Denizcilik İle İlgili Piyasa Gözetimi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 16.02.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25729

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, piyasa gözetimi ve denetimi konularında Denizcilik Müsteşarlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Denizcilik Müsteşarlığı’nın sorumluluk alanına giren ürünlerin, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile, alınacak önlemleri, Müsteşarlık denetim görevlilerinin görev, yetki ve yükümlülükleri ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 10/08/1993 tarih ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda, bu Kanun uyarınca, 13/11/2001 tarih ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte ve Gezi Tekneleri Yönetmeliği’nde belirtilen tanımlarla birlikte aşağıdaki tanımlar geçerlidir. Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Şahit Numune: Test ve muayene yapılmasının gerekli olduğu hallerde, test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilen numunenin zayi olması veya test sonuçlarına yönelik herhangi bir itiraz olması durumunda başvurulmak üzere denetim görevlisi tarafından alınan numuneyi,

b)(Değişik:R.G-14/4/2009-27200) Denetim Görevlisi: Denizcilik Müsteşarlığınca piyasa gözetim ve denetimi için görevlendirilen ve denizcilikle ilgili fakültelerden mezun olan Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı, Denizcilik Uzmanı, Denizcilik Uzman Yardımcısı, Mühendis, liman başkanı, gemi sörvey kurulu başkanı, bölge müdür yardımcısı, bölge müdürü ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde yer alan sözleşmeli personel kadrolarında görev yapan Denizcilik Müsteşarlığı personelini,

c)Genel Müdürlük:Denizcilik Müsteşarlığı’nda piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmekten sorumlu olan; Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğünü,

 1. d) Bölge Müdürlüğü: Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerini,
 2. e) Kanun: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,
 3. f) 2001/3529 sayılı Yönetmelik: 13/11/2003 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Ürünlerin  Piyasa  Gözetimi ve Denetimine  Dair  Yönetmeliği

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar

 

Genel Esaslar

Madde 5 – Piyasa gözetimi ve denetimi; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yapılacak her türlü faaliyeti kapsar.

Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen bir Avrupa Standardına karşılık gelen ulusal standartlar veya mevcut olması halinde, Avrupa Birliği teknik özellikleri; bunların olmaması halinde ise Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen diğer ulusal standartlar veya ilgili sektördeki sağlık ve güvenlik konularına ilişkin iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.

 

Teknik düzenleme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Denizcilik Müsteşarlığı’nın sorumluluğuna giren piyasa gözetimi ve denetimi, 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

 1. a) Genel Müdürlük, sorumlu olduğu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini Merkez teşkilatındaki ve/veya Bölge Müdürlüklerindeki denetim görevlileri aracılığıyla yürütür, piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda gerekli önlemleri alır ve cezaî müeyyideleri uygular.
 2. b) Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlükleri, sorumlu oldukları ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini re’sen veya şikayet üzerine, denetim görevlileri aracılığıyla yapar. Denetim görevlileri ve diğer kamu kuruluşlarının yaptıkları denetimler sonucunda ortaya çıkan ürüne ilişkin mevzuata uygunsuzluklar; bir kazanın nedenleri araştırılırken ortaya çıkan bilgiler; tüketici, kullanıcı, rakip üreticiler, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar, diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğu ve güvensizliği konusunda yapılan ihbarlar, şikayetler ve bu çerçevede elde edilen bilgiler piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla kullanılabilir.

Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinin adres, telefon, telefaks ve e-posta gibi irtibat bilgileri Denizcilik Müsteşarlığı web sitesinde duyurulur.

 1. c) Piyasa gözetimi ve denetimi konusunda, denetim görevlileri; denetleme, inceleme, araştırma yapmak ve gerektiğinde Genel Müdürlükçe talep edilen diğer görevleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.
 2. d) Denetim, ürünlerin; mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar, nakil araçları ve benzeri her türlü depolandığı ve/veya satıldığı yerlerde, re’sen veya şikayet üzerine yapılır.

Gerekli hallerde, ürünlerin üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, monte edildikleri yerlerde de denetim yapılabilir.

Denetimler, denetim yapılan yerlerdeki çalışmaları engellemeyecek şekilde yapılır.

 1. e) Denetlemede üreticinin muhatap alınması esastır. Bu husus, dağıtıcının Kanunun 5 inci maddesinin 9 uncu fıkrasında düzenlenen yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Dağıtıcıya ait işyerinde yapılan denetimde, üreticinin adı ve adresi tespit edilir. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda güvenli olmadığı belirlenen ürüne ilişkin olarak üreticinin tespit edilemediği durumlarda, üç gün içinde üreticinin veya ürünü tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir.

 1. f) Denetleme görevi, üretici veya dağıtıcıya ait bilgi ve belgelerin, ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi ile ürünlerin gözle incelenmesinin yapılması, muayene edilmesi ve gerektiğinde her türlü test ve muayenenin yapılması veya yaptırılması suretiyle yerine getirilir.
 2. g) Denetlenmiş ürünler gerekli görüldüğü taktirde yeniden denetlenebilir.
 3. h) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri, piyasa gözetimi ve denetiminde gerekli görülen durumlarda, test ve muayene laboratuarları dahil olmak üzere Kamu kuruluşlarının imkânlarından veya gözetim ve denetime konu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde yer almayan ancak bu konuda yeterli olan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanabilir. Ancak, test ve kontrol sonucuna göre karar verme yetkisi Genel Müdürlüğe veya Bölge Müdürlüğüne aittir.
 4. i) Denizcilik Müsteşarlığı, bir ürünün diğer yetkili kuruluşların da sorumluluğunda bulunması halinde, bu ürüne ait piyasa gözetimi ve denetiminin gerektiğinde ilgili tüm taraflarca ortaklaşa ve eş zamanlı olarak yürütülmesini teminen gerekli önlemleri alır.

Denetime İlişkin Hükümler

Madde 6 – Piyasa gözetimi ve denetimi, gerek görülmesi halinde,

aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır.

 1. a) Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinde inceleme,
 2. b) İlgili bir teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan kriterler çerçevesinde ürünün güvenli olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeler üzerinde inceleme,
 3. c) Gözle muayene,
 4. d) Test ve muayene,

Denetim görevlisi, ürünün test ve muayenesini gerekli gördüğü taktirde, her türlü testi yaptırmak üzere denetlenen ürünlerden numune alabilir. Numune miktarı ile alınma şekli ve usulleri ürünün teknik düzenlemesi veya standardında belirtildiği şekilde, teknik düzenleme veya standardında belirtilmediği veya ilgili teknik düzenleme veya standardı bulunmadığı hallerde, TS 2756 Muayene ve Deney İçin Numune Alma Metotları Standardında belirtildiği şekilde alınabilir. Numune miktarı, ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere, şahit numune alınması fiilen mümkün olmayan haller hariç, biri şahit numune olmak üzere 3 takımı geçmeyecek şekilde alınır.

 

Denetleme sırasında alınan numuneler için bir Numune Alma Tutanağı düzenlenir.  Tutanağa numunesi alınmış olan ürünün bulunduğu yer ve miktarı ile cinsi/tipi, varsa üretim seri numarası, faturaların tarih ve numaraları ile üreticinin adı ve adresi, iş yeri sicil ve vergi numarası yazılır ve tutanakta numune alma gerekçesi belirtilir. Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde denetim görevlisi tarafından üretici veya dağıtıcı ile birlikte mühürlenir ve üzerlerine tutanakla bağlantılarını açık olarak gösteren ve tarafların isim, unvan ve imzalarını taşıyan etiketler konur. Alınan numunelerin başka yere taşınması veya korunması güç yahut sakıncalı ise, durum tutanağa yazılarak numune, “yed-i emin” sıfatıyla üretici veya dağıtıcıya saklanmak üzere bırakılabilir.

Alınan numunelerin bir takımı ile birlikte Numune Alma Tutanağının bir nüshası, üreticiye/dağıtıcıya verilir. Test ve muayene yapılması için alınan numunenin bir takımı ile birlikte tutanağın bir nüshası, Denizcilik Müsteşarlığı’nca belirlenen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilir. Denetim görevlisi, alınan şahit numuneyi Genel Müdürlüğe veya Bölge Müdürlüğüne teslim eder. Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşu; tetkikleri en kısa zamanda yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu iki nüsha halinde, numuneyi gönderen Genel Müdürlüğe veya Bölge Müdürlüğüne sunar.

Test ve muayene sonucunda, teknik düzenlemesi bulunan ürünlerin, teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olduğunun, teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerin ise güvenli olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu husus üreticiye Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilir. Üretici bu bildirinin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde numuneleri geri alabilir veya aldırabilir. Bu süre içinde alınmayan ürünler, Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne devredilir.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen faaliyetlerin masrafları Müsteşarlık tarafından karşılanır. Ancak, ürünün teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmadığının, teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerin ise güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masraflar üreticiye aittir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Müeyyideler,

Rapor, Tutanak ve Kayıtlar

 

Teknik Düzenlemeye Uygunsuzluk Sonucunda Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Müeyyideler

Madde 7 – Denetim görevlisi, ürünün teknik düzenlemesine uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla, öncelikle ürünün, ilgili teknik düzenlemede öngörülen işaret veya belgeleri taşıyıp taşımadığına bakar. Bu işaret ve/veya belgeleri taşımadığı ve/veya ilgili teknik düzenlemenin diğer kriterlerine uymadığı tespit edilen ürünler hakkında, teknik düzenlemeye uygunsuzluk nedeniyle, “Aykırılık Tutanağı” düzenlenir. Bu uygunsuzluğun insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan, bitki yaşam ve sağlığına ve çevreye bir tehdit arz etmemesi durumunda, Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüğü uygunsuzluğun giderilmesi amacıyla belirli bir süre vererek üreticiyi yazılı olarak uyarır. Verilen süre sonucunda uygunsuzluğun devamı halinde üreticiye, Kanunun 12 nci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idarî para cezası uygulanır.

Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edildiğinin veya usulüne uygun olmadan kullanıldığının “Usulsüzlük Tespit Tutanağı” ile tespit edilmesi halinde, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idarî para cezası uygulanır.

Güvensizlik Sonucunda Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Müeyyideler

Madde 8 – Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında düzenlenen ilgili teknik düzenlemeye uygunsuzluk hali ile bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenen uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi veya usulüne uygun olmadan kullanılması halinin, ürünün güvensizliğine dair ciddi şüphelere yol açtığı durumlarda, “Güvensizlik Şüphe Tutanağı” düzenlenir ve gözle inceleme ve/veya test veya muayeneye başvurulur. Bu durum, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş ürünler için de, ilgili teknik düzenlemesi bulunmayan ürünler için de geçerlidir.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında düzenlenen ilgili teknik düzenlemeye uygunsuzluk hali ile bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenen uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesi veya usulüne uygun olmadan kullanılması halinin, ürünün güvensizliğine dair kesin belirti olduğu durumlarda, “Güvensizlik Belirti Tutanağı” düzenlenir ve 2001/3529 sayılı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır. Bu durum, güvenli olmadığına dair kesin belirti bulunan ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş ürünler için de, ilgili teknik düzenlemesi bulunmayan ürünler için de geçerlidir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen işlemler sonucunda ürünün güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde “Güvensizlik Tespit Tutanağı” düzenlenir, 2001/3529 sayılı Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri uygulanır ve dağıtıcının, Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla üreticiye;

 

 1. a) Güvenli olmadığı tespit edilen ürünün aynı zamanda ilgili teknik düzenlenmesine de uygun olmadığı durumlarda, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen idarî para cezaları birlikte,
 2. b) Güvenli olmadığı tespit edilen ürünün uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerinin aynı zamanda tahrif veya taklit edildiği veya usulüne uygun olmadan kullanıldığı durumlarda, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentlerinde belirtilen idarî para cezaları birlikte, uygulanır.

İlgili teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olmakla birlikte güvenli olmadığı tespit edilen ürünler hakkında ve ilgili teknik düzenlenmesi bulunmayan ürünlerden güvenli olmadığı tespit edilenler hakkında üreticiye Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idarî para cezası uygulanır.

Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uymaktan kaynaklandığını ispatladığı taktirde sorumluluktan kurtulur.

Rapor, Tutanak ve Kayıtlar ile Bilgi Değişimi

Madde 9 – Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında düzenlenecek rapor ve tutanaklar aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında geçen “Numune Alma Tutanağı”,
 2. b) 7 nci maddenin birinci fıkrasında geçen “Aykırılık Tutanağı”,
 3. c) 7 nci maddenin ikinci fıkrasında geçen “Usulsüzlük Tespit Tutanağı”,
 4. d) 8 inci maddenin birinci fıkrasında geçen “Güvensizlik Şüphe Tutanağı”,
 5. e) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında geçen “Güvensizlik Belirti Tutanağı”,
 6. f) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında geçen “Güvensizlik Tespit Tutanağı” ve,
 7. g) İhtiyaç duyulabilecek diğer rapor ve tutanaklar.

Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri, yürüttükleri piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin yıllık kayıt tutarlar. Bu kayıtlar, denetlenen firmanın adı, denetlenen ürünün adı, denetlenen ürünün yerli mi ithal mi olduğu, ithal ürünlerin GTİP numaraları, denetimin şekli, denetim sonucu uygulanan önlem ve yaptırımlarla ilgili bilgileri içerir. Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüklerinden gelen denetim kayıtlarını da içeren Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyet Raporunu hazırlayarak, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu’na iletir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Denetim Görevlisinin Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

Madde 10 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi çerçevesinde denetim görevlisinin görev, yetki ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Denetim Görevlisinin Görev ve Yetkileri:

1) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, görev alanına giren konularda piyasa gözetimi ve denetimi yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak,

2) Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezaî sorumluluğunu gerektiren eylemleri saptadığında, durumu ilgili Makamlara iletilmek üzere, Genel Müdürlüğe veya ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek,

3) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmak, görüş ve önerilerini Genel Müdürlüğe veya ilgili Bölge Müdürlüğüne sunmak,

4) Denetlenecek ürünlerden numune almak,

5) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya, belge ve bilgisayar kayıtlarını, gizli dosya, belge ve bilgisayar kayıtları dahil, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, araştırmak, bunları mühürlemek, bu konularda her derecede yetkili ve ilgiliden her türlü yardım ve bilgi talep etmek,

6) Üretici veya dağıtıcının, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetini engellemesi durumunda, güvenlik güçlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak,

7) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında işin niteliğine göre, gerekli gördüğü durumlarda, Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü onayıyla, gözetim ve denetime refakat etmek üzere uzman kişileri davet etmek, bunların görüş ve önerilerinden yararlanmak, bilirkişi incelemesi yaptırmak ve rapor istemek.

 1. b) Denetim Görevlisinin Yükümlülükleri:

 

1) Müsteşarlık tarafından verilen kimlik ve görevlendirme belgesini, denetimden önce üretici veya dağıtıcıya ibraz etmek,

2) Denetlediği üretici veya dağıtıcı kuruluşların yönetim ve yürütme işlerine karışmamak,

3) Piyasa gözetimi ve denetimi görevini, mevzuata uygun olarak bağımsız ve tarafsız yürütmek,

4) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasınde elde ettiği her türlü bilgi ve belgelere ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 15 nci maddesinde düzenlenen gizlilik ilkesine riayet etmek.

Üreticinin veya Dağıtıcının Yükümlülükleri

Madde 11 – Üreticinin veya dağıtıcının yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. a) Üretici ve dağıtıcı, Kanunun 5 inci maddesi ve 2001/3529 sayılı Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra denetim görevinin gereği gibi yürütülmesi için denetim görevlisine görevi sürecince uygun bir çalışma yeri sağlar. Uygun yer bulunamadığında veya denetime uygun koşullar oluşturulamadığında, denetim görevlisinin isteği üzerine ürüne ait tüm dosya ve belgeleri denetim görevlisinin çalışma yerine getirerek kendisine teslim eder.
 2. b) Dağıtıcı ve satıcıdan numune alınması halinde, numunenin bedeli ile ilgili olarak 6 ncı Madde’nin son fıkrasına göre işlem yapılır.
 3. c) İlgili Teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde on (10) yıl boyunca muhafaza eder ve istenilmesi halinde denetim görevlisine ibraz eder.
 4. d) Denetim görevlisinin talep ettiği tüm bilgi ve belgeleri denetim görevlisine sunar. Denetim görevlisi tarafından istenen gizli bilgi ve belgeleri, denetim görevlisinin bağlı olduğu Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüğüne, tutanakla teslim eder.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Komisyonu

 

Komisyonun Teşkili

Madde 12 – (Değişik:R.G.-14/4/2009-27200)

Komisyon, Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Strateji Geliştirme Daire Başkanı, gemi inşa ve onarım hizmetlerini yürüten Daire Başkanı, I. Hukuk müşavirinin görevlendireceği hukuk müşaviri ve bölge müdürlerinden oluşur. Bölge müdürlerinin toplantıya katılamayacakları durumlarda görevlendirecekleri bölge müdür yardımcıları komisyona katılır.

Komisyonun Görevleri

Madde 13 – Komisyonun görevleri şunlardır:

 1. a) Denizcilik Müsteşarlığı’nın gerçekleştireceği piyasa gözetimi ve denetimi politikasını belirlemek,
 2. b) Piyasa gözetimi ve denetiminin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla personel, personel eğitimi, ekipman ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla önerilerde bulunmak,
 3. c) Uygulamada Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri arasında eşgüdümü, karşılaşılan sorunların çözümlenmesini ve uygulama birliğini sağlamak,
 4. d) Genel Müdürlük tarafından ve Bölge Müdürlüklerince gerçekleştirilen denetimleri izlemek, değerlendirmek ve aksaklıkları tespit ederek gerekli önlemleri almak,
 5. e) Gerekli hallerde, teknik düzeydeki çalışmaları gerçekleştirmek üzere Komisyona bağlı alt komitelerin oluşturulmasına karar vermek,
 6. f) Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda oluşturulan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulunda, Denizcilik Müsteşarlığı’nı temsil edecek asil ve yedek üyeleri belirlemek.

Çalışma Usul ve Esasları

Madde 14 – (Değişik birinci cümle:R.G-14/4/2009-27200) Komisyon her yıl Eylül ayında toplanır. Gerekli hallerde Komisyon üyelerinden herhangi birinin talebi üzerine başkan, Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Komisyon üyelerinden herhangi birinin izinli, raporlu ve görevli olması halinde, toplantıya  o kişiye vekalet eden kişi katılır. Komisyonun sekreterya hizmetleri, Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde, Komisyon başkanının oyu üstün sayılır.

Komisyon başkanınca gerekli görülmesi halinde, diğer birimler de toplantıya davet edilebilir. Ancak Komisyon üyeleri dışında toplantıya katılanların oy hakkı yoktur.

Komisyon üyeleri toplantıda görüşülmesini istedikleri konuları ve bu konularla ilgili özet bilgileri, gündeme dahil edilmesi ve diğer Komisyon üyelerinin bilgilendirilmesine imkan tanıyacak şekilde, toplantıdan en az bir hafta önce, olağanüstü hallerde ise en az 1 gün önce Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’ne bildirir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bilgilerin Gizliliği

Madde 15 – Denizcilik Müsteşarlığı’nca gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimi sırasında elde edilen tüm bilgiler, özellikle de ticarî ve teknik sır niteliği taşıyan bilgiler; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığına ve çevreye ciddi ve acil bir tehdit getirmesi ve suç teşkil etmesi durumları hariç, gizli tutulur. Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sırasında gerçek veya tüzel kişilerin uzmanlığından faydalanılmasının gerektiği hallerde, bu kişilerce de bu maddede belirtilen gizlilik ilkesine riayet edilmesini temin etmek üzere gerekli tüm önlemleri alır.

Önlemler ve Ceza Hükümlerinin Uygulanmasında Yetki

Madde 16 – Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, aynı fiil için başka kanunlarda idarî para cezası öngörülmediği taktirde, Kanunda belirtilen idarî para cezaları uygulanır.

Piyasaya arzın geçici olarak durdurulması kararı, denetim görevlisinin önerisi üzerine, Genel Müdürlükçe veya ilgili Bölge Müdürlüklerince verilir. Ürünün, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceğinin Güvensizlik Belirti Tutanağı ile tespit edilmesi halinde, denetim görevlisi piyasaya arzı geçici olarak durdurabilir. Bu durum Genel Müdürlüğe ve ilgili Bölge Müdürlüğüne derhal bildirilir.

Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılması ve ürünün kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi kararı Genel Müdürlük tarafından verilir ve uygulanır.

Kanunun öngördüğü idarî para cezaları, denetim görevlilerinin  önerileri üzerine, Genel Müdürlükçe veya Valiliklerce verilir.

Yetki

Madde 17 – Denizcilik Müsteşarlığı, bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine dair gerekli talimatları vermeye, gerektiğinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda alınan önlemler hakkında diğer yetkili kuruluşlar ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile bilgi alış verişinde bulunmaya ve diğer yetkili kuruluşlarla imkânların ve denetim görevlilerinin ortak kullanılabilmesini temin etmek üzere gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Uygulama

Madde 18 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 19 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.