Ekspertiz ve Tahsis Ücreti Tüketici Hakem Heyeti Karar Örneği

Olayın Özeti: Tüketici, ………’den 2013 tarihinde kredi kullandığını, bankanın kendisinden Tahsis ücreti ve Ekspertiz ücreti adı altında toplam 1.330.00 TL bedel tahsil edildiğini, haksız yere alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 19/12/2014 tarihli yazımızla savunma istenmiş, İlgili firma savunmasında yasadaki yetkiye dayanarak BDDK tarafından çıkarılan ve 03/10/2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren  finansal tüketiciden alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 10/1 maddesine göre işlem yapıldığı ile ilgili cevap verilmiştir.

İnceleme ve Gerekçe: Şikayet edilen firma her ne kadar tüketicinin mevduat hesabının veya güncel telefon numarasının olmadığını belirterek savunma yapamayacağını beyan etmiş olsa da Tüketicinin dilekçesinde telefon numarasının bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde (Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile değişik 6. Maddesi) sözleşmedeki haksız şart düzenlenmiştir. Satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşmenin koşulları haksız şart olarak kabul edilmiştir. Haksız Şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Sözleşme önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeler bankalar tarafından matbu  ve standart olarak hazırlanmakta ve boş kısımlara rakam, isim ve adres bilgileri yazılarak doldurulmaktadır. Bu durumda tüketici ile müzakereden bahsedilemez ve her ne ad altında olursa olsun yapılan kesintiler haksız şart olarak olmaktadır  tespit ve   kanaati doğrultusunda  aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;

Tahsis ücreti ve Ekspertiz ücreti” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 1.330.00TL’nin  şikayet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

Bir cevap yazın

*