Borca İtiraz Dilekçesinin Havalesiz Olarak Dosyaya Konulması

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/15938
KARAR: 2014/17396

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlular aleyhine genel haciz yoluyla başlatılan takipte alacaklı, borçlulardan S…’ın icra dosyasına verdiği itiraz dilekçesinde havale olmaması nedeni ile itirazın süresinde olmadığını, bu borçlu yönünden takibe devam etmek istediklerinde taleplerinin icra müdürlüğünce reddedildiğini beyanla ilgili memur işleminin kaldırılmasını talep etmiştir.

Mahkemece, icra müdürlüğüne yazılan yazı cevabından her üç borçlunun da itiraz dilekçelerini 21/02/2012 tarihinde dosyaya sundukları, şikayet edilen borçlu S…’ın dilekçesinin diğer borçluların itiraz dilekçelerinin nüshası olarak görülerek sehven havale edilemediğinden istemin reddine karar verilmiştir.

İİK.’nun 62. maddesine göre; “İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur.”

İİK.’nun 8. maddesine göre; “İcra ve iflas daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vakı talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları ilgililer ve icra müdürü veya yardımcısı veya katibi tarafından imzalanır.”

Somut olayda, borçlu S…’ın itiraz ettiğine ya da itiraz dilekçesi verdiğine dair İİK 8. madde anlamda bir icra tutanağı bulunmadığından süresinde yapılmış itirazın varlığından bahsedilemez. O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.