Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Personelinin Mesleki ve Etik İlkeleri

Resmi Gazete Tarihi: 02.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26422

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ İLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU PERSONELİNİN UYACAKLARI MESLEKÎ VE ETİK İLKELERE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personelinin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevlerini, anılan Kanunda gösterilen yetkiler çerçevesinde, herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan yapabilmelerini, kamuoyunda ve mali piyasalarda Kurumun görevlerini tam bir tarafsızlık içinde yerine getirdiği konusunda güven oluşturulmasını ve bu güvenin sürdürülmesini sağlamak üzere uyacakları meslekî ve etik ilkeleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 87 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Başkan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Kurumu Başkanını,
 2. b) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
 3. c) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

ç) Kurul üyeleri: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı ve  üyelerini,

 1. d) Kuruluşlar: Kurumun gözetim ve denetimine tabi olan kuruluşlar ile bunların % 10’undan daha fazla pay sahibi olduğu iştiraklerini,
 2. e) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
 3. f) Kurum personeli: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesinde, Kanunun 92 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları çerçevesinde kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilen personel ile diğer personeli ve anılan maddenin beşinci fıkrası uyarınca istihdam edilen uzman personeli,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Meslekî ve Etik İlkeler

Kuruluşların hizmetlerinden yararlanmaya ilişkin ilkeler

MADDE 4 – (1) Kurul üyeleri ile Kurum personeli ve bunların eş ve velayetleri altındaki çocukları, kuruluşlarda, kamuoyuna ilan edilenden daha avantajlı koşullarda mevduat veya katılma hesabı veya özel cari hesap açtıramaz ve bu tür hesapların başkaları adına avantajlı koşullarda açılmasına aracılık edemez.

(2) Kurul üyeleri ile Kurum personeli ve bunların eş ve velayetleri altındaki çocukları, makul ve mutad vade ve koşullarda kullandırılan krediler hariç olmak üzere, kuruluşlardan kredi kullanamaz ve kuruluşlarda çalışanlardan borç alamaz, bunları kefil gösteremez.

(3) Kurul üyeleri ile Kurum personeli ve bunların eş ve velayetleri altındaki çocukları, makul ve mutad vade ve koşullarda kullandırılan  konut, tüketici ve benzeri krediler ile kredi kartı kullanımı yoluyla verilen krediler hariç olmak üzere, kuruluşlarca kullandırılan kredilere kefil olamaz, garanti veremez.

(4) Kurul üyeleri ile Kurum personeli ve bunların eş ve velayetleri altındaki çocukları, kuruluşların elden çıkardıkları arsa, arazi, konut, araç, mobilya gibi menkul ve gayrimenkulleri edinemez ve başkaları tarafından alınmasına aracılık edemez.

(5) Kurul üyeleri ile Kurum personeli ve bunların eş ve velayetleri altındaki çocukları, yatırım fonları aracılığıyla edinilenler hariç kuruluşların hisse senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olamaz. Miras, hisse bölünmesi, birleşme gibi irade dışı değişmeler sebebiyle bir aykırılık oluşması halinde bu durumun yedi gün içerisinde Kuruma bildirilmesi ve bunların en geç altı ay içerisinde elden çıkarılması zorunludur.

Gözetim ve denetimle ilgili ilkeler

MADDE 5 – (1) Kurul üyeleri ile Kurum personeli, kendisinin ve Kanunun 3 üncü maddesindeki yöneticiler tanımı içerisinde sayılan eşi, üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil sıhrî hısımlarının görev aldığı bankalarda gözetim ve denetim çalışmalarında yer alamaz ve bunlarla ilgili olarak alınacak kararlara katılamaz ve görüş bildiremez.

(2) Kurum personeli, yerinde denetim sırasında mutad mekan ve bu mekanda bulunan demirbaşlar dışında, kuruluşların olanaklarından yararlanamaz. Yararlanma ihtiyacı, halin icabından dolayı kaçınılmaz ise, hizmet bedelinin Kurum tarafından ödenmesi esastır.

Bilgi verme ve sır saklamaya ilişkin ilkeler

MADDE 6 – (1) Kurul üyeleri ile Kurum personeli;

 1. a) Görevleri dolayısıyla elde ettikleri ve kuruluşun durumunu etkileyebilen, tüm bilgi ve belgeleri, Kuruma iletmek zorundadır.
 2. b) Görevleri dolayısıyla elde ettikleri kamuya açık olmayan bilgileri, yetkili olmayan kişi ve kuruluşlara şahsi yorum, tavsiye veya başka suretlerle aktaramaz.
 3. c) Görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırlar ile ilgililere ve üçüncü kişilere ilişkin gizli kalması gereken bilgileri kanunen açıkça yetkili kılınan merciler dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamaz; kendilerinin veya başkalarının yararına veya üçüncü kişilerin zararına kullanamaz. Bu yükümlülük, Kurul üyeleri ile Kurum personelinin Kuruldan veya Kurumdan ayrılmaları halinde de devam eder.

ç) Başkan tarafından yetkilendirilmeksizin, Kurum personeli çalışmaları ve görevleri ile ilgili olarak, 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen basın araçları ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarına açıklamalarda bulunamaz. Kurum personelinin tekzip hakları saklıdır.

Kurum dışı çalışmalara ilişkin ilkeler

MADDE 7 – (1) Kurul üyeleri ile Kurum personeli;

 1. a) Asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı yayın, ders ve konferans ile telif hakları hariç Kurumdaki resmî görevlerinin yürütülmesi dışında kalan resmî veya özel hiçbir görev alamaz.
 2. b) Serbest meslek faaliyetinde bulunamaz.
 3. c) Hakemlik ve bilirkişilik yapamaz. Mahkemelerce ve/veya ilgili savcılıklarca bilirkişi olarak görevlendirilmeleri halinde çekilmek zorundadır.

ç) Yiyecek, giyecek, kitap, oyuncak gibi yoksul veya felaketzedelerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan yardım faaliyetleri dışında, görevlerinden yararlanmak suretiyle kaynak yaratmayı amaçlayan sosyal işlere ve hayır işlerine yönelik faaliyetlerde bulunamaz.

 1. d) Fikri hak oluşturan eserlerini kuruluşlarda bastıramaz ve bu kuruluşlara satışına aracılık edemez.
 2. e) Kuruluşlarca veya bunların çalışanları tarafından her ne amaçla olursa olsun kurulmuş veya kurulacak kooperatiflere üye olamaz.
 3. f) Ticaretle uğraşamaz.

Kişisel bilgi birikiminin kullanımına ilişkin ilkeler

MADDE 8 – (1) Kurum personelinin, haftalık üç saati geçmemek kaydıyla eğitmen olarak görevlendirilmeleri, akademik çalışmalarda hakemlik yapmaları, Kurumu ilgilendiren konularda seminer ve toplantılarda konuşma yapabilme veya tebliğ vermeleri ile benzeri eğitici faaliyetlerde bulunmaları Başkanın iznine tabidir.

(2) Kurum personelinin bilimsel nitelikli süreli ve süresiz yayınlar dışında meslekî konularda yazı yazmaları Başkanın iznine tabidir. Kurum personeli bağlı bulunduğu amirine yazılı olarak bilgi vermek kaydıyla, meslekî konular da dahil olmak üzere bilimsel amaçlı yayın yapabilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında izin alınmış ve bilgi verilmiş olması, ilgililerin bu faaliyetlerde sundukları görüş ve bilgilere ilişkin sırların saklanması ve diğer tüm yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(4) Kurum personeli, kuruluşlar tarafından düzenlenen birinci fıkra kapsamındaki faaliyetler karşılığında bir ücret kabul edemez. Ancak, Kurum personeli, kuruluşlar dışındaki kurum ve kuruluşların organize ettiği etkinliklerde eğitmen olarak görev almaları, akademik çalışmalarda hakemlik yapmaları, Kurumu ilgilendiren konularda seminer ve toplantılarda konuşma yapma veya tebliğ vermeleri karşılığında ilgili kurum veya kuruluş tarafından bir ücret ödenmesi öngörülmüş ise, bu ücreti Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirmek suretiyle kabul edebilir. Ayrıca, Kurum personeli ikinci fıkrada belirtildiği şekilde yazı yazmaları ve yaptıkları yayınlar karşılığında öngörülen ücretleri de Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirmek suretiyle kabul edebilir.

(5) Seminer ve toplantılara iştirak edenlerin, ulaşım, taşıma, konaklama ve benzeri hizmetlerinin Kurum tarafından karşılanması esastır. Ancak, seminer veya toplantıları düzenleyen kurum ve kuruluşların, bu hizmetlerin karşılanması amacıyla tüm katılımcılara eşit şartlarda sağladığı imkanlardan Kurum personeli de yararlanabilir.

(6) Kurum personelinden, Kurumdan ayrılmak isteyenler, iş ararken herhangi bir avantaj sağlamak için Kurumdan elde ettikleri bilgileri kullanamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarla ilgili olarak 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Diğer hükümler

MADDE 10 – (1) Kurum personeli, meslekî ve etik ilkelerle ilgili olarak Kuruma verilmesi gereken bütün belgelerde, gerçeğe uygun beyanda bulunmak zorundadır.

(2) Kurum personeli, işe başlarken meslekî ve etik ilkelere uygun davranışta bulunmayı taahhüt eder ve altı ay içinde durumunu ilkelere uygun hale getirir. Mali konularda elden çıkarmanın Kurum personeline zarar vermesi halinde Başkanın uygun görüşü üzerine bu süre en fazla üç ay uzatılabilir.

(3) Kurum personelinden meslekî ve etik ilkelere aykırı davranışta bulunanlar hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

(4) Meslekî ilkelerin uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye Kurul yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.