrikli süpürgelerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; hibrit elektrikli süpürgeler dahil olmak üzere elektrik şebekesinden beslenen elektrikli süpürgeleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Islak, ıslak ve kuru, batarya ile çalışan, robot, endüstriyel veya merkezi sistem elektrikli süpürgeleri,

b) Zemin cilalayıcıları,

c) Dış mekan süpürgeleri,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,

b) Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Avrupa Birliğinin EU/665/2013 sayılı Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;

a) Batarya ile çalışan elektrikli süpürge: Sadece batarya ile çalışan elektrikli süpürgeyi,

b) Batarya ile çalışan tahrikli ağızlık: Kirin toplanmasına yardımcı olması için kullanılan, batarya ile çalışan bir uyarma düzeneğiyle donatılmış süpürme başlığını,

c) Dış mekan süpürgesi: Dış mekan kullanımı için tasarlanmış, ünite içinde üretilen alçak basınçla oluşan bir hava akımı yoluyla çimenleri ve yaprak gibi atıkları bir toplayıcı içine toplamak üzere dış mekanda kullanım için tasarlanmış, aynı zamanda bir biçme cihazı barındırabilen ve üfleyici olarak da çalışabilen bir cihazı,

ç) Elektrikli süpürge: Ünite içinde oluşturulan bir alçak basınçla meydana gelen hava akımını kullanarak temizlenecek olan yüzeyden kir kaldıran bir aleti,

d) Endüstriyel elektrikli süpürge: Bir üretim sürecinin parçası olacak şekilde tasarlanmış, tehlikeli maddeleri ve bina, dökümhane, madencilik veya gıda endüstrisinde ağır tozları ortadan kaldırmak için tasarlanmış, süpürme başlığı genişliği 0,50 metre üzerinde olan bir endüstriyel makine veya alet parçası ve/veya bir ticari elektrikli süpürgeyi,

e) Eşdeğer elektrikli süpürge: Aynı üretici tarafından farklı bir ticari kod ile piyasaya arz edilmiş ancak, diğer bir model elektrikli süpürge ile aynı giriş gücü, yıllık enerji tüketimi, halı ve sert zeminden toz toplama, toz yayma ve ses güç seviyesine sahip elektrikli süpürgeyi

ifade eder.

f) Ev tipi elektrikli süpürge: Ev için veya evsel kullanımı amaçlanmış, uygunluk beyanı üreticisi tarafından 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)’e uygun olarak beyan edilmiş elektrikli süpürgeyi,

g) Genel amaçlı elektrikli süpürge: Hem halıları hem de sert zeminleri temizlemek için tasarlanmış bir sabit ya da en azından bir sökülebilir ağızlığa sahip ya da özel olarak halıları temizlemek için tasarlanmış en az bir sökülebilir ağızlık ve sert zeminleri temizlemek için en az bir sökülebilir ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,

ğ) Halı elektrikli süpürgesi: Özellikle halıları temizlemek için tasarlanmış sabit bir ağızlıkla sunulan veya özellikle halıları temizlemek için tasarlanmış bir veya daha fazla sökülebilir ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,

h) Hibrit elektrikli süpürge: Hem şebeke elektriğiyle hem de bataryalar ile çalıştırılabilen bir elektrikli süpürgeyi,

ı) Islak elektrikli süpürge: Yaygın olarak püskürtmeli elektrikli süpürgeler olarak bilinen tipler dahil olmak üzere, temizlenecek olan yüzeye su bazlı deterjan veya buhar uygulayan ve ünite içinde oluşturulan alçak basıncın neden olduğu hava akımı yoluyla bunları ve kiri almak yöntemiyle yüzeyden kuru ve/veya ıslak malzemeyi (kir) söken elektrikli süpürgeyi,

i) Islak ve kuru elektrikli süpürge: Bir kuru elektrikli süpürge işlevselliği ile birlikte 2,5 litreden fazla hacimdeki sıvıyı süpürmek üzere tasarlanmış elektrikli süpürgeyi,

j) Kuru elektrikli süpürge: Batarya ile çalışan tahrikli ağızlık ile donatılmış tipler dahil olmak üzere, temelde kuru olan kiri (toz, fiber, iplikler) süpürmek üzere tasarlanmış elektrikli süpürgeyi,

k) Merkezi elektrikli süpürge: Sabit (hareket ettirilemeyen) bir alçak basınç kaynak noktası olan ve bina içinde sabit noktalarda hortum bağlantıları bulunan elektrikli süpürgeyi,

l) Robot elektrik süpürgesi: Bir mobil kısım ve yanaşma istasyonu ve/veya çalışmasına yardımcı olacak başka aksesuarlardan oluşan, tanımlanan bir sınır içinde insan müdahalesi olmadan çalışma becerisine sahip olan bataryalı elektrikli süpürgeyi,

m) Sert zemin elektrikli süpürgesi: Özellikle sert zeminleri temizlemek için tasarlanmış sabit bir ağızlıkla sunulan veya sadece sert zeminleri temizlemek için tasarlanmış bir veya daha fazla sökülebilir ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,

n) Su filtreli elektrikli süpürge: Ana filtre ortamı olarak 0,5 litreden fazla su kullanan, böylece emilen havanın suyun içinden geçmeye zorlanarak süpürülen, kuru malzemenin içinden geçerken tutulduğu kuru elektrikli süpürgeyi,

o) Tam boylu batarya ile çalışan elektrikli süpürge: Tam olarak şarj olduğunda tekrar şarj etmeden 15 m2 büyüklüğünde bir alanda zeminin her kısmını çiftli hareket ile temizleyebilecek batarya ile çalışan elektrikli süpürgeyi,

ö) Ticari elektrikli süpürge: Profesyonel temizlik amacı ile kullanılan ve ofis, dükkan, hastane ve otel ortamlarında temizlik personeli veya sözleşmeli temizlikçiler tarafından kullanılması amaçlanan ve böyle olduğu 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT)’ne ait uygunluk beyanı dahilinde üretici tarafından beyan edilen elektrikli süpürgeyi,

p) Zemin cilalayıcı: Belirli zemin tiplerini korumak, düzleştirmek ve/veya parlatmak için tasarlanmış, genellikle cihaz tarafından zemin üzerine bir cilalama maddesi sürülmesi yöntemi ile çalıştırılan ve yaygın olarak elektrik süpürgesi yan işlevi ile de donatılmış olan elektrikli cihazı,

ifade eder.

Tedarikçilerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri piyasaya arz edenler;

a) Her bir elektrikli süpürgede Ek-II’de belirtilen şekle ve bilgi içeriğine uygun basılı etiket bulunmasını sağlamak,

b) Ek-III’te belirtilen ürün bilgi formunu bulundurmak,

c) Talep halinde, Ek-IV’te belirtilen teknik dosyayı Bakanlığa sunmak,

ç) Belirli bir modeldeki elektrik süpürgesine yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını söz konusu reklamda belirtmek,

d) Belirli bir modeldeki elektrik süpürgesine yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek,

zorundadır.

Satıcıların yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin satıcıları;

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tedarikçi tarafından temin edilmiş etiketin satış noktasındaki her bir elektrikli süpürgenin dış yüzünde veya üzerine tutturulmuş olarak ve açıkça görülebilir şekilde bulunmasını sağlamak,

b) Son kullanıcının ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde elektrikli süpürgelerin satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, tedarikçi tarafından Ek-V’e uygun olarak temin edilen bilgiler ile birlikte söz konusu ürünlerin pazarlamasını yapmak,

c) Belirli bir modeldeki elektrikli süpürgeye yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da söz konusu reklamda belirtmek,

ç) Belirli bir modeldeki elektrikli süpürgeye yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek,

zorundadır.

Ölçüm yöntemleri

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen bilgiler, kabul görmüş mevcut teknolojiye uygun ölçüm yöntemleri dikkate alınmak suretiyle güvenilir, doğru ve yenilenebilir ölçüm yöntemleri kullanılarak temin edilir.

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Beyan edilen enerji sınıfının, temizleme performansı sınıflarının, toz yayma sınıfının, yıllık enerji tüketiminin ve ses güç seviyesinin piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirilirken Ek-VI’da yer alan prosedür uygulanır.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Elektrikli süpürgelerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerinin 1/9/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunludur.

(2) Ek-V’te belirtilen etiketin şekli, aşağıdaki tarihler dikkate alınarak uygulanır:

a) 1/9/2015 tarihinden itibaren piyasaya arz edilen elektrikli süpürgelerin etiketi, ürün tipine bağlı olacak şekilde Ek-II’deki Etiket 1’e uygun olmak zorundadır.

b) 1/9/2017 tarihinden itibaren piyasaya arz edilen elektrikli süpürgelerin etiketi, ürün tipine bağlı olacak şekilde Ek-II’deki Etiket 2’ye uygun olmak zorundadır.

(3) Bu Tebliğ hükümleri 1/9/2017 tarihinden itibaren su filtreli elektrikli süpürgeler için de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.