Alışveriş Merkezi Otoparkında Araç Kapısının Çizilmesi

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/6703

K. 2015/7310

T. 10.3.2015

* ALIŞVERİŞ MERKEZİ OTOPARKINDA ARAÇ KAPISININ ÇİZİLMESİ (Aracın Onarım Masrafları Araçta Oluşan Değer Kaybı ve Aracı Kullanmaktan Yoksun Kalınan Günler Tazminatı Talebi – Taraflar Arasında Alış Veriş İçin Gelinen Merkezinin Otoparkına Araç Park Edilmesine Dair Sözleşme Bulunduğu/Sözleşme İlişkisinin 6502 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığı/Uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Görülmesi Gerektiği)

* ARAÇ PARK EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME (Alış Veriş İçin Gelinen Alış Veriş Merkezinin Otoparkına Araç Park Edilmesi İle Taraflar Arasındaki Sözleşme İlişkisinin 6502 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığı – Park Yerinde Aracın Kapısının Çizilmesinden Doğan Tazminat Davasının Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Görülmesi Gerektiği)

* MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Alış Veriş Merkezinin Park Yerinde Aracın Kapısının Çizilmesi/Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kaldığına Göre Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu – Uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Görülmesi Gerekirken Genel Mahkeme Sıfatıyla Görülüp Sonuçlandırılmasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)

* TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN BAKMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU UYUŞMAZLIKLAR (Alış Veriş Merkezinin Park Yerinde Aracın Kapısının Çizilmesi/Taraflar Arasındaki Sözleşme İlişkisinin 6502 Sayılı Yasa Kapsamında Kaldığı – Uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Görülmesi Gerekirken Genel Mahkeme Sıfatıyla Görülüp Sonuçlandırılmasının Hatalı Olduğu/Maddi Tazminat Davası)

* GÖREV (Alış Veriş Merkezinin Park Yerinde Aracın Kapısının Çizilmesinden Doğan Maddi Tazminat Davası – Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kaldığına Göre Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu Gözetilerek Uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla Görülmesi Gerektiği)

6502/m.3,73

ÖZET : Davacı, davalı şirkete ait alışveriş merkezine alış-veriş için gittiğini, aracını park yerine park ettiğini, alış veriş bittikten sonra aracının yanına geldiğinde aracın sol arka kapısının çizildiğini gördüğünü ileri sürerek fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere aracın onarım masrafları, araçta oluşan değer kaybı ve aracı kullanmaktan yoksun kalınan günler tazminatın davalıdan tahsilini istemiştir.

Uyuşmazlıkta davacıyla davalı arasında alış veriş için gelinen alış veriş merkezinin otoparkına araç park edilmesine dair sözleşme bulunduğu, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin 6502 Sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır. 6502 Sayılı Kanunun 73. maddesi bu kanunun uygulanmasıyla ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir.

Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Mahkemece, uyuşmazlığın tüketici mahkemesi sıfatıyla görülmesi gerekirken genel mahkeme sıfatıyla görülüp sonuçlandırılması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı şirkete ait alışveriş merkezine alış-veriş için gittiğini, aracını park yerine park ettiğini, alış veriş bittikten sonra aracının yanına geldiğinde aracın sol arka kapısının çizildiğini gördüğünü ileri sürerek fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere aracın onarım masrafları için 300 TL, araçta oluşan değer kaybı için 2.000 TL ve aracı kullanmaktan yoksun kalınan günler için 200 TL olmak üzere toplam 2.500 TL tazminatın davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, 1.500,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

1-)6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişilerle tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder. 6502 Sayılı Kanunun 73. maddesi bu kanunun uygulanmasıyla ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Somut uyuşmazlıkta davacıyla davalı arasında alış veriş için gelinen alış veriş merkezinin otoparkına araç park edilmesine dair sözleşme bulunduğu, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin 6502 Sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.

6502 Sayılı Kanunun 73. maddesi bu kanunun uygulanmasıyla ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine dair olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece, uyuşmazlığın tüketici mahkemesi sıfatıyla görülmesi gerekirken genel mahkeme sıfatıyla görülüp sonuçlandırılması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

2-)Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda birince bentte açıklanan sebeplerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan sebeplerle tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, Peşin alınan 27,70 TL harcın davacıdan, 26,00 TL’nin davalıdan istenmesi halinde iadesine, H.U.M.K.nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 10.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.