Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28914

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından uygulanacak idari para cezaları ile diğer yaptırım ve tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Kanunun 135, 136, 137 ve 138 inci maddeleri ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurum düzenlemeleri de dahil olmak üzere, ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve ilgili mevzuata aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlara ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Kanunun 9 uncu, 60 ıncı ve 61 inci maddeleri, 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesi, 5070 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 5651 sayılı Kanunun 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
 2. b) Bir önceki takvim yılı: İhlalin vukû bulduğu tarihten bir önceki takvim yılını, ihlalin vukû bulduğu tarihin tam olarak tespit edilemediği veya ihlalin devam ettiği durumlarda idari para cezasının uygulanacağı yıldan bir önceki takvim yılını, ihlalin yıllara yaygın olması durumunda ihlalin sona erdiği takvim yılından bir önceki takvim yılını,
 3. c) Brüt satışlar: İşletmecinin faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosunda “60. Brüt Satışlar” hesabında kaydedilen tutarları,

ç) İdari yaptırım: İdari para cezaları ile diğer yaptırım ve tedbirleri,

 1. d) İlgili mevzuat: Kurumun görev alanına ilişkin kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı, eki kararlar, tebliğ, Kurul kararları, diğer düzenleyici işlemler, görev sözleşmeleri, imtiyaz sözleşmeleri ve diğer yetkilendirme belgelerini,
 2. e) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,
 3. f) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
 4. g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

ğ) Net satışlar: Brüt satışlardan, satış indirimlerinin düşülmesi sonucu kalan tutarı,

 1. h) Satış indirimleri: Net satış hâsılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimleri,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanım ve kısaltmalar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

İdari Para Cezaları

Yetkilendirmeye ilişkin ihlaller

MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:

 1. a) İşletmecinin;

1) İmtiyaz sözleşmesi kapsamında kurduğu elektronik haberleşme şebekesi ve tesislerini sözleşme süresinin sonuna kadar iyi, güncel ve çalışır durumda bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmemesi,

2) Acil durumlara ve/veya acil yardım çağrı hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

3) Yetkilendirmesi kapsamı dışına çıkarak hizmet vermesi veya şebeke ve altyapı kurması ve/veya işletmesi,

halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

 1. b) İşletmecinin;

1) Şebekesine ilişkin donanım ve yazılım gibi yatırımlarına yönelik olarak yetkilendirmesinde ve/veya ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere uymaması,

2) “All Risk” sigortası yaptırma konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

3) Kapsama alanına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.

 1. c) İşletmecinin;

1) Rehber ve bilinmeyen numaralar konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

2) Tüm çalışanlarının mevzuata uygun davranışta bulunması için gerekli olan önlemi almaması ve işin düzenli yürümesini sağlamaması,

3) Yetkilendirme devri, hisse devri veya birleşme veya devralmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında yetkilendirmeye ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Numaralandırmaya ilişkin ihlaller

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır.

 1. a) İşletmecinin numaralandırma düzenlemeleri çerçevesinde kendisine tahsis edilen numaralar dışında diğer numara kaynaklarından numara kullanması halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.
 2. b) İşletmecinin;

1) Ulusal numaralandırma planı kapsamında şebekelerinde gerekli düzenlemeleri yapmaması,

2) Ulusal numaralandırma planında veya kendisine tahsisli numaralarda yapılan değişikliklere ilişkin olarak 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi,

halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

 1. c) İşletmecinin;

1) Kendisine tahsis edilen veya kullanım izni verilen numaraları, Kurumun izni olmadan bir başkasına kullandırması veya devretmesi,

2) Hizmet türüne göre numara gruplarına yönelik ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uymaması,

3) Kendisine tahsis edilen numaraları, ulusal numaralandırma planında bulunan diğer numaralarla karışıklığa neden olacak şekilde kullanması,

4) CLI’a ilişkin ilgili mevzuat hükümleri ile belirlenmiş bulunan yükümlülüklerini ihlal etmesi,

halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının binde beşine (% 0,5) kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Kurum gerekli görmesi halinde; idarî para cezalarına ek olarak, Numaralandırma Yönetmeliğinde ve diğer ilgili mevzuatta yer alan tahsisli numaraların geri alınmasına ilişkin hükümleri de uygulayabilir.

(3) İşletmecinin birinci ve ikinci fıkralarda sayılan fiiller dışında numaralandırmaya ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Numara taşınabilirliğine ilişkin ihlaller

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:

 1. a) İşletmecinin;

1) Verici konumda iken, numara taşınması konusunda alıcı işletmeciden gelen talebi yerine getirmemesi ve/veya Kurum düzenlemelerine aykırı bir şekilde reddetmesi,

2) Abonenin numara taşıma talebi olmadan, aboneye ait kimlik bilgileri alınmadan veya eksik alınarak taşıma sürecinin başlatılması,

halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

 1. b) İşletmecinin;

1) Numaranın taşınacağı tarih ve saati numara taşınabilirliğine ilişkin Kurum düzenlemelerine uygun şekilde ilgili taraflara bildirmemesi,

2) Numara taşınabilirliğine yönelik tarife şeffaflığına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

3) Numara taşıma işlemi sırasında elde ettiği bilgileri, ilgili abonenin numara taşıma konusundaki talebini geri alması ya da ertelemesi amacıyla kullanması,

4) Abonenin numara taşıma iptal talebini numara taşınabilirliğine ilişkin Kurum düzenlemelerine uygun olarak yerine getirmemesi,

5) Numara taşınabilirliğinde uygulanacak ücretlere ilişkin Kurum düzenlemelerine uymaması,

6) Taşıma sürecinde numara taşınabilirliğine ilişkin Kurum düzenlemelerinde belirtilen sürelere uymaması,

7) Taşınmış bir numaranın iadesine ilişkin Kurum düzenlemelerine uymaması,

8) Taşınmış numaralara ilişkin çağrı yönlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi,

9) Alıcı konumda iken, kendisine tahsisli olmayan taşınmış bir numaraya ilişkin olarak devir işlemi gerçekleştirmesi,

halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının binde beşine (%0,5) kadar idari para cezası uygulanır.

(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında numara taşınabilirliğine ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Frekans kullanımına ilişkin ihlaller

MADDE 8 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:

 1. a) İşletmecinin kendisine tahsisli frekanslar dışında frekans kullanması halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.
 2. b) İşletmecinin;

1) Frekans değişikliği, iptali gibi konulara ilişkin olarak Kurum tarafından istenilen iş ve işlemleri süresi içinde yerine getirmemesi,

2) Tahsis edilmiş frekansları Kurumun izni olmaksızın bir başkasına kullandırması veya devretmesi,

3) Kendisine tahsis edilen frekansları tahsis amacına uygun olarak kullanmaması,

4) Enterferansı önlemeye ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi,

halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında frekans kullanımına ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Tahakkuka esas bildirimlere ilişkin ihlaller

MADDE 9 – (1) Tahakkuka esas bildirimlerin Kuruma süresi içinde ve eksiksiz olarak yapılmaması veya yanlış bildirimde bulunulması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Tahakkuka esas bildirimlerin yanıltıcı olması durumunda işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.

Erişim ve ara bağlantıya ilişkin ihlaller

MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde yükümlü işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:

 1. a) İşletmecinin;

1) Erişim sağlamaya ilişkin yükümlülüklerini,

2) Arabağlantı sağlamaya ilişkin yükümlülüklerini,

3) Ayrıştırma sağlamaya ilişkin yükümlülüklerini,

4) Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesine ilişkin yükümlülüklerini,

5) Ortak yerleşime ilişkin yükümlülüklerini,

6) Tesis paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini,

7) Taşıyıcı seçimine ilişkin yükümlülüklerini,

8) Uzlaştırma prosedürü kapsamında geçici ücret dâhil Kurum tarafından belirlenen hüküm, koşul ve ücretlere uymaması veya söz konusu hüküm, koşul ve ücretlerin uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerini,

9) Referans erişim tekliflerine ve şeffaflığa ilişkin yükümlülüklerini,

yerine getirmemesi veya haklı bir neden olmaksızın geciktirmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.

 1. b) İşletmecinin;

1) Kendisinden erişim veya arabağlantı hizmeti talep eden işletmecileri talep etmedikleri bir hizmeti almak zorunda bırakması,

2) İşletmeciler arasında ayrım gözetmeme yükümlülüğünü ihlal etmesi,

3) Erişim tarifelerini 8/9/2009 tarihli ve 27343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak uygulaması,

halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:

 1. a) İşletmecinin, erişim sağlanması kapsamındaki bilgilerin gizliliğine ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.
 2. b) İşletmecinin, erişim sözleşmelerinin Kuruma sunulması veya mevzuata aykırı hükümlerinin düzeltilmesi veya sözleşmelerin aleniyetine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının binde beşine (%0,5) kadar idari para cezası uygulanır.

(3) İşletmecinin birinci ve ikinci fıkralarda sayılan fiiller dışında erişim ve ara bağlantıya ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Son kullanıcı tarifelerine ilişkin ihlaller

MADDE 11 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:

 1. a) İşletmecinin;

1) Kurumun tarifeleri ve bu tarifelerin kapsam, süre ve koşullarını izleme ve inceleme sürecinde ve/veya sonucunda öngördüğü tarifenin veya tarifeye ilişkin genel hükümlerin düzeltilmesinin sağlanması, tarifenin uygulanmasının geçici olarak durdurulması veya tarifenin yürürlükten kaldırılması şeklindeki tedbirleri uygulamadığının tespit edilmesi,

2) Tarifelerin aşırı fiyatları içerecek şekilde uygulanması, rekabetin kısıtlanmasını hedefleyen fiyat indirimlerini ihtiva etmesi, haklı olmayan nedenlerle tüketiciler arasında ayrım yapılmasına yol açması ve bir hizmetin maliyetinin diğer bir hizmetin ücretiyle desteklenmesi suretiyle çapraz sübvansiyona neden olması gibi ihlallerinin tespit edilmesi,

halinde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

 1. b)  İşletmecinin;

1) İlgili mevzuat kapsamında tarifeleri bildirim usulüne tabi olan herhangi bir elektronik haberleşme hizmetini bildirim yapmadan sunduğunun veya uygulanan tarifede Kuruma bildirimde bulunmaksızın değişiklik yaptığının tespit edilmesi,

2) Tarifelerine yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen alt ve/veya üst sınıra uymadığının tespit edilmesi,

3) Tarifeleri maliyet esaslı yöntem veya tavan fiyat yöntemi çerçevesinde onaya tabi olan herhangi bir elektronik haberleşme hizmetini, onaylanmamış tarife ile sunduğunun tespit edilmesi,

4) Yetkilendirmesinde, görev veya imtiyaz sözleşmelerinde yer alan tarifelere ilişkin hükümlere uymaması,

halinde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.

 1. c) İşletmecinin;

1) İlgili mevzuat kapsamında tarifelerin kamuoyuna duyurulmasına dair yükümlülüklerine ve/veya buna ilişkin Kurumca belirlenen süreye riayet etmediğinin tespit edilmesi,

2) İlgili mevzuatta öngörülen zorunlu tarife teklifini Kuruma onay için sunmaması veya onaylandıktan sonra gerekçesiz bir şekilde yürürlüğe koymaması,

halinde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

(2) İşletmecinin, tarifelerinin kamuoyuna duyurulması veya uygulanması aşamasında tarifelerinin adında değişiklik yapmadan önce Kurumu bilgilendirmediğinin tespit edilmesi halinde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının binde beşine (%0,5) kadar idari para cezası uygulanır.

(3) İşletmecinin birinci ve ikinci fıkralarda sayılan fiiller dışında tarifelere ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Tüketici haklarına ilişkin ihlaller

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:

 1. a) İşletmecinin;

1) Tüketicilere yaptığı bilgilendirmelerin yanlış ya da yanıltıcı olması,

2) Doğru faturalama yapmaya ilişkin ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüğünü yerine getirmemesi,

3) Hizmetin kısıtlanması ve durdurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

4) Şeffaflığın sağlanması ve bilgilendirmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

5) Tarife/kampanyalar dâhilinde taahhüt ettiği edimleri yerine getirmemesi,

6) Tüketici şikâyetleri çözüm mekanizmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

7) Abonelik sözleşmelerinin kuruluşuna, uygulanmasına, feshine, değişikliğine, incelenmesi ve onayına yönelik yükümlülükler ile abonelik sözleşmelerine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi,

8) Abonelik sözleşmesi ve/veya aboneye ait kimliğini ispata yarar herhangi bir belgenin bulunmaması ve/veya muhafaza edilmesi gibi hususlardaki yükümlülüklerini ihlal etmesi,

9) Abonelik kayıtlarının eksik tutulması veya açık hatlara ilişkin ilgili mevzuata uymaması,

10) Tüketici mağduriyetinin giderilmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

11) Tarife değişikliklerini abonelere duyurma yükümlülüğünü yerine getirmemesi,

halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.

 1. b) İşletmecinin;

1) Fatura gönderme yükümlülüğü, faturalarda bulunması gereken hususlar ile ayrıntılı fatura sağlamaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

2) Engelli abonelere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

3) Tüketici haklarına ilişkin ilgili mevzuatta düzenlenen kapsamda işletmeci değişikliğiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

4) İnternetin güvenli kullanımına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

5) Katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesi,

halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

(2) İşletmecinin birinci fıkrada sayılan fiiller dışında tüketici haklarına ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ihlaller

MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır:

 1. a) İşletmecinin;

1) Kişisel verilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini ve kişisel verilerin tutulduğu sistemlerin ve kişisel verilere erişim sağlamak için kullanılan uygulamaların güvenliğini sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi,

2) İlgili mevzuat gereği abonelere/kullanıcılara ait işlenen ve saklanan trafik verilerinin öngörülen sürede tutma veya silme yükümlülüğünü yerine getirmemesi,

3) Trafik verisinin ve konum verisinin işlenmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

4) Asgari istem dışı, yetki dışı ya da yasa dışı olarak; kişisel verilerin tahrip edilmesi, kaybolması, değiştirilmesi, depolanması veya başka bir ortama kaydedilmesi, işlenmesi, ifşa edilmesi ve söz konusu verilere erişilmesine karşı kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

5) Kişisel verilere ve ilişkili diğer sistemlere sağlanan tüm erişimlere ve erişim yetkisi olan personelin yaptığı işlemlere dair detaylı işlem kayıtlarını ilgili mevzuatta belirlenen süre boyunca tutma yükümlülüğünü yerine getirmemesi,

6) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğine ilişkin ilgili mevzuatta düzenlenen diğer yükümlülükleri ihlal etmesi,

halinde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Milli güvenlik, kamu düzeni ve gizliliğin ihlali

MADDE 14 – (1) İşletmecinin, haberleşmenin gizliliğine, milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışta bulunması, işletmeci ve çalışanların yasaların öngördüğü istisnalar dışında haberleşmeyi engellemesi, gizliliğini ihlal etmesi, başkalarına bildirmesi ve açıklaması, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgilerin Kanunla yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara verilmesi ve elde edilmesinin engellenmesi hallerinde, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Milli güvenlik ve kamu düzeni ihlali oluşması halinde ayrıca 31 ve 32 nci maddeler de uygulanır. 31 ve 32 nci maddeler gereğince yaptırım uygulanması, idari para cezası uygulamasını engellemez.

(3) İşletmecinin elektronik haberleşme alt yapısına mahkeme kararı veya ilgili mevzuat uyarınca Kurum, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya diğer yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmadıkça, elektronik haberleşmenin aksamasına neden olacak biçimde müdahalelerde bulunması halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Hizmet kalitesine ilişkin yükümlülüklerin ihlali

MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır:

 1. a) İşletmecinin ilgili mevzuat çerçevesinde vereceği hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini mücbir sebep halleri veya Kurul tarafından kabul edilen haklı nedenler olmaksızın ilgili mevzuattaki koşullara uygun bir şekilde, kesintisiz olarak yerine getirmemesi.
 2. b) İşletmecinin uluslararası standartlara ve/veya hizmet kalitesine ilişkin ilgili mevzuata uymaması, ilgili mevzuat ile diğer yükümlülükleri ihlal etmesi.

Rekabet ihlalleri

MADDE 16 – (1) Rekabetin tesisi, korunması, rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik ilgili mevzuatın ihlal edilmesi veya rekabete aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Kısa mesaj hizmetlerinde Türkçe karakter kullanımına ilişkin ihlal

MADDE 17 – (1) İşletmecinin kısa mesaj hizmetlerinde Türkçe karakter kullanımına dair mevzuata uymaması durumunda işletmeciye, bir önceki takvim yılındaki net satışlarının binde beşine (% 0,5) kadar idari para cezası uygulanır.

Anten tesislerinin tasarımı, kurulması ve paylaşımına ilişkin ihlal

MADDE 18 – (1) Hücresel sistem anten tesislerinin tasarımı, kurulması ve paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır ve yükümlülüğünü yerine getirmesi için otuz iş gününe kadar süre verilir.

(2) İşletmecinin verilen süreye rağmen yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda söz konusu anten tesisinin faaliyetleri yükümlülük yerine getirilene kadar durdurulabilir.

Elektronik haberleşme güvenliği ihlali

MADDE 19 – (1) İşletmecinin, şebeke güvenliği de dahil olmak üzere elektronik haberleşme güvenliğine ilişkin mevzuata uymaması halinde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Arayüz teknik özelliklerinin yayımlanmasına ilişkin ihlal

MADDE 20 – (1) İşletmecinin, arayüz teknik özelliklerinin yayımlanmasına ilişkin mevzuata uymaması halinde işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Kayıtlı elektronik posta hizmetine ilişkin ihlaller

MADDE 21 – (1) Kayıtlı elektronik posta sisteminin idarî, teknik ve hukukî gereklilikleri ile işleyişinde güvenli ürün ve sistemleri kullanmaması, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmemesi, hizmetlerini belirlenen kalitede sunulabilmesini teminen gerekli idarî ve teknik imkân ve kabiliyetlere sahip olmaması, bu sistemlerde kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin belirlenen kurallara aykırı davranması veya Kurum tarafından ilgili mevzuat ile belirlenen diğer yükümlülüklere uymaması, kayıtlı elektronik posta sisteminin işleyişinin tüm aşamalarında kayıt altına alınması gerekli olan verileri gerektiği şekilde kaydetmemesi hallerinde kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

İnternet alan adlarına ilişkin ihlaller

MADDE 22 – (1) Kayıt kuruluşunun veya uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcısının internet alan adlarına ilişkin mevzuata uymaması halinde kayıt kuruluşuna veya uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır.

Bilgi ve/veya belgelerin süresinde verilmemesi

MADDE 23 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin Kuruma süresi içinde verilmemesi halinde 44 üncü maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak işletmeci uyarılır veya işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzbinde üçü (%0,003) oranında idari para cezası uygulanır.

(2) Söz konusu bilgi ve/veya belgenin tekrar istenmesine rağmen süresi içinde verilmemesi halinde 44 üncü maddedeki ölçütler dikkate alınarak, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzbinde üçünün (%0,003) iki katından az olmamak üzere yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Yanlış bilgi ve/veya belge verilmesi

MADDE 24 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin yanlış olması halinde 44 üncü maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak işletmeci uyarılır veya işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzbinde ikisi (%0,002) oranında idari para cezası uygulanır.

(2) Yanlış olan bilgi ve/veya belgelerin tekrar istenmesine rağmen tamamlanmaması halinde 44 üncü maddedeki ölçütler dikkate alınarak, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzbinde ikisinin (%0,002) iki katından az olmamak üzere yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Eksik bilgi ve/veya belge verilmesi

MADDE 25 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin eksik olması durumunda, 44 üncü maddede yer alan ölçütler dikkate alınarak işletmeci uyarılır veya işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzbinde ikisi (%0,002) oranında idari para cezası uygulanır.

(2) Eksik olan bilgi ve/veya belgelerin tekrar istenmesine rağmen tamamlanmaması halinde 44 üncü maddedeki ölçütler dikkate alınarak, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzbinde ikisinin (%0,002) iki katından az olmamak üzere yüzde birine (%1) kadar idari para cezası uygulanır.

Yanıltıcı bilgi ve/veya belge verilmesi

MADDE 26 – (1) Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat kapsamında verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin yanıltıcı olması halinde işletmeciye bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.

Denetime ilişkin ihlaller

MADDE 27 – (1) Denetime ilişkin mevzuat kapsamında getirilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde İşletmeciye bir önceki takvim yılına ait net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar idari para cezası uygulanır. Ayrıca, bu kişilerin kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı, ölçüm yetki belgesine sahip kuruluş, denetim yapma yetki belgesine sahip şirket veya deneme iznine sahip kuruluş olması durumunda Kurum tarafından kendilerine verilen yetki, ruhsat gibi her türlü izin iptal edilebilir.

Teknik uyumluluk

MADDE 28 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde işletmeciye cihaz başına on bin Türk Lirasından yirmi bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır:

 1. a) Kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesi.
 2. b) Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde kayıtlı iken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazları sadece eşleştirme yapılan abone numaraları ile kullanılmak üzere kullanıma açılmasına ilişkin yükümlülüğe uyulmaması.

(2) İşletmeci tarafından birinci fıkrada belirtilen yasal olmayan cihazların haberleşme şebekelerine bağlanılmalarını önlemek üzere Mobil Cihaz Kayıt Tabanı sistemlerini Kurumdaki Mobil Cihaz Kayıt Sistemi ile uyumlu olarak çalışır hâle getirme, bununla ilgili teknik alt yapı ve sisteminin güvenliği ve güvenilirliğini sağlama ve aksamaksızın işletme yükümlülüklerinin ihlali halinde işletmeciye on milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

Kamu güvenlik ve istihbarat kurumları

MADDE 29 – (Değişik:RG:30/12/2014-29221) (1) (2)

(1) Kamu güvenlik ve istihbarat kurumları ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının, özel yasaları ile kendilerine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmelerine imkan sağlayacak tedbirleri almaya yönelik olarak; ilgili mevzuat uyarınca teknik altyapıyı, Kurum tarafından belirlenecek süre ve şartlar içerisinde ve tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere kurmasına ve bu alandaki güncellemeleri Kurum tarafından verilen süre içerisinde yapmasına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesi durumları ağır kusur sayılarak işletmecinin ilgili yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.

(2) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca bir işletmecinin teknik altyapıyı kurmadığına veya süresinde gerekli güncellemeleri yapmadığına ilişkin bildiriminin yapılmasına rağmen, bu işletmeciye erişim hizmeti veren işletmecinin verdiği hizmete derhal son vermemesi halinde ihlalin niteliğine göre işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (% 3) kadar idari para cezası verilebilir veya işletmecinin ilgili yetkilendirmesi fesh/iptal edilebilir.

İletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin ihlaller

MADDE 30 – (1) (Değişik:RG-30/12/2014-29221) İşletmecinin, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına verilmiş olan görevlerin yerine getirilmesine imkân sağlayacak kanun ve diğer düzenlemelerle getirilen yükümlülüklere uymaması halinde ihlalin niteliğine göre işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (% 3) kadar idari para cezası verilebilir veya işletmecinin ilgili yetkilendirmesi fesh/iptal edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Yaptırım ve Tedbirler

Millî güvenliğe aykırılık

MADDE 31 – (1) Milli güvenliğe aykırı işletmecilik yapıldığının yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde bu durum ağır kusur sayılarak işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.

(2) Milli güvenliğe aykırı davranışın işletmecinin çalışanlarından kaynaklandığının yine yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde işletmeciye ihlalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda uyarıda bulunulur. Uyarıya rağmen aykırı davranışın sürdürüldüğünün yetkili makamlarca tespiti halinde bu durum yine ağır kusur sayılarak işletmecinin faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına karar verilir veya işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.

(3) Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 14 üncü madde hükümleri saklıdır.

(4) Bu madde gereği yapılacak fesihlerde, 5809 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca Bakanlık görüşü alınması gereken durumlarda Bakanlık görüşü alınır.

Kamu düzeninin ihlali

MADDE 32 – (1) İşletmeci ve çalışanları, haberleşmenin engellenmemesi veya haberleşmenin gizliliğine veya içeriğine dokunulmaması gibi anayasal temel hak ve hürriyetlere ve kamu düzenine ilişkin ilkelere aykırı davranışta bulunamaz. İşletmeci bu kapsamda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Kamu düzenine aykırı fiillerde aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

 1. a) İşletmeci veya çalışanları tarafından bu maddede belirtilen yükümlülüklerin ihlalinin tespiti halinde işletmeciye ihlalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususu yazılı olarak bildirilir. Kurul tarafından ihlalin ağır kusur teşkil ettiğine karar verilmesi halinde işletmecinin faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına veya işletmecinin yetkilendirmesinin fesh/iptaline karar verilir.
 2. b) (a) bendindeki ihlalin işletmeci ve çalışanları tarafından resmi görevleri dolayısıyla kamu görevlilerine karşı işlenmiş olduğunun mahkemelerce tespiti halinde işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.
 3. c) İşletmeci tarafından kamu düzeninin ihlal edildiğinin Kurum ya da yetkili makamlarca tespiti halinde, işletmeciye derhal ihlalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususu yazılı olarak bildirilir. Kurul tarafından ihlalin ağır kusur teşkil ettiğine karar verilmesi halinde işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.

(2) Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 14 üncü madde hükümleri saklıdır.

(3) Bu madde gereği yapılacak fesihlerde, 5809 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca Bakanlık görüşü alınması gereken durumlarda Bakanlık görüşü alınır.

Kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi

MADDE 33 – (1) İlgili mevzuat gereği kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi halinde idari para cezasına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, işletmeci önce kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için uyarılır. İhlalin devamı ve kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesinin ilgili mevzuat çerçevesinde ağır kusur oluşturduğunun Kurul tarafından tespiti halinde işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir. Bu madde gereği yapılacak fesihlerde, 5809 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca Bakanlık görüşü alınması gereken durumlarda Bakanlık görüşü alınır.

Savaş, seferberlik ve olağanüstü hal

MADDE 34 – (1) Kurum, savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için yetkili makamlarca talep edilmesi halinde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilir ve doğrudan doğruya şebekeyi işletebilir, millî güvenlik ve kamu düzeni gerekleri nedeniyle işletmeciye tahsis edilen kaynakların bir kısmını geri alabilir. Bu durumda geçecek süre, yetkilendirme süresine eklenir ve bu dönemde elde edilen gelir işletmeciye ait olur.

(2) Söz konusu hallerde Kurumca bu hususlara ilişkin olarak yapılmış bulunan düzenleme ve alınmış olan kararlara işletmeci tarafından uyulmaması ağır kusur sayılarak işletmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.

(3) İkinci fıkra gereği yapılacak fesihlerde, 5809 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca Bakanlık görüşü alınması gereken durumlarda Bakanlık görüşü alınır.

Yeniden yetkilendirilmeme

MADDE 35 – (1) (Değişik:RG-30/12/2014-29221) Teknik altyapının kurulması ve iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin ihlaller, milli güvenlik, kamu düzeninin ihlali, haberleşmenin engellenmesi ve gizliliğine dokunulması, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi sebepleri ile yetkilendirmesi fesh/iptal edilen şirketler ile söz konusu şirket hisselerinden en az yüzde beşine (%5) sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından kurulmuş şirketler yeniden yetkilendirilmez.

(2) Kuruma borcu bulunması, hazine payını ödememesi sebepleri ile yetkilendirmesi fesh/iptal edilen şirketler ile söz konusu şirket hisselerinin en az yüzde onuna (%10) sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından kurulmuş şirketler fesh/iptal edilen yetkilendirme konusunda yeniden yetkilendirilmez.

(3) Kuruma borcu bulunan, hazine payını ödemeyen şirketler bu bedelleri ödemeleri halinde, yeniden yetkilendirilmelerine engel başkaca bir sebep yoksa yeniden yetkilendirilebilirler.

Elektronik haberleşme tesislerine ilişkin yükümlülüklerin ihlali

MADDE 36 – (1) Elektronik haberleşme tesislerine ilişkin ilgili mevzuatın ihlali halinde sabit elektronik haberleşme cihazının faaliyeti uygun şartlar sağlanıncaya kadar Kurum tarafından durdurulur.

(2) Kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde elektronik haberleşme tesisleri ile ilgili bildirimlerin yapılmaması veya güvenlik sertifikası alınmadan kurulması veya montajına başlanması veya izinsiz revizyon yapılması veya Kurum ya da Kurum tarafından yetki verilen kuruluşlarca yapılacak ölçümler sonucu Kurum tarafından belirlenen elektromanyetik alan şiddeti limit değere uygun bulunmaması veya konuya ilişkin diğer düzenleme hükümlerinin ihlali hallerinde, bunların sahibine her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere ruhsatname ücretinin elli katı idarî para cezası uygulanır.

(3) Tekrar istenmesine rağmen Kurum tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge ile ilgili mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi veya belgelerin süresi içerisinde tam ve eksiksiz olarak verilmemesi durumunda, Ölçüm Yetki Belgeli Kuruluşun Ölçüm Yetki Belgesi iptal edilir. Ölçüm Yetki Belgeli Kuruluşun yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesi halinde Ölçüm Yetki Belgesi doğrudan iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

İşletmecinin faaliyete yeni başlamış olması

MADDE 37 – (1) Kurum tarafından bu Yönetmelik kapsamında idari yaptırım uygulanması öngörülen işletmecinin faaliyete yeni başlamış olması halinde, 44 üncü madde hükümleri dikkate alınarak bin Türk Lirasından bir milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ilgili mevzuatta belirtilen diğer idari yaptırımlar saklıdır.

Somut tedbirlerin uygulanması

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeliğe göre belirtilen ihlallerin tespiti halinde, bu Yönetmelikte belirtilen yaptırımların yanı sıra, ihlalin niteliğine göre Kurul tarafından somut tedbirlerin uygulanmasına karar verilebilir.

Ödeme ve kesinleşme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmeliğe göre verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kurum hesaplarına ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen idarî para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

(2) Tahsil olan idarî para cezalarının tamamı Kurum hesaplarına aktarılır.

(3) İdari para cezasının tebliğini müteakip otuz gün içerisinde defaten ödenmesi halinde idari para cezasının ¼’ü oranında indirim yapılır.

(4) Kuruma idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde para cezasının biri peşin olmak üzere dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabilir. Kişinin borcunu taksitlendirme isteğinde bulunması halinde, idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve devam eden aylarda dört eşit taksit halinde ödenmesine Kurul başkanı tarafından karar verilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

(5) Kurum tarafından uygulanan idari para cezalarının tahsilinde kesinleşme şartı aranmaz.

(6) 6183 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde uygulanan idari para cezalarının tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin Kurum tarafından terkinine karar verilebilir.

İdari para cezalarının arttırılması

MADDE 40 – (1) 5070 sayılı Kanun, 4703 sayılı Kanun, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Kurum tarafından uygulanacak idari para cezaları 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirlenen esaslar çerçevesinde arttırılarak uygulanır.

İçtima

MADDE 41 – (1) Bir fiil ile birden fazla yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde bu ihlaller için sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu ihlaller ile ilgili olarak ilgili mevzuatta idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her biri de ayrıca uygulanır.

(2) Aynı ihlalin birden fazla işlenmesi halinde her bir ihlale ilişkin olarak ayrı ayrı idari para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen ihlallerde idari yaptırım kararı verilinceye kadar bu ihlaller tek fiil sayılır.

İdari yaptırımların uygulanması

MADDE 42 – (1) İşletmecinin ihlal sonucunda elde ettiği gelir veya sebep olduğu zarar bu Yönetmelikte o ihlal için belirlenen üst sınırdan daha yüksek ise 44 üncü madde hükümleri gözetilerek uygulanacak idari para cezası işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar arttırılabilir.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan idari yaptırımların uygulanması ilgili mevzuatta düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesini engellemez.

Tekerrür

MADDE 43 – (1) İdari para cezası uygulanmış bir işletmeci tarafından, üç yıl içinde aynı yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda söz konusu ihlal için, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeler saklı kalmak kaydıyla, uygulanacak idari para cezası işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde üçüne (%3) kadar arttırılabilir.

(2) (Ek:RG-30/12/2014-29221) 30 uncu madde kapsamında idari para cezası uygulanmış bir işletmecinin üç yıl içinde aynı yükümlülüğü ihlal etmesi durumunda yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.

Yaptırım ölçütleri

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikteki cezaların belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak aşağıda sayılan unsurlar göz önünde bulundurulur.

 1. a) Zararın varlığı,
 2. b) Haksız ekonomik kazancın varlığı,
 3. c) Tekerrürün varlığı,

ç) Aynı madde ihlaline ilişkin olarak işletmeciye son beş yılda uygulanan idari yaptırımlar,

 1. d) İyi niyetin varlığı.

Yetki

MADDE 45 – (1) 5651 sayılı Kanun kapsamında uygulanacak idari yaptırımları uygulamaya Telekomünikasyon İletişim Başkanı, 18 inci ve 36 ncı maddede belirtilen idari yaptırımları uygulamaya Kurum Bölge Müdürlükleri, denetim kapsamında talep edilen bilgi ve/veya belgelerle ilgili ortaya çıkan ihlaller hariç olmak üzere 23 üncü maddenin birinci fıkrası, 24 üncü maddenin birinci fıkrası ile 25 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan idari yaptırımları uygulamaya Kurul Başkanı, diğer idari para cezalarını ve yaptırımları uygulamaya ise Kurul yetkilidir.

(2) Kurul bu yetkisinin bir bölümünü çerçevesini belirleyerek Kuruma devredebilir.

Uyarı

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında meydana gelen ihlaller için, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde yer alan hususlar dikkate alınmak ve 23 üncü, 24 üncü, 25 inci, 31 inci ve 33 üncü maddeler saklı kalmak kaydıyla idari yaptırım uygulanmadan önce, bu Yönetmeliğin aynı maddesi kapsamında olmak üzere işletmeci Kurul tarafından bir defaya mahsus uyarılabilir.

(2) Uyarı yapılırken tekerrür süresi dikkate alınır. Tekerrüre esas sürenin dolması halinde aynı madde kapsamında tekrar uyarıda bulunulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) İlgili mevzuat ihlallerine ilişkin bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kurul tarafından, bu Yönetmelikte yer alan genel hükümler çerçevesinde idari yaptırım kararları alınır.

Atıflar

MADDE 48 – (1) İlgili mevzuatta 49 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar, Erişim ve Ara bağlantı Yönetmeliğinin Müeyyideler başlıklı 21 inci maddesine yapılan atıflar, 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarife Yönetmeliğinin Müeyyideler başlıklı 16 ncı maddesine yapılan atıflar ve 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin İdarî yaptırımlar başlıklı 23 üncü maddesine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 5/9/2004 tarihli ve 25574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

——–

(1)  Bu değişiklik yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer.

    (2)  31/12/2014 tarihli ve 29222 4.mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile  bu maddenin birinci fıkrası 30/12/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, ikinci fıkrası ise 28/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/2/2014 28914
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 30/12/2014 29221
2.  31/12/2014 29222 (4.mükerrer)