Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun

6475 sayılı Kanun ile değişik hali

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

Kanun Numarası        : 2813
Kabul Tarihi            : 5/4/1983
Yayımlandığı R. Gazete            : Tarih : 7/4/1983   Sayı : 18011
Yayımlandığı Düstur        : Tertip : 5   Cilt : 22   Sayfa : 261

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelikler için, “Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Madde 1 ilâ 3 – (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Kuruluş ve Görevler
Madde 4 – (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)
Kuruluş: (1)
Madde 5 – (Değişik:27/1/2000-4502/14 md.)
(Değişik birinci fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip (…) (4) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kurulmuştur. Kurum, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ile Başkanlık teşkilatından oluşur. (4)
(Değişik ikinci fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurum görevlerini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kuruma emir ve talimat veremez.
Kurum’un ilişkili olduğu bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır.
(Değişik dördüncü fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurumun hizmet birimleri; hukuk müşavirliği, daire başkanlıkları ve müdürlükler şeklinde teşkilatlanan ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleriyle bölge müdürlükleri şeklinde teşkilatlanan taşra teşkilatı birimlerinden oluşur. Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen faaliyet alanı, görev ve fonksiyonlara uygun olarak Kurumun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
(Değişik beşinci fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Kurumun karar organıdır. Kurul, biri başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Kurul Başkanı Kurumun da başkanıdır.
——————————
(1) Bu Kanunun adı “Telsiz Kanunu” iken, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2)  Telekomünikasyon Kurumunun ilk Kurul üyelerinin oluşturulması ile ilgili olarak, 4502 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddeye bakınız.
(3) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasıyla; diğer mevzuatta, hizmet alanları itibariyle, 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ve 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa yapılan atıflar ile bu kanunların kendi içinde yapılan atıfların, konuları itibariyle 5809 sayılı Kanuna yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
(4) Bu fıkrada geçen “özel bütçeli” ibaresinin 2009 yılında uygulanmayacağı 31/12/2008 tarihli ve 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 27/12/2008 tarihli ve 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 29 uncu maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Daha sonra bu ibare; 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.

5682

(Değişik birinci cümle: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurul Başkanı Kurumun en üst idarî amiridir. Kurumun yönetim ve temsil yetkisi Başkana aittir. Başkan gerektiğinde temsil yetkisini yazılı olarak devredebilir. Kurul başkanının teklifi üzerine üyelerden birini ikinci başkan olarak seçer, İkinci başkan izin, hastalık, yurt içi-yurt dışı görevlendirme, görevden alınma ve görevde bulunmadığı diğer hallerde Başkan’a vekalet eder. (1)
(Değişik yedinci fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.)Kurul Başkanına Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü ödemeler dâhil malî ve sosyal haklar tutarında aylık ücret ödenir. Başbakanlık Müsteşarına ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tâbi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz. Kurul üyelerine ise Kurul Başkanına yapılan ödemeleri geçmemek üzere aynı usûl ve esaslara göre ödeme yapılır. 657 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda sayılan sosyal hak ve yardımlar ile sınırlı olmak üzere, Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personelinin sosyal hak ve yardımlarının usul ve esasları ile miktarı Kurul tarafından belirlenir. Kurum personelinin ücretleri ile diğer malî hakları Kurum içi hiyerarşi de gözetilerek Kurul tarafından tespit edilir. Kurum personeline Kurul tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla mesai ücreti ve performansa dayalı ödül verilir. Kurum personeline yapılacak ödemelerin toplamı Kurul üyelerine yapılacak ödemelerin toplamını geçemez.
(Değişik sekizinci fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.)Kanunlarla Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği asli ve sürekli görev ve hizmetler, bilişim başuzmanı, bilişim uzmanı, teknik uzman ve idarî uzman ile bilişim, teknik ve idarî uzman yardımcılarından oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. Kurumda; kurum başkan yardımcısı kadrolarına atanacakların memuriyete esas en az oniki yıl, I. hukuk müşaviri, daire başkanı, müşavir, müdür kadrolarına atanacakların memuriyete esas en az on yıl hizmet ve 8 inci maddenin ikinci fıkrasında aranan eğitim şartlarını taşımaları, meslek personeli kadrolarında çalışanların 8 inci maddenin ikinci fıkrasında aranan eğitim şartını taşımaları, uzman unvanlı kadrolarda çalışanların en az dört yıllık fakültelerden mezun, diğer personelin ise en az lise ve dengi okul mezunu olmaları gerekir. Kurum personelinin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.
(Değişik dokuzuncu fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.)Uzman yardımcılığına atanabilmek için; bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan fakülte veya bölümlerden mezun olmak, merkezî yarışma sınavına katılmak, belirlenecek yabancı dillerden en az birini istenen seviyede bilmek, Kurum alan sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak ve bu sınavda başarılı olmak gerekir. Uzman yardımcılığına atananlar; en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla hazırlayacakları tezin kabul edilmesi ve yeterlik sınavında başarılı olması hâlinde ilgisine göre bilişim uzmanı, teknik uzman veya idarî uzman olarak atanırlar. Bunlara bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi uygulanır. Tez savunmasında ve yeterlik sınavında iki defa başarılı olamayanlar uzman yardımcılığı unvanını kaybederler ve mükteseplerine uygun kadrolara atanırlar. Kurumda teknik uzman ve idarî uzman kadrolarına atananlar; bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenim alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmaları, yüksek lisans veya doktora tez konularının Kurumun görev alanıyla ilgili olması ve belirlenecek yabancı dillerden birini istenen seviyede bilmeleri halinde bilişim uzmanı kadrolarına atanabilirler. Uzman ve uzman yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
––––––––––––––––
(1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesi “Kurul Başkanı Kurumun en üst idarî amiridir. Kurumun yönetim ve temsil yetkisi Başkana aittir. Başkan gerektiğinde temsil yetkisini yazılı olarak devredebilir.” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

5683

(Değişik onuncu fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurum personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kurum personeli ücret, sosyal ve diğer mali haklar ile bu Kanunda yer alan hükümler dışında 657 sayılı Kanuna tâbidir.
Kurul üyeleri ve Kurum personeli, denetleme ve incelemeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri gizli bilgileri, ticari sırları bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Kurum’un para, evrak, dosya ve her çeşit malları Devlet malı hükmündedir haczedilemez. Kurul üyeleri ve Kurum personeli, görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle işledikleri veya kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar.(Ek hüküm: 5/11/2008-5809/67 md.) Soruşturma izni, Başkan ve üyeler için ilişkili bakan, personel için Başkan tarafından verilir. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanır. (1)
Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü ve Telsiz Genel Müdürlüğüne yapılan tüm atıflar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, Telsiz İşleri Genel Müdürü ve Telsiz Genel Müdürüne yapılmış tüm atıflar Kurul Başkanına yapılmış sayılır. (1)
(Değişik onüçüncü fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) (Mülga bir ilâ dördüncü cümleler: 25/6/2009-5917/47 md.) Kurum, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile vize ve tescil açısından 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tâbi değildir. Kurum, Sayıştay tarafından denetlenir. Kurumun gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Kurum, mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen malî kaynaklarını, görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe kullanır.
(Değişik ondördüncü fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Hizmet gereklerinin zorunlu kıldığı hallerde, Ülke genelinde toplam sayısı onu geçmemek üzere, bölge müdürlükleri kurulabilir.
(Değişik onbeşinci fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Elektronik Haberleşme Kanununun 11 inci maddesine göre Kurumun her türlü idarî giderlerinden kaynaklanan masraflarına katkı amacıyla işletmecilerin bir önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemek üzere, işletmecilerden alınacak idarî ücretler.
b) Elektronik Haberleşme Kanununun 46 ncı maddesine göre alınacak ücretler.

–––––––––––––
(1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; 5 inci maddenin onbirinci fıkrasında yer alan “Devlet malı hükmündedir” ibaresinden sonra “haczedilemez” ibaresi ve bu fıkraya son cümle olarak “Soruşturma izni, Başkan ve üyeler için ilişkili bakan, personel için Başkan tarafından verilir. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 104 üncü maddesi hükümleri uygulanır.” hükmü eklenmiş, onikinci fıkrasında yer alan “Telekomünikasyon Kurumu’na” ibaresi “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna,” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

5684

c) Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca Kurumca sunulacak hizmetler ile Kurum imkan ve yeteneklerinin üçüncü kişilere kullandırılmasından elde edilen gelirler.
ç) Her türlü basılı evrak, form ve yayınlardan elde edilecek gelirler.
d) Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler.
e) Kurs, toplantı, seminer ve eğitim faaliyetlerinden sağlanacak gelirler.
f) Kurum ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından uygulanacak idarî para cezaları.
g) Genel Bütçeden gerektiğinde yapılacak yardımlar.
h) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler.
Kurumun, gelir ve harcamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
(Ek fıkra: 4/5/2007-5651/12 md.) Kurumun teşkilatının bulunduğu yerlerde ve sayısı her bölge müdürlüğünde ikiyi, toplamda onu geçmemek üzere, Ku¬rul¬ca be¬lir¬le¬ne¬cek esas ve usûl¬ler çer¬çe¬ve¬sin¬de, 4/1/2002 ta¬rih¬li ve 4734 sa¬yı¬lı Ka¬mu İha¬le Ka¬nu¬nu¬nun 22 nci mad¬de¬sin¬de be¬lir¬ti¬len doğ¬ru¬dan te¬min usû¬lüy¬le ser¬best avu¬kat¬lar ve¬ya avu¬kat¬lık or¬tak¬lık¬la¬rıy¬la avu¬kat söz¬leş-me¬le¬ri ak¬de¬di¬le¬bi¬lir. (1)
Madde 6 ilâ 7 – (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)
Personel nitelikleri
Madde 8 – (Değişik: 27/1/2000 – 4502/17 md.) Kurul başkanı ve üyeler, Bakanlar kurulu tarafından beş yıllık süre için atanır. Görevi biten Kurul başkanı ve üyelerin yeniden aynı göreve atanmaları mümkündür. (Değişik üçüncü cümle: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurul başkan ve üyeleri ancak görevini yapmaya engel bir hastalık veya rahatsızlık nedeni ile iş görememe ya da atanmaları için gerekli şartları kaybetmeleri halinde Bakanlar Kurulu kararıyla süresi dolmadan görevden alınabilir.
(Değişik ikinci fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurul üyeliklerine atanacakların; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik, bilgisayar, telekomünikasyon ve işletme mühendisliği fakültelerinden veya bölümlerinden, sosyal bilimler alanında siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, iktisat, hukuk, işletme fakülteleri veya bölümlerinden ya da fakültelerden fizikçi veya matematikçi unvanıyla veya sayılan fakülte ve bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmaları, mesleki ve elektronik haberleşme veya posta hizmetleri alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip, kamu veya özel sektörde en az on yıl çalışmış olmaları, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmaları gerekir.(2)
(Değişik üçüncü fıkra: 9/5/2013-6475/31 md.) Kurul Başkanıyla, telsiz hizmetlerini temsil eden bir üye, telekomünikasyon hizmetlerini temsil eden bir üye ve posta hizmetlerini temsil eden bir üye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının göstereceği iki kat üye adayı arasından atanır.
––––––––––––
(1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; 5 inci maddenin onyedinci fıkrasının başına “Kurumun teşkilatının bulunduğu yerlerde ve sayısı her bölge müdürlüğünde ikiyi, toplamda onu geçmemek üzere,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “mesleki ve elektronik haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya posta hizmetleri” ibaresi eklenmiştir.

5685

Telekominikasyon sektörünü temsil eden iki üye, bu Kanun uyarınca Türkiye’de telekominikasyon cihaz ve sistem imalatı, telekominikasyon hizmeti yürütmekte ya da alt yapı işletmekte olan ve ilgili telekominikasyon hizmeti piyasasında Türkiye çapında en az %10’luk pazar payına sahip olan işletmecilerin göstereceği ikişer aday arasından atanır. Bu maddenin uygulaması açısından hizmeti piyasalarına ve işletmecilerin pazar paylarına ilişkin tespitler Kurum tarafından ve nihai olarak yapılır. Her bir işletmeci pazar payı ne olursa olsun en fazla iki aday gösterebilir.(1)
Tüketicileri temsil eden üye ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin göstereceği ikişer aday arasından atanır.
Kurul üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde, boşalan yerlere yukarıda belirtilen esaslar dahilinde üç ay içinde seçim ve atama yapılır. Bu şekilde atananlar yerine atandıkları kişinin görev süresini tamamlarlar. Toplantılara katılmayan üyeler nedeni ile Kurul’un karar almasının engellenmesi halinde toplantıya katılmayan Kurul üyesi yerine Kurul Başkanı vekalet eder. Kurul Başkanının toplantıya katılamaması halinde yerine ikinci başkan vekalet eder. Kurul üyelerinin mazeretsiz bir şekilde dört toplantı arka arkaya Kurul çalışmalarına katılmaması halinde ilgili kurul üyesi, üyelikten istifa etmiş sayılır ve hemen yeni üyenin atama işlemleri başlatılır.
Kurul üyeleri asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı; yayın, jüri üyeliği, komisyon üyeliği, ders ve konferans ile telif hakları hariç, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel başka hiçbir görev alamaz, ticaretle ugraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz ve özellikle de herhangi bir telekomünikasyon şirketinde ve PTT veya posta sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette hissedar veya yönetici olamazlar. Telekominikasyon sektörünü temsil eden üye, kendisini aday gösteren işletmeci şirket ile görev süresi boyunca her türlü ilişkisini keser ve görevinden ayrılmasından itibaren de en az iki yıl boyunca anılan işletmeci şirket ile çalışma, danışmanlık veya hissedarlık şeklinde bir ilişki kuramaz. (2)(3)
(Değişik hüküm: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurul, Başkanın daveti veya üyelerden en az üçünün talebi üzerine toplanır. Kurul toplantılarını Kurul Başkanı, yokluğunda ikinci başkan yönetir. Toplantının gündemi Başkan tarafından belirlenir, gündeme yeni madde eklenebilmesi için bir üyenin öneride bulunması ve en az üç üyenin kabul etmesi gerekir. Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam beş toplantıya katılmayan Kurul üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum, Kurul kararı ile tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir. Kurul kararı, Kurul Başkanınca imzaya açıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tekemmül ettirilir. Toplantıya katıldığı halde Kurul kararlarını süresi içinde mazeretsiz olarak imzalamayan Kurul üyeleri Başkanın oyu doğrultusunda oy kullanmış sayılır.
––––––––––––––––
(1) Bu fıkrada yer alan “Telekomünikasyon sektörünü temsil eden” ibaresinden sonra gelmek üzere “iki” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkradaki “birer” ibaresi “ikişer”; “bir” ibaresi de “iki” olarak, 16/6/2004 tarihli ve 5189 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; yedinci fıkradaki “Kurul üyeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı; yayın, jüri üyeliği, komisyon üyeliği, ders ve konferans ile telif hakları hariç” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(3) 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “özellikle de herhangi bir telekomünikasyon şirketinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve PTT veya posta sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette” ibaresi eklenmiştir.

5686

Kurul en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Toplantıda bir konuda karar yeter sayısı sağlanamadığı durumlarda, izleyen toplantılarda aynı konuda oylarda eşitlik olması hâlinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır. Kurul kararı tutanakla tespit edilir. Kurulun kararları Kurumun idarî denetimi sırasında yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Kurul toplantıları gizlidir. İhtiyaç duyulması hâlinde görüşlerinden yararlanmak üzere uzman kişiler Kurul toplantılarına davet edilebilir. Kurul uygun gördüğü kararlarını internet ortamı başta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurur. Kurulun uygun gördüğü düzenleyici kararları tekemmül etmesinden itibaren ilişkili Bakanlığa ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir.Kurul üyelerinin bizzat kendisi veya 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin (3) numaralı bendinde yazılı derecelerde akrabalığı bulunan kişiler ile veya bu kişilerinhissedarı, yöneticisi veya üst düzey çalışanı olduğu herhangi bir telekominikasyon şirketi ile ilgili konularda yapılan oylamalarda ilgili Kurul üyesi oylamaya katılamaz. (1)
Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabidir; emeklilik yönünden, Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyelerine müsteşar yardımcısı, Kurum başkan yardımcılarına bakanlık genel müdürü, (…) (2) daire başkanlıkları ve bölge müdürlerine bakanlık genel müdür yardımcısı bilişim uzmanları, iletişim uzmanları, idarî uzmanlar ve teknik uzmanlara Başbakanlık uzmanları ek gösterge ve makam tazminatları uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler, makam temsil ve görev tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. Diğer unvanlardaki personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki eşdeğer kadrolara ait ek göstergeler uygulanır. Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleri ile olan ilişkileri kesilir. (Ek cümle: 5/11/2008-5809/67 md.) Bu hükümler, akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak üzere üniversite öğretim elemanı kadrolarından gelen Kurul Başkanı ve üyeleri ile personel hakkında da uygulanır. (Değişik hüküm: 5/11/2008-5809/67 md.) Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde önceki kurumlarına başvurmaları durumunda, atamaya yetkili makam tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde mükteseplerine uygun kadrolara atanırlar. Üyeliğin sona erdiği tarihten atama yapılıncaya kadar bunların almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla Kurumca ödemede bulunulmasına son verilir. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan ve üyeliğine atanıp yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Bu durumdakilere Kurum tarafından yapılacak ödemeler bir yılı geçemez ve bu süre içerisinde aylık ücret ile sosyal hak ve yardımlarda meydana gelebilecek artışlar yansıtılmaz. (2)
––––––––––––
(1) ve (2) numaralı dipnotlar için 5686-1 numaralı sayfaya bakınız.

5686-1

(1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesi “Kurul, Başkanın daveti veya üyelerden en az üçünün talebi üzerine toplanır. Kurul toplantılarını Kurul Başkanı, yokluğunda ikinci başkan yönetir. Toplantının gündemi Başkan tarafından belirlenir, gündeme yeni madde eklenebilmesi için bir üyenin öneride bulunması ve en az üç üyenin kabul etmesi gerekir. Geçerli mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam beş toplantıya katılmayan Kurul üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır. Bu durum, Kurul kararı ile tespit edilir ve ilişkili Bakana bildirilir. Kurul kararı, Kurul Başkanınca imzaya açıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tekemmül ettirilir. Toplantıya katıldığı halde Kurul kararlarını süresi içinde mazeretsiz olarak imzalamayan Kurul üyeleri Başkanın oyu doğrultusunda oy kullanmış sayılır. Kurul en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Toplantıda bir konuda karar yeter sayısı sağlanamadığı durumlarda, izleyen toplantılarda aynı konuda oylarda eşitlik olması hâlinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılarak karar alınır. Kurul kararı tutanakla tespit edilir. Kurulun kararları Kurumun idarî denetimi sırasında yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Kurul toplantıları gizlidir. İhtiyaç duyulması hâlinde görüşlerinden yararlanmak üzere uzman kişiler Kurul toplantılarına davet edilebilir. Kurul uygun gördüğü kararlarını internet ortamı başta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurur. Kurulun uygun gördüğü düzenleyici kararları tekemmül etmesinden itibaren ilişkili Bakanlığa ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir.” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesindeki “5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun uygulanmasında” ibaresi “Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabidir;” şeklinde değiştirilmiş, bu cümledeki “Kurum bünyesindeki müstakil” ibaresi madde metninden çıkartılmış, “bakanlık genel müdür yardımcısı” ibaresinden sonra “bilişim uzmanları, iletişim uzmanları, idarî uzmanlar ve teknik uzmanlara Başbakanlık uzmanları” ibaresi eklenmiş, bu fıkranın ikinci cümlesindeki “makam” ibaresinden sonra gelmek üzere “temsil ve görev” ibaresi eklenmiş, son cümlesi de “Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde önceki kurumlarına başvurmaları durumunda, atamaya yetkili makam tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde mükteseplerine uygun kadrolara atanırlar. Üyeliğin sona erdiği tarihten atama yapılıncaya kadar bunların almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Mükteseplerine uygun kadrolara atananlara, atama yapıldığı tarih itibarıyla Kurumca ödemede bulunulmasına son verilir. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan ve üyeliğine atanıp yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, görevlerinin sona erdiği tarihte almakta oldukları aylık ücret ile sosyal hak ve yardımların Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Bu durumdakilere Kurum tarafından yapılacak ödemeler bir yılı geçemez ve bu süre içerisinde aylık ücret ile sosyal hak ve yardımlarda meydana gelebilecek artışlar yansıtılmaz.” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

5686-2

(Ek fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin uyacakları meslekî ve etik ilkeler ile Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar Kurul tarafından düzenlenir.
(Ek fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurul bu Kanun ve diğer mevzuatta belirtilen görevler yanında aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:
a) Elektronik haberleşme sektörüyle ilgili uluslararası ilke ve uygulamaları da dikkate alarak ikincil düzenlemeleri yapmak ve kanunlarla Kuruma verilen görevlere ilişkin hususları görüşüp gereken kararları almak.
b) Kurum başkan yardımcılarını, I. hukuk müşavirini, daire başkanlarını ve bölge müdürlerini atamak.
c) Kurumun stratejik planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun hizmet birimlerini ve bunların görevlerini belirlemek.
ç) Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.
d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
(Ek fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.)Kurul sınırlarını ve gerekçesini belirlemek suretiyle görevlerinden bir kısmını Kurul Başkanına devretmeye yetkilidir.
(Ek fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurul toplantılarının gündemini, gün ve saatini belirlemek, toplantıları idare etmek, gündeme alınmayan başvurular hakkında gerekli işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin olarak Kurula bilgi vermek.
b) Kurul kararlarının gereğinin yerine getirilmesini teminen gerekli işlemleri yapmak ve uygulanmasını izlemek.
c) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula sunmak.
ç) Kurumun yıllık bütçesi ile malî tablolarını hazırlamak, kesin hesabı onaylamak.
d) Hizmet birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının en üst düzeyde organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamak.

5687

e) Yıllık çalışma planı ve faaliyet raporlarını hazırlamak, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine göre faaliyetlerin değerlendirilmesini yapmak.
f) Personelin performans ölçütleri hakkında değerlendirme yapmak.
g) Kurul tarafından atanması öngörülenler dışındaki Kurum personelini atamak.
ğ) Kurum başkanı adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek.
h) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek.
(Ek fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Başkan, Kurula ilişkin olmayan görev ve yetkilerinden bir bölümünü, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla alt kademelere devredebilir. Başkana danışmanlık hizmeti vermek üzere ihtiyaca göre sayıları toplam onbeşi geçmemek üzere başkanlık müşaviri görevlendirilebilir.
(Ek fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurum başkan yardımcıları, Başkan tarafından verilecek görevleri yapmak, kendilerine bağlı hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdür. Başkanın ve II. Başkanın bulunmadığı durumlarda kurum başkan yardımcılarından birisi Başkanlığa ilişkin görevlerinde Başkana vekâlet edebilir.
(Ek fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Kurumun toplam kadro sayısını geçmemek üzere; dolu kadrolarda terfi gereği derece değişikliği ile boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği Kurul kararı ile yapılır.

İKİNCİ KISIM
Telsiz Cihazları
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Madde 9 ilâ 12 – (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)

İKİNCİ BÖLÜM
Telsiz Verici, Verici – Alıcı Cihazları

Madde 13 ilâ 22 – (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Telsiz Alıcı Cihazları

Madde 23 ilâ 25 – (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)

ÜÇÜNCÜ KISIM
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar
(Ek : 2/7/2005-5392/2 md.)

Madde 25a ilâ 25d– (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)

5688/5688-2

DÖRDÜNCÜ KISIM (1)
Çeşitli Hükümler
Madde 26 ilâ 34 – (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)
Ek Madde 1 – (Ek: 9/4/1985 – 3178/1 md.; Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)
Ek Madde 2- (Ek: 16/6/2004-5189/10 md.)
Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren Telsiz İşletme Müdürlüğünce yürütülen deniz haberleşme ve seyir güvenliği hizmetleri, uydu üzerinden verilen deniz haberleşme hizmetleri hariç olmak üzere, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu hizmetlere ilişkin olarak Türk Telekomda bulunan tüm menkul, gayrimenkul, demirbaş, malvarlığı, uzaktan kontrol teçhizatı ve data kanalları, tüm ölçü aletleri, motorlu araçlar, telsiz sistemleri, sözleşme, hak, alacak ve borçlar, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan dava ve icra takipleri ile bu Müdürlük bünyesinde ve Antalya ve Samsun kontrol merkezlerindeki iş mevzuatına tâbi personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, yapılacak protokoller ile devredilir. Bu devre ilişkin bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kâğıtlar, katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerden istisnadır.
Devredilen personel, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ana statüsü ve mevzuatı çerçevesinde bu Genel Müdürlük tarafından belirlenecek pozisyonlarda istihdam edilir ve devredilen bu personelin tâbi olduğu sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkisi ve kıdem tazminatı uygulaması aynı usul ve esaslar dahilinde bu Genel Müdürlükte devam eder.
Devredilen personele, devredildiği tarihteki pozisyonlarına ait aylık ücret, ikramiye ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarı, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından bu personelin istihdam edileceği pozisyonda hak edeceği aylık ücretlerinin, varsa ikramiye dahil, her türlü ödemelerin, fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç olmak üzere, toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya kadar bu Genel Müdürlükçe ayrıca tazminat olarak ödenir.
(Mülga dördüncü fıkra: 5/11/2008-5809/66 md.)
Bu Kanunla Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilen hizmetlere ilişkin olarak diğer mevzuatta doğrudan ya da dolaylı olarak Türk Telekoma yapılan atıflar Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.
Ek Madde 3 – (Ek: 1/3/2006-5467/9 md.; Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)
Ek Madde 4 – (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.)
4502 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile Telekomünikasyon Kurumu için ihdas edilen anılan Kanuna ekli (2) sayılı listedeki kadrolar bütün ek ve değişiklikleriyle iptal edilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu hizmetlerinde kullanılmak üzere ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerdeki kadrolar ihdas edilmiştir. (1)
––––––––––––––
(1) Sözkonusu  kadrolarla ilgili olarak 10/11/2008 tarihli ve 27050 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.

5689

Geçici hükümler:
Geçici Madde 1 ilâ 5 – (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)
Geçici Madde 6- (Ek: 2/7/2005-5392/5 md.; Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)
Geçici Madde 7- (Ek: 2/7/2005-5392/5 md.; Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)
Geçici Madde 8- (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.)
Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebiyle Kurumda; Kurul Başkanı, üyeleri ve yönetici kadrolarında bulunanlar ile kadro veya görev unvanı değişmeyenler yeni kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bu şekilde atanan personele, atandıkları tarihteki eski kadrolarına ilişkin olarak almakta oldukları ödemelerin toplam net tutarı; atandıkları yeni kadrolarına ilişkin olarak yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti ve performansa dayalı ödül hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark atandıkları kadroda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın her ay tazminat olarak ödenir. İsteğe bağlı olarak, atandıkları kadro unvanında herhangi bir değişiklik olanlarla başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.
Kadro ve görev unvanı değişen veya kaldırılan personel bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski unvanlarına ait ödemeleri almaya devam ederler. Ataması yapılan personelin aylık ücretleri ile her türlü malî ve sosyal haklarında meydana gelen farklar hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.
Kurumda, telekomünikasyon uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına atanmış veya bu unvanları almış sayılanlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın durumlarına göre bilişim uzmanı veya bilişim uzman yardımcısı kadrolarına atanmış veya bu unvanı kazanmış sayılırlar. Önceki kadrolarında geçirdikleri süreler, yeni kadrolarında geçirilmiş sayılır. Diğer mevzuatta geçen telekomünikasyon uzman ve uzman yardımcısı ibareleri, bilişim uzman ve uzman yardımcısı olarak anlaşılır.
Kurumun hizmet birimleri ve teşkilatı, bu Kanuna uygun olarak düzenleninceye kadar, Kuruma verilen görevler, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.
4502 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca Telekomünikasyon Kurumunun faaliyete başladığının Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten önce, Telsiz Genel Müdürlüğünde genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube müdürü, başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında görev yapmaktayken, 15/8/2000 tarihinde Kurum kadrolarına atananlardan; bu maddenin yürürlük tarihinde Kurumda telekomünikasyon uzmanı unvanlı kadroların dışındaki kadrolarda görev yapanlar bu maddenin yürürlüğünden itibaren öğrenim alanına göre idarî veya teknik uzman kadrolarına atanırlar.
Geçici Madde 9- (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.)
Kurum personelinden dört yıllık fakülte mezunu olanlar, kamuda üç yıllık hizmet süresini tamamlamaları, Kurumca çıkarılacak yönetmelikte öngörülen şartları taşımaları ve buna ilave olarak hazırlayacakları tezin kabul edilmesi veya tezli yüksek lisans veya doktora yapmaları halinde bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl içinde öğrenim alanına göre teknik uzman veya idarî uzman kadrosuna atanabilirler.

5690/5692-2

2813 sayılı Kanuna 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen ekli (II) sayılı liste ve bu listeye 5651 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle ilave edilen kadrolar, anılan Kanun ekinden çıkarılarak 5651 sayılı Kanuna (I) sayılı liste olarak eklenmiştir.
Geçici Madde 10 – (Ek: 25/6/2009-5917/23 md.)
27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 29/1/2000 tarihi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihler arasında Kurum kadrolarında görev yapan Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli sosyal güvenlik yönünden 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükümlerine tabidir. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 10/11/2008 tarihleri arasında Kurum kadrolarında görev yapan Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personelinden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girenler, söz konusu geçici 4 üncü madde hükümleri dikkate alınarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 10/11/2008 tarihleri arasında Kurum kadrolarında görev yapan Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personelinden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunmayanlar ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır.
Birinci fıkra kapsamına girenlerin belirtilen tarihler arasındaki sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri, Kurul Başkanı için bakanlık müsteşarı, Kurul üyeleri için müsteşar yardımcısı, Kurum başkan yardımcıları için bakanlık genel müdürü, müstakil daire başkanları ve bölge müdürleri için bakanlık genel müdür yardımcısı kadro unvanları, diğer personel için ise genel hükümler çerçevesinde belirlenir.
Yürürlük:
Madde 35 – Bu Kanunun;
a) Teşkilatla ilgili hükümleri Kanunun yayımı tarihinde,
b) Amatör telsizcilikle ilgili hükümleri Kanunun yayımı tarihinden bir yıl sonra,
c) Diğer hükümleri Kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra,
Yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 36 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5693-5697

(I) SAYILI CETVEL
(Ek: 5/11/2008-5809/67 md.)
İHDAS EDİLEN KADROLARIN

KURUMU     : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
TEŞKİLATI   : MERKEZ

SINIFI    UNVANI    DERECESİ    ADEDİ
GİH     Kurul Başkanı         1    1
GİH     Kurul Üyesi     1    6
GİH    Telekomünikasyon İletişim Başkanı    1    1
GİH      Kurum Başkan Yardımcısı         1    4
GİH      Başkanlık Müşaviri    1    15
GİH    I. Hukuk Müşaviri    1    1
GİH    Daire Başkanı    1    13
GİH     Hukuk Müşaviri     1    2
GİH    Müdür     1    3
GİH    Savunma Uzmanı    1    1
GİH     Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri     1    1
GİH     Bilişim Başuzmanı     1    20
TH     İletişim Teknik Uzmanı    1    1
GİH     İletişim İdari Uzmanı    1    1
GİH     Hukuk Uzmanı    1    1
GİH    Uzman    1    46
GİH     Bilişim Uzmanı     1    20
GİH    İdari Uzman     1    4
TH    Teknik Uzman    1    4
SH     Daire Tabibi    1    1
TH    Mühendis    1    21
TH    Tekniker     1    4
AH    Avukat    1    1
GİH    Ayniyat Saymanı    1    1
SH    Hemşire     1    1
GİH    Bilişim Uzmanı    2    9
TH    Mühendis     2    8
TH     Tekniker      2    3
GİH     Çözümleyici    2    1
GİH     Uzman     2    1
GİH    Bilişim Uzmanı    3    4

5698

SINIFI    UNVANI    DERECESİ    ADEDİ
GİH    İdari Uzman    3    2
TH    Teknik Uzman    3    2
GİH    Uzman    3    1
TH    Mühendis    3    6
TH    Tekniker    3    1
TH    Teknisyen    3    11
GİH    Şef    3    26
GİH    Bilgisayar İşletmeni    3    4
GİH    Uzman    4    3
GİH    Bilişim Uzmanı    4    6
TH    Mühendis    4    4
TH    Teknisyen    4    2
GİH    Şef    4    6
AH    Avukat    4    4
GİH    Uzman    5    2
GİH    Bilişim Uzmanı    5    14
GİH    İdari Uzman    5    2
TH    Teknik Uzman    5    2
TH    Mühendis    5    4
TH    Teknisyen    5    3
GİH    Şef    5    1
AH    Avukat    5    1
GİH    Bilgisayar İşletmeni    5    3
GİH    Memur    5    39
GİH    Şoför    5    9
YH    Bekçi    5    2
GİH    Bilişim Uzmanı    6    3
TH    Teknisyen    6    1
GİH    Memur    6    4
GİH    Şoför    6    1
YH    Bekçi    6    1
GİH    Bilişim Uzman Yardımcısı    7    8
GİH    Memur    7    1
YH    Kaloriferci    7    1
GİH    Bilişim Uzman Yardımcısı    8    21
GİH    İdari Uzman Yardımcısı    8    8
TH    Teknik Uzman Yardımcısı    8    8
GİH    Şoför    8    1
GİH    Bilişim Uzman Yardımcısı    9    18
GİH    Memur    10    1
———
TOPLAM        437
(Ek: 9/5/2013-6475/31 md.)
KURUMU     : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
TEŞKİLATI     : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI    UNVANI    DERECESİ        ADEDİ
GİH         Kurul Üyesi         1         1
GİH         Daire Başkanı         1         1
GİH         Bilişim Uzmanı         5         8
GİH         Bilişim Uzman Yardımcısı         9        30
TOPLAM        40

5699

(II) SAYILI CETVEL
(Ek: 5/11/2008-5809/67 md.)

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

KURUMU     : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
TEŞKİLATI   : TAŞRA

SINIFI    UNVANI    DERECESİ    ADEDİ
GİH    Bölge Müdürü     1     8
GİH    Bölge Müdür Yardımcısı     1    12
GİH    Bilişim Uzmanı     1    9
TH    Teknik Uzman    1    5
GİH     Uzman    1    9
TH     Mühendis     1    8
TH     Tekniker    1    4
GİH    Bilişim Uzmanı    2    3
TH     Mühendis    2    6
GİH     Uzman     2    2
TH    Tekniker     2     3
GİH    Bilişim Uzmanı    3    6
TH     Teknik Uzman    3     5
TH     Mühendis     3    3
TH    Tekniker     3    1
TH     Teknisyen    3    12
GİH    Şef     3     8
GİH    Bilgisayar İşletmeni    3     6
GİH    Bilişim Uzmanı     4    1
TH    Mühendis     4     2
GİH    Uzman    4     1
TH    Teknisyen    4     7
GİH    Şef     4     1
GİH    Bilişim Uzmanı    5    16
AH     Avukat     5     3
TH    Mühendis    5    4
TH     Tekniker     5    1
GİH     Şef     5       1

5700/5700-8

SINIFI    UNVANI    DERECESİ    ADEDİ
GİH    Bilgisayar İşletmeni    5    1
GİH    Memur    5     7
GİH     Ambar Memuru    5    1
GİH    Şoför    5    3
GİH     Bilişim Uzmanı    6    8
TH    Teknisyen    6     1
GİH    Şoför      6    1
GİH    Şef    7    1
GİH    Şoför     7    2
GİH    Bilişim Uzman Yardımcısı    8    15
TH      Teknik Uzman Yardımcısı     8    5
GİH    Memur     8    1
GİH     Bilişim Uzman Yardımcısı    9      10
TOPLAM     203

5701

2813 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası
2813 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri
Yürürlüğe Giriş
Tarihi
3093    3 ve 4 üncü maddeler

Diğer maddeleri    15/12/1984
1/1/1985’den geçerli olarak 15/12/1984
3178    –    13/4/1985
3293    7 nci maddesi
Diğer hükümleri    1/1/1987
3/6/1986
KHK/336    —    5/8/1988
4063    —    1/1/1995
KHK/589    —    7/1/2000
4502    —    29/1/2000
5070    —    23/1/2004 tarihinden itibaren 6 ay sonra
5189    Madde 3, 5, 8, 9, 21 ve Ek Madde 2    2/7/2004
5218    Madde 6    21/7/2004
5369    Madde 7    25/6/2005
5392    Madde 3, Üçüncü Kısım , 32, 33, Geçici Madde 6 ve 7    13/7/2005
5398    İşlenemeyen Hüküm    21/7/2005
5467    Ek Madde 3    17/3/2006
5651    5 ve 2 sayılı Liste    23/5/2007

5702

Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası
2813 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri
Yürürlüğe Giriş
Tarihi
5809    2813 sayılı Kanunun 5 inci ve 8 inci maddeleri; ek 2 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları; 35 inci ve 36 ncı maddeleri dışındaki diğer hükümleri, Ek Madde 4, Geçici Madde 8, 9 ve Ekli (I) ve (II) sayılı cetveller

10/11/2008
5917    5, Geçici Madde 10    10/7/2009
6475    8, Ekli (I) sayılı cetvel    23/5/2013

Bir cevap yazın

*