Elektrik Borcu Tüketici Kararı

Konusu                 : Ayıplı Mal

Şikayet Tarihi    : 23.11.2015

Olayın Özeti: Şikayet eden, 000031720 abone nolu ……..’nın  tüketmiş olduğu 1.134,79 TL (asıl alacak) tutarında elektrik borcu bulunduğunu,  bu sebeple Antalya 14. İcra Müdürlüğü’nün 2013/…E Sayılı dosyası ile 12.09.2013 tarihinde icra takibi başlattıklarını, abone.net çıktısında 1.134,79 TL asıl alacak, gecikme zammı ve %18 KDV olmak üzere toplam 1.268,92 TL’nin icra gideri, vekalet ücreti ve takip tarihinden itibaren işleyecek yıllık %16,80 akdi faiz oranı ile tahsili talebinde bulunduklarını, ancak şikayet edilenin borç kendisine ait olmadığını ileri sürerek icrayı durdurduğunu, ancak abone bilgileri çıktısından da anlaşılacağı üzerine borçlu üzerine kayıtlı olduğunu, ve değeri 2.320,00 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe Tüketici Hakem Heyetlerine, başvuru zorunlu olduğundan dolayı taleplerinin kabulü ve itirazın iptali ile takibin devamına ve %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına, tüm yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının özeti; Tüketici Hakem Heyetimizin 25.11.2015 tarih ve 13871 sayılı yazıları ile ilgili firmadan savunma istenilmiş olup; savunma yazısı daimi çalışan ……. Teslim edilmesine rağmen toplantı tarihi itibariyle savunmaya cevap verilmemiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyası ve eklerinin incelenmesinden sonra; şikayet edilenin ikamet adresinin ve hizmetten yararlandığı yerin bölgemiz sınırlarında olmaması sebebi ile aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

Şikayete konu tüketicinin ikamet adresi ve hizmetten yararlandığı yerin bölgemiz sınırlarında olmaması sebebi ile karar vermeye yer olmadığına, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

Kaynak: http://tuketicikararlari.net/elektrik-borcu-tuketici-karari/

Paylaş

Bir cevap yazın

*