Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29635

 

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ii) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“jj) Tekil kod: Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim noktası için belirlenen ve tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemine kaydı için de kullanılan münhasır kayıt kodunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Söz konusu bildirim üzerine kullanım yerinin elektriği 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Tekil kod.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kesme bildiriminde, kesme tarihine, saatine, mühür bilgilerine, endeks değerlerine ve kesmeyi yapan çalışana ait sicil numarasına veya şirket tarafından belirlenen koda yer verilmesi zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tüketicinin aktif ve reaktif elektrik enerjisi tüketimi ile güç ölçümleri; ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen sayaçlar ve uygun şekilde tesis edilmiş ölçüm sistemleri kurulmak suretiyle ölçülür. Ancak, sabit tüketimleri bulunan;

a) Kamu tüzel kişileri tarafından kullanılan ya da kullandırılan reklam, ilan ve tanıtım amaçlı elektrik tesisleri ile,

b) Kamu tüzel kişilerinin verdiği izin, ruhsat, lisans ya da belgeye dayalı olarak elektronik haberleşme hizmeti veya kamu güvenliği için kullanılan elektrik tesislerine,

ilişkin olarak tüketicinin talebi ve dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde, tesisin kurulu gücü, çalışma saatleri ve varsa geçmiş dönem tüketimleri göz önünde bulundurulmak suretiyle talep sahibi ile dağıtım şirketince tespit edilen tüketim değerlerine göre sayaç tesis edilmeksizin perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma imzalanması ve/veya faturalandırma yapılması mümkündür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Faturalarda tekil koda yer verilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Görevli tedarik şirketleri 01/04/2016 tarihine kadar faturalara tekil kod bilgisinin eklenmesine ilişkin çalışmalarını tamamlar. Söz konusu tarihe kadar rekabeti kısıtlayıcı veya engelleyici etki doğmamasını teminen, tekil kodun faturalarda yer alan bilgilerden türetilmesi esastır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
8/5/2014 28994
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 18/3/2015 29299
2- 16/9/2015 29477